Останні додані

 • Рециклинг шин — один из методов экологизации системы управления отходами 

  Онищенко, А. О.; Вовк, О. А.; Онищенко, А. О.; Вовк, О. А.; Onishchenko, A.O.; Vovk, O. A. (ВНТУ, 2015-09)
  На сегодняшний день около 5% территории Украины занято отходами, из них на долю изношенных автомобильных шин приходится 0,9%, что наносит ощутимый ущерб окружающей среде. Автомобильная шина разлагается примерно сто лет. ...
 • Використання осаду сполук феруму (ІІІ) як каталізатора у процесі деферизації води 

  Яворський, В. Т.; Калимон, Я. А.; Рубай, О. І.; Яворский, В. Т.; Калимон, Я. А.; Рубай, О. И.; Yavorsky, V.T.; Kalimon, Ya. A.; Rubay, O.I. (ВНТУ, 2015-09)
  У піщано-глинистих і карбонатних відкладеннях верхніх горизонтів багатьох артезіанських басейнів, де відсутній кисень, формуються підземні води з високою концентрацією загального Феруму (до 100 мг/дм3), в яких переважають ...
 • Дослідження внутрішньодифузійної кінетики сорбції оксіпропіонової кислоти цеолітом 

  Гумницький, Я. М.; Гивлюд, А. М.; Сабадаш, В. В.; Гумницкий, Я. М.; Гивлюд, А. М.; Сабадаш, В. В.; Gumnitsky, Ya.M.; Givilyud, A. M.; Sabadash, V.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Необхідність пошуку та розробки нових технологій очищення стічних вод молокозаводів обґрунтована низькою ефективністю роботи існуючих очисних споруд. Стічні води молочної промисловості належать до висококонцентрованих за ...
 • Дослідження аерації води під час її кавітаційного оброблення 

  Знак, З. О.; Сухацький, Ю. В.; Мних, Р. В.; Знак, З. О.; Сухацкий, Ю. В.; Мных, Р. В.; Znak, Z. O.; Sukhatsky, Yu.V.; Mnikh R. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Авторами запропонована концепція кавітаційно-флотаційної технології очищення стічних вод з високим вмістом органічних речовин, що передбачає генерування бульбашок у гідродинамічному кавітаторі струменевого типу з їх подальшим ...
 • Очищення газового середовища від діоксиду сірки хемосорбційним методом 

  Гумницький, Я. М.; Дерейко, Х. О.; Симак, Д. М.; Гумницкий, Я. М.; Дерейко, Х. О.; Симак, Д. М.; Gumnitsky, Ya.M.; Dereiko, H.O.; Simak, D. M. (ВНТУ, 2015-09)
  Одним з найбільш небезпечних забрудників атмосферного повітря являється сірки діоксид (IV) SO2, значні кількості якого потрапляють до атмосфери внаслідок спалювання вугілля у енергетиці (у вугіллі міститься 1,5 – 4% сірки), ...
 • Екотоксикологічні наслідки утилізації рідких побутових відходів в агроекотопах 

  Нецик, М. В.; Нецик, М. В.; Netsyk, M.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Входження України в світове співтовариство зумовлює необхідність упровадження екологічно, економічно та соціально ефективних систем ведення аграрного виробництва, розроблення високоефективних, енерго- та ресурсозбережувальних ...
 • Дослідження впливу активного наповнювача на властивості силікатних композицій 

  Харченко, О. О.; Глуховський, І. В.; Свідерський, В. А.; Харченко, О. О.; Глуховский, И. В.; Свидерский, В. А.; Kharchenko, O.O.; Glukhovsky, I.V.; Svidersky, V.A. (ВНТУ, 2015-09)
  Застосування лакофарбових матеріалів є найбільш поширеним видом оздоблення поверхонь будівель. Проте якщо до інтер’єрних фарб не висуваються жорсткі умови щодо довговічності покриттів, для фасадних фарб цей фактор є ...
 • ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин 

  Воцелко, С. К.; Литвинчук, О. О.; Данкевич, Л. А.; Патика, В. П.; Воцелко, С. К.; Литвинчук, О. О.; Данкевич, Л. А.; Патыка, В. П.; Vocelko, S.K.; Litvinchuk, O.O.; Dankevich, L. A.; Patika, V.P. (ВНТУ, 2015-09)
  Проблема використання пестицидів у рослинництві пов’язана із необхідністю балансувати між корисною та шкідливою їх дією на навколишнє середовище. З одного боку, при отриманні бажаного врожаю сьогодні без них неможливо ...
 • Екологічний чинник утилізації та рециклінгу транспортних засобів: причинно-наслідковий аналітичний огляд і перспективи розвитку 

  Boichenko, S. V.; Lejda, K.; Бойченко С. В.; Лейда К.; Бойченко С. В.; Лейда К. (ВНТУ, 2015-09)
  Відходи транспорту є джерелами антропогенного забруднення навколишнього середовища в глобальному масштабі і виникають як неминучий результат споживацького ставлення і недозволено низького коефіцієнта використання ресурсів. ...
 • Піролізний метод переробки твердих побутових відходів у місті Луцьк 

