Останні додані

 • Переробка рисової лузги у ліквідні продукти 

  Ткаченко, Т. В.; Кашковський, В. І.; Євдокименко, В. О.; Каменських, Д. С.; Вахрін, В. В. (ВНТУ, 2017-09)
  В якості вихідної сировини використано рисову лузгу врожаю 2016 року наступного хмічного складу (% від маси а.с. біомаси): целюлоза – 39,7, лігнін – 20,2, геміцелюлоза і білки – 13,3, водорозчинні речовини – 8,2, смоли і ...
 • Високоякісне біовугілля із відходів біомаси 

  Євдокименко, В. О.; Каменських, Д. С.; Ткаченко, Т. В.; Кашковський, В. І.; Матвійчук, Д. А.; Вахрін, В. В.; Евдокименко В. О.; Каменских Д. С.; Ткаченко Т. В.; Кашковский, В. И.; Матвийчук Д. А.; Вахрин В. В.; Evdokimenko V.O.; Kamenskyh D. S.; Tkachenko T.V.; Kashkovsky V. I.; Matviichuk D. A.; Vakhrin V. V. (ВНТУ, 2017-09)
  В останні роки все більшого поширення набуває тверде паливо створене на основі відновлювальних джерел енергії. Один із найбільш визначних за рейтингом попиту є біовугілля, тобто вугілля вироблене із біомаси. По даним ...
 • Дослідження джерел важких металів у складі відходів 

  Іщенко, В. А.; Ищенко В. А.; Ishchenko V.A. (ВНТУ, 2017-09)
  Відомо, що у складі відходів, які постійно утворюються у великій кількості, серед інших небезпечних речовин присутні також і важкі метали. З екологічної точки зору найбільшої уваги заслуговують ті важкі метали, які є ...
 • Зменшення шкідливого впливу відпрацьованих люмінесцентних ламп на довкілля 

  Шибанова, А. М.; Войціховська, А. С.; Політило, Р. В.; Шибанова А. М.; Войцеховская А. С.; Политило Р. В.; Shibanova A. M.; Voytsikhovskaya A. S.; Politilo R.V. (ВНТУ, 2017-09)
  Останнім часом люмінесцентні джерела освітлення завдяки енергоощадності щораз ширше застосовуються у побуті. Щорічно утворюються мільйони відпрацьованих люмінесцентних ламп, які вимагають перероблення та утилізації.
 • Забруднення поверхневих вод Миколаївської області 

  Чугай, А. В.; Демяненко, О. В.; Кушнір, А. А.; Чугай А. В.; Демяненко О. В.; Кушнир А. А.; Chugay A.V.; Demyanenko O. V.; Kushnir A. A. (ВНТУ, 2017-09)
  Проблема забруднення поверхневих вод для маловодної Миколаївської області є достатньо гострою. Ситуацію значно ускладнює відсутність якісної очистки господарсько-побутових і виробничих стоків. Протягом останніх 3 років до ...
 • Сучасний стан та охорона підземних вод 

  Чернега, А. М.; Чернега А. Н.; Chernega A. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Вода є найважливішою складовою навколишнього середовища. Після повітря вона є другим за значенням компонентом, необхідним для життя. Про те, наскільки важлива вода, свідчить той факт, що її вміст у різних органах і тканинах ...
 • Методи покращення якості питної колодязної води 

  Чернега, А. М.; Чернега А. Н.; Chernega A. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Завданням очистки води є вилучення з неї завислих речовин, щоб вона стала прозорою і безколірною. Знезаражування звільняє воду від мікроорганізмів, у тому числі, патогенних. Тверда вода непридатна для застосування в техніці ...
 • Безпека питної води з джерел децентралізованого водопостачання 

  Чернега, А. М.; Чернега А. Н.; Chernega A. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Підземні води – це складний мінеральний розчин, склад якого змінюється час від часу. Переміщуючись у товщі гірських порід, вони насичуються окисами, солями, газами та продуктами органічного розпаду. За умовами залягання ...
 • Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми твердих побутових відходів 

  Шаніна, Т. П.; Сафранов, Т. А.; Приходько, В. Ю.; Філатова, О. А.; Шанина Т. П.; Сафранов Т. А.; Приходько В. Ю.; Филатова О. А.; Shanina T. P.; Safranov T. A.; Prikhodko V. Y.; Filatova O. A. (ВНТУ, 2017-09)
  На нашу думку, кардинально змінити ситуацію у сфері поводження з ТПВ можливо за допомогою кластерного підходу. Принцип диференціації потоків ТПВ, покладений в основу концепції управління та поводження з ТПВ міських ...
 • Екологічна безпека поводження з відходами електричного та електронного обладнання 

  Ткач, А. С.; Костюк, В. В.; Ткач А. С.; Костюк В. В.; Tkach A.S.; Kostyuk V. V. (ВНТУ, 2017-09)
  В останні роки однією з найголовніших екологічних проблем у всьому світі стала проблема відходів електронного та електричного обладнання і відпрацьованих елементів живлення зі скороченою назвою «електронні відходи». Обсяги ...
 • Minimization of potential environmental hazard in waste disposal management 

