Show simple item record

dc.contributor.authorБерезюк, О. В.uk
dc.contributor.authorЛемешев, М. С.uk
dc.contributor.authorBereziuk, O. V.en
dc.contributor.authorLemeshev, M. S.en
dc.date.accessioned2019-06-06T06:32:59Z
dc.date.available2019-06-06T06:32:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБерезюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – № 2. – С. 128-132.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25416
dc.description.abstractВиявлено параметри, від яких залежить поширеність спалювання твердих побутових відходів зутилізацією енергії: густота населення країни, величина валового внутрішнього продукту на душунаселення, індекс розвитку людського потенціалу та середня географічна широта країни, щодозволяють порівнювати країни з різними рівнями розвитку економіки та людського потенціалу,кількістю населення, площами території та кліматичними умовами. Розроблено методомпланування експерименту математичну модель поширеності спалювання твердих побутовихвідходів з утилізацією енергії у вигляді квадратичної регресії із ефектами взаємодій першого порядку. Значимість коефіцієнтів отриманої регресійної моделі перевірено за критерієм Стьюдента.Встановлено, що за критерієм Фішера гіпотезу про адекватність запропонованої регресійної моделіможна вважати правильною з 95%-ю достовірністю.uk
dc.description.abstractВыявлено параметры, от которых зависит распространенность сжигания твердых бытовых отходов с утилизацией энергии: плотность населения страны, величина валового внутреннего продукта на душу населения, индекс развития человеческого потенциала и средняя географическая широта страны, позволяющие сравнивать страны с различными уровнями развития экономики и человеческого потенциала, численности населения, площади территории и климатическими условиями. Разработана методом планирования эксперимента математическую модель распространенности сжигания твердых бытовых отходов с утилизацией энергии в виде квадратичной регрессии с эффектами взаимодействий первого порядка. Значимость коэффициентов полученной регрессионной модели проверено по критерию Стьюдента. Установлено, что по критерию Фишера гипотезу об адекватности предложенной регрессионной моделиможно считать правильной с 95%-ной достоверностью.ru
dc.description.abstractThe parameters, which determine the prevalence of solid domestic wastes with energy utilization, are determined: population density of the country, gross domestic product per capita, index of human development and average geographical latitude of the country, allowing to compare countries with different levels of economic development and human potential, population, territory and climatic conditions. The mathematical model of the prevalence of combustion of solid domestic wastes with energy utilization in the form of quadratic regression with the effects of first-order interactions was developed by the method of experiment planning. The significance of the coefficients of the regression model obtained was verified according to Student's criterion. It is established that according to Fisher's criterion the hypothesis about the adequacy of the proposed regression model can be considered correct with 95% confidence.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 2 : 128-132.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/545
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectпланування експериментуuk
dc.subjectкомплекс машин та обладнанняuk
dc.subjectспалюванняuk
dc.subjectтверді побутові відходиuk
dc.subjectматематическое моделированиеru
dc.subjectпланирование экспериментаru
dc.subjectкомплекс машин и оборудованиеru
dc.subjectсжиганиеru
dc.subjectтвердые бытовые отходыru
dc.subjectmathematical modelingen
dc.subjectplanning an experimenten
dc.subjectcomplex of machines and equipmenten
dc.subjectincinerationen
dc.subjectsolid domestic wastesen
dc.titleПоширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергіїuk
dc.title.alternativePrevalence of incineration of solid domestic wastes with utilization of energyen
dc.title.alternativeРаспространенность сжигания твердых бытовых отходов с утилизацией энергииru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc628.474.383
dc.relation.referencesЛемешев М. С. Легкі бетони отримані на основі відходів промисловості / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1. Том 13. – С. 111-114.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – № 2(7). – С. 88-91.uk
dc.relation.referencesПостанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/265-2004-%D0%BF.uk
dc.relation.referencesОрлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 25. – С. 167–181.ru
dc.relation.referencesМасленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников // Отраслевой портал. Вторичное сырье. – Режим доступа : http://www.recyclers.ru.ru
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2011. – № 2(10). – С. 64-66.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 1. – С. 33-38.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання поширеності cпособів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 5. – С. 65-68.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Регресія кількості сміттєспалювальних заводів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1 (38). Том 2. Технические науки. – С. 63-66.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Динаміка питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Перспективні досягнення сучасних вчених : матеріали наукового симпозіуму, 19-20 вересня 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступу : http://www.sworld.education/index.php/ru/c217- 1/29390-%D1%81217-019.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп’ютерної програми “PlanExp” / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 6.– С. 23-28.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record