  Боярин, М. В.; Нетробчук, І. М.; Лемехова, А. С.; Боярин, М. В.; Нетробчук, И. М.; Лемехова, А. С.; Boyarin M. V.; Neotrodchuk, I.M.; Lemekhova, A. S. (ВНТУ, 2015-09)
  Одним із найважливіших параметрів якості життя громадян в Україні є проживання в чистому довкіллі. На сьогодні гостро стоїть проблема утилізації твердих побутових відходів в усіх областях нашої країни, в т. ч. і Волинської ...
 • Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів 

  Євсєєв, Л. Г.; Волинець, А. М. (Українська академія наук національного прогресу, 1996-10-17)
 • Технологія отримання ксантогенатів металів із відходів коксохімічних виробництв 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Тітов, Т. С.; Білинський, Й. Й. (Союз хіміків України, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», 2017)
  Встановлені оптимальні технологічні умови отримання калій н-бутилксантогенату із сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв шляхом його хімічної взаємодії з н-бутанолом у лужному середовищі. ...
 • Композиційний сорбент для видалення іонів важких металів зі стічних вод 

  Аветісян, Ю. І.; Хохотва, О. П.; Аветисян, Ю. И.; Avetisyan, Yu.I.; Хохотва, О. П.; Khokhtava, O.P. (ВНТУ, 2015-09)
  Систематична неувага до проблеми скиду підприємствами оборотних вод в навколишнє середовище з досить низькою, але екологічно значимою концентрацією іонів важких металів, призвела до багаторічної акумуляції зазначених речовин ...
 • Екобезпечні мастильні матеріали на базі жировмісних відходів птахофабрик 

  Железний, Л. В.; Поп, Г. С.; Папейкін, О. О.; Венгер, І. О.; Железный, Л. В.; Поп, Г. С.; Папейкин, О. О.; Венгер, И. О.; Zhelezny, L.V.; Pop, G. S.; Papeikin, O.O.; Venger, I.O. (ВНТУ, 2015-09)
  На теперішній час відновлювальна природна сировина – олії та тваринні жири використовуються для виготовлення лише гідратованих кальційових мастил (солідолів). Вони характеризуються водостійкістю та механічною стабільністю, ...
 • Кінетика адсорбційних процесів на глинистих мінералах 

  Большаніна, С. Б.; Івченко, В. Д.; Яновська, Г. О.; Большанина, С. Б.; Ивченко, В. Д.; Яновская, Г. О.; Bolshannina S. B.; Ivchenko, V.D.; Yanovskaya, G.O. (ВНТУ, 2015-09)
  Причиною забруднення поверхневих і підземних вод є нарощування кількості шламосховищ, териконів, звалищ, в яких щорічно накопичується величезна кількість твердих відходів. Основними джерелами надходження цинку в навколишнє ...
 • Класифікаційна схема типів оселищ, трансформованих унаслідок видобутку сірки на території Подоржненського рудника (Жидачівський р-н, Львівська обл.) 

  Кагало, О. О.; Андрєєва, О. О.; Скібіцька, Н. В.; Дорошенко, К. В.; Кагало, О. О.; Андреева, О. О.; Скибицкая, Н. В.; Дорошенко, К. В.; Kagalo, O.O.; Andreeva, O.O.; Skibitskaya, N.V.; Doroshenko K.V. (ВНТУ, 2015-09)
  У результаті досліджень сучасного стану ревіталізації посттехногенного ландшафту території Подорожненського рудника (Жидачівський р-н, Львівська обл.) складена класифікаційна схема типів оселищ, трансформованих унаслідок ...
 • Біоконверсія промислових відходів у мікробні поверхнево-активні речовини для ремедіації довкілля 

  Пирог, Т. П.; Шулякова, М. О.; Павлюковець, І. Ю.; Савенко, І. В.; Пирог, Т. П.; Шулякова, М. О.; Павлюковец, И. Ю.; Савенко, И. В.; Pirog, T.P.; Shulyakova, M.O.; Pavlyukovets, I. Yu.; Savenko, I.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Унікальні властивості мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) зумовлюють їх використання у різноманітних галузях промисловості (у тому числі й природоохоронних технологіях) замість хімічно синтезованих аналогів. Але ...
 • Особливості збереження біорізноманіття Вінниччини 

  Мудрак, О. В.; Мудрак, Г. В.; Мудрак, О. В.; Mudrak, O. V.; Мудрак, Г. В.; Mudrak, G.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Постановка проблеми. Важливим аспектом збалансованого розвитку суспільства будь-якого регіону є збереження біотичного різноманіття. Воно має значення для всіх сфер людської діяльності (економічної, соціальної, екологічної), ...
 • Рух сонячної - вуглицевої матерії як явище природи 

  Шлапак, В. П.; Шлапак, В. П.; Shlapak, V.P. (ВНТУ, 2015-09)
  Пізнаючи навколишній світ, бачимо, що в ньому немає нічого абсолютно застиглого і незмінного, все перебуває в русі, переходить з одних форм в інші. В усіх матеріальних об’єктах відбувається рух елементарних частинок, атомів, ...
 • Екологічні особливості розвитку та шкодочинності короїда-типографа 

  Стецюк, Л. І.; Поліщук, І. О.; Стецюк, Л. И.; Steciuk, L.I.; Полищук, И. О.; Polishchuk, I.O. (ВНТУ, 2015-09)
  В Україні стовбуровим шкідникам присвячено досить мало публікацій і спеціальних досліджень; вплив лісогосподарської діяльності на поширення жуків – короїдів майже не вивчався, тому дане дослідження має певний краєзнавчий ...

View more