  Sydorenko, V.L.; Demkiv, A.M.; Azarov, I. S.; Сидоренко В. Л.; Демків А. М.; Азаров І. С.; Сидоренко В. Л.; Демкив А. М.; Азаров И. С. (ВНТУ, 2017-09)
  A methodological approach to the problem of minimization of the human activities impact on the environment is proposed. Impact analysis of rubbish dumps on the environment and human body has been conducted.
 • Дослідження складу фактичних показників стічних вод промислових підприємств при скиді їх у каналізацію м. Кременчука 

  Ротай, Т. М.; Ротай Т. М.; Rotay,T. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Необхідність пошуку та розробки нових технологій очищення стічних вод промислових підприємств обґрунтована низькою ефективністю роботи існуючих очисних споруд. Використання класичної технології біологічного очищення, що ...
 • Класифікація упакувань - складова частина інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами 

  Подольчак, І. І.; Погребенник, В. Д.; Подольчак И. И.; Погребеннык В. Д.; Podolchak I. I.; Pogrebennik V. D. (ВНТУ, 2017-09)
  За останні роки активного ринкового життя в Україні упаковка увійшла в наш побут настільки, що сьогодні паковані продукти харчування і товари народного споживання є звичайним явищем. Але після придбання продукту і його ...
 • Розробка концепції екологічної безпеки у сфері управління та поводження з відходами Вінниччини 

  Петрук, Р. В.; Костюк, В. В.; Петрук Р. В.; Костюк В. В.; Petruk R.V.; Kostyuk V. V. (ВНТУ, 2017-09)
  В Україні останнім часом активно декларується рух і інтеграція в Європейський простір, проте однією з вимог для досягнення цього є створення діючої системи сортування сміття за Європейським прикладом.
 • Екологічні аспекти застосування відходів ПЕТФ для капсулювання мінеральних добрив 

  Нагурський, О. А.; Мальований, М. С.; Крилова, Г. В.; Нагурский О. А.; Малёваный М. С.; Крылова Г. В.; Nagursky O. A.; Malyovaniy M. S.; Krylova G. V. (ВНТУ, 2017-09)
  Забруднення навколишнього середовища відходами із пластику є однією з головних глобальних екологічних проблем у світі. Щорічно в Україні утворюється близько 50 млн. кубометрів твердих побутових відходів і 70 % з них складають ...
 • Оцінка екологічного стану природних вод за гідрохімічними показниками 

  Мітрясова, О. П.; Літвінова, К. О.; Митрясова О. П.; Mityrasova O.P.; Литвинова К. О.; Litvinova K.O. (ВНТУ, 2017-09)
  Оцінювання якості поверхневих вод є основою для встановлення екологічних нормативів для водних басейнів, а також для організації інтегрованого управління водними ресурсами з метою збереження самовідтворюючих можливостей ...
 • Екологiчна оцiнка якостi води рiчок басейну Днiстра та Пiвденного Бугу (в межах Одеської областi) 

  Михальчук, К. В.; Романчук, М. Є.; Михальчук, К. В.; Mikhalchuk K.V.; Романчук Н. Е.; Romanchuk M. Y. (ВНТУ, 2017-09)
  Мета роботи полягає в розрахунку екологічної оцінки якості води малих, середніх та великих річок (в межах Одеської області), які відносяться до водозабірних басейнів р. Південний Буг та р.Днicтер; визначенні найбільш ...
 • Особливості використанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів для забезпечення екологічної безпеки морського середовища 

  Машков, О. А.; Пашков, Д. П.; Тупкало, В. М.; Машков О. А.; Mashkov O. A.; Пашков Д. П.; Pashkov D.P.; Тупкало В. М.; Tupkalo V. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Пропонується створити систему морського екологічного моніторингу з використанням спеціальних суден. Головне призначення такої системи, - проведення спостережень і лабораторний контроль за станом забруднення водної поверхні, ...
 • Роль гідробіотехнологічних систем у підвищенні ступеня очищення зворотніх вод 

  Маджд, С. М.; Маджд С. М.; Madzh S. M. (ВНТУ, 2017-09)
  Зростаюче надходження зворотніх вод у природні водойми набуває глобального характеру. І тому для мінімізації негативного впливу техногенних об’єктів на водні екосистеми та для поліпшення їх екологічного стану необхідно ...
 • Проблеми з водопостачанням на сході України під час Українсько - Російської війни 

  Лесюк, Г. В.; Лесюк Г. В.; Lesiuk G.V. (ВНТУ, 2017-09)
  Війна є найвищою формою свідомого або чисто випадкового руйнування навколишнього середовища. Війна – це екологічна катастрофа. Вона несе за собою важкі екологічні, економічні та соціальні жертви. Під час війни люди гинуть ...

View more