Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Утилизация гидразинсодержащих ЖРТ методом нейтрализации 

  Панасюк, А. Г.; Шестозуб, А. Б.; Ранский, А. П.; Ильченко, В. И. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2010)
  Наведені дані досліджень з утилізації високотоксичних гідразинвмісних рідинних ракетних палив (РРП), зокрема, «гептилу» – несиметричного диметилгідразину (НДМГ) – через отримання енер гоємних менш токсичних солей, що ...
 • Синтез та спектрометричні дослідження N-заміщених амідів бензтіазол-2-тіокарбонової кислоти (Повідомлення ІІ) 

  Панасюк, О. Г.; Ранський, А. П.; Ступник, О. В.; Покровський, Д. Н.; Заведенко, Є. О.; Шестозуб, А. Б. (Дніпровський державний технічний університет, 2006)
  Синтезовано ряд N-арил-(N-алкіл)амідів бензтіазол-2-тіокарбонової кислоти з використанням модифікованої реакції Вільгеродта-Кіндлера. Склад та будова отриманих сполук доведені елементним аналізом, ПМР-спектроскопією
 • Синтез та спектрометричні дослідження N-заміщених амідів гетарен-2-тіокарбонових кислот (Повідомлення І) 

  Панасюк, О. Г.; Покровський, Д. Н.; Ранський, А. П.; Шестозуб, А. Б. (Дніпровський державний технічний університет, 2006)
  Синтезовано ряд N-арил- (N-алкіл-) амідів піридин- та хіноліл-2-тіокарбонових кислот з використанням модифікованої реакції Вільгеродта-Кіндлера. Отримані сполуки ідентифіковані елементним аналізом, ПМР-спектроскопією
 • Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытия на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениями меди состава [Cu(HL)2X]2 

  Сытар, В. И.; Евдокименко, Н. М.; Стовпник, А. В.; Ранский, А. П.; Sytar, V. I.; Evdokimenko, N. M.; Stovpnik, A. V.; Ranskiy, A. P. (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2013)
  Разработаны и исследованы антифрикционные покрытия на основе наполненного графитом ароматического полиамида фенилона с использованием в качестве модифицирующей добавки – комплекса меди амидбензимидазол-2-тиокарбоновой и ...
 • Дослідження трибохімічної системи «бронза БрАЖ 9-4 – органічний додаток – олива І-20А – сталь 45» 

  Гордієнко, О. А.; Тітов, Т. С.; Ранський, А. П.; Диха, О. В.; Gordienko, O. A.; Titov, T. S.; Ranskiy, A. P.; Dykha, O. V. (Хмельницький нацiональний унiверситет, 2017)
  В роботі досліджена трибохімічна система «бронза БрАЖ 9-4 – органічний додаток – олива І-20А – сталь 45» на предмет утворення координаційних сполук купруму(ІІ) під дією механічного активування металевих поверхонь пари тертя ...
 • Дизайн координаційних сполук MO2N2 та MN2S2 з азометиновими та тіоамідними лігандами 

  Волянська, Ю. В.; Ранський, А. П. (ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Успіх хімії координаційних сполук пов'язаний з використанням нових типів лігандних систем. Однак існують добре відомі, досить прості лігандні системи, які викликають не менший інтерес в хімії координаційних сполук при ...
 • Біопаливо. Проблеми та перспективи 

  Ранський, А. П.; Ткачук, М. Ф.; Тютюнник, Л. М.; Алпатова, Н. В.; Ранська, A. A.; Петрук, Р. В.; Бойко, С. Р. (Вінницький національний технічний унівеерситет, 2007)
  Розглянуто проблеми та перспективи використання біопалива як відновлювального виду енергії у світі та Україні. Наведено аналітичні дані технологічних аспектів виробництва та промислового використання біоетанолу та біодизеля
 • Оцінка економічної ефективності здійснення екологічно безпечної переробки на прикладі пестициду диметоат 

  Петрук, Р. В.; Ранський, А. П.; Шиян, А. А. (Національна академія наук України, 2012)
  В роботі досліджено економічну складову процесу реагентної переробки некондиційних фосфоровмісних пестицидних препаратів на прикладі пестициду диметоат. Враховані всі види витрат на переробку пестициду та розраховано можливі ...
 • Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію 

  Горобець, А. В.; Вакулюк, П. В.; Ранський, А. П.; Бурбан, А. Ф.; Gorobets, A.; Vakuliuk, P.; Ranskiy, A.; Burban, A. (Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013)
  Розроблено методику отримання композитних, наповнених солями цирконію (ZrOCl2, Zr(НPO4)2), флуоровмісних мембран методом інверсії фаз і досліджено їхні фізико-хімічні, механічні, транспортні та експлуатаційні характеристики. ...
 • Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію 

  Гордієнко, О. А.; Гуменчук, О. А.; Тітов, Т. С.; Гордиенко, О. А.; Гуменчук, А. А.; Титов, Т. С.; Gordienko, О. А.; Gumenchuk, O. А.; Titov, Т. S. (ВНТУ, 2017)
  Досліджено процес хімічного вилучення сірковуглецю із бензольного розчину шляхом дитіокарбоксилювання н-бутилового спирту в лужному середовищі. Склад та будову синтезованих ксантогенатів доведено елементним аналізом та ...
 • Синтез і властивості дихлороаквасаліциліденсемикарбазонкадмію(ІІ) 

  Панченко, Т. І.; Євсєєва, М. В.; Ранський, А. П.; Панченко, Т. И.; Евсеева, М. В.; Ранский, А. П.; Panchenko, T. I.; Evseeva, M. V.; Ranskiy, A. P. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2017)
  Основи Шиффа в сучасній координацiйнiй xiмiї виконують роль універсальних лiгандiв. Комплексні сполуки на їх основі володiютъ цінними практичними властивостями: антибактерiальними, каталітичними, електричними i використовуються ...
 • Якісний та кількісний аналіз продуктів реагентної переробки фосфорвмісних пестицидних препаратів 

  Петрук, Р. В.; Прокопчук, С. П.; Гордієнко, О. А.; Денисюк, Ю. М.; Гордиенко, О. А.; Petruk, R. V.; Prokopchuk, S. P.; Gordienko, O. A.; Denisyuk, Y. M. (Донецький національний університет, 2011-03)
  З метою зменшення екологічного навантаження на людину та довкілля непридатними пестицидними препаратами із класу ФОС досліджено кислотний та лужний гідроліз деяких представників, а саме: гліфосату, диметоату, дихлофосу, ...
 • Экологические вопросы коксохимических производств и пути их решения 

  Титов, Т. С.; Пелишенко, С. В.; Гордиенко, О. А.; Петрук, Р. В.; Сандомирский, А. В.; Тітов, Т. С.; Пелішенко, С. В.; Гордієнко, О. А.; Сандомирський, О. В.; Titov, T. S.; Pelishenko, S. V.; Gordienko, O. A.; Petruk, R. V.; Sandomirskiy, O. V. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2011-04)
  Разработанный процесс технологии выделения (химического связывания) высокотоксического сероуглерода является частью общей концепции экологически чистых технологий, связанных с реализацией замкнутых циклов отдельных ...
 • Щелочной гидролиз высокотоксичных фосфорсодержащих соединений 

  Петрук, Р. В.; Цвинько, О. А.; Прокопчук, С. П.; Гордиенко, О. А.; Цвінько, О. А.; Гордієнко, О. А.; Petruk, R. V.; Tsvinko, OA; Prokopchuk, S. P.; Gordienko, O. A. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2011-04)
  В Украине, России и странах СНГ отсутствуют безопасные технологии утилизации и переработки технических объектов. Поэтому исследования и разработка таких технологий является актуальной задачей.
 • Хімія в екологічній освіті студентів технічного вузу 

  Євсєєва, М. В.; Звуздецька, Н. С.; Панченко, Т. І.; Евсеева, М. В.; Звуздецкая. Н. С.; Панченко, Т. И.; Evseeva, M. V.; Zvuzdetska, N. S.; Panchenko, T. I. (ВНТУ, 2015-09)
  Хімічні знання є невід'ємною частиною знань про охорону природи. Вони допомагають аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки і приймати рішення про раціональне розумне природокористування. Тому хімічна складова ...
 • Хімічні перетворення алкіл-, аріл-, арілоксіпохідних карбонових кислот, як діючих речовин непридатних пестицидних препаратів 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Резніченко, О. В.; Гордиенко, О. А.; Ранский, А. П.; Резниченко, О. В.; Gordienko, O. A.; Ranskiy, A. P.; Reznichenko, O. V. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського, 2008-09)
  Проведений детальний аналіз непридатних пестицидних препаратів, що знаходяться на території України та останніх даних по можливому їх хімічному модифікуванню засвідчив, що цей клас органічних сполук, крім їх окислювального ...
 • Хімічне вилучення сірковуглецю з головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв 

  Тітов, Т. С.; Радомська, А. О.; Титов, Т. С.; Радомская, А. О.; Titov, T. S.; Radomska, A. O. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2016-03)
  Розроблена технологія вилучення сірковуглецю із головної фракції включає взаємодію сірковуглецю з амінами в лужному середовищі.
 • Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Гордиенко, О. А.; Ранский, А. П.; Ranskiy, A. P.; Gordienko, O. A. (ВНТУ, 2011-09)
  Здійснено огляд літературних даних по знешкодженню непридатних пестицидних препаратів. Проаналізовано кожний метод знезараження та захоронення хлорвмісних пестицидних препаратів, які є непридатними.
 • Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів 

  Прокопчук, С. П.; Петрук, Р. В.; Prokopchuk, S. P.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2006-10)
  Пропонується новий спосіб утилізації залишків старих пестицидів. Суть його заключається в дослідженні за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу складу залишків старих пестицидів.
 • Тиоамиды и их комплексные соединения как присадки к смазочным материалам 

  Ранский, А. П.; Гордиенко, О. А.; Евсеева, М. В.; Диденко, Н. А.; Панасюк, А. Г.; Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А.; Євсєєва, М. В.; Діденко Н. О.; Ranskiy, A. P.; Gordienko, O. A.; Evseeva, M. V.; Didenko, N. O.; Panasiuk, A. G.; Панасюк, О. Г. (Національний авіаційний університет, 2010-09)
  Нафтові масла не в змозі задовольнити всі вимоги, що висуваються до вузлів сучасного високопродуктивного обладнання. Введені в базові масла органічні і металорганічні присадки істотно покращують основні характеристики ...

View more