Останні додані

 • Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію 

  Горобець, А. В.; Вакулюк, П. В.; Ранський, А. П.; Бурбан, А. Ф.; Gorobets, A.; Vakuliuk, P.; Ranskiy, A.; Burban, A. (Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013)
  Розроблено методику отримання композитних, наповнених солями цирконію (ZrOCl2, Zr(НPO4)2), флуоровмісних мембран методом інверсії фаз і досліджено їхні фізико-хімічні, механічні, транспортні та експлуатаційні характеристики. ...
 • Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію 

  Гордієнко, О. А.; Гуменчук, О. А.; Тітов, Т. С.; Гордиенко, О. А.; Гуменчук, А. А.; Титов, Т. С.; Gordienko, О. А.; Gumenchuk, O. А.; Titov, Т. S. (ВНТУ, 2017)
  Досліджено процес хімічного вилучення сірковуглецю із бензольного розчину шляхом дитіокарбоксилювання н-бутилового спирту в лужному середовищі. Склад та будову синтезованих ксантогенатів доведено елементним аналізом та ...
 • Синтез і властивості дихлороаквасаліциліденсемикарбазонкадмію(ІІ) 

  Панченко, Т. І.; Євсєєва, М. В.; Ранський, А. П.; Панченко, Т. И.; Евсеева, М. В.; Ранский, А. П.; Panchenko, T. I.; Evseeva, M. V.; Ranskiy, A. P. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2017)
  Основи Шиффа в сучасній координацiйнiй xiмiї виконують роль універсальних лiгандiв. Комплексні сполуки на їх основі володiютъ цінними практичними властивостями: антибактерiальними, каталітичними, електричними i використовуються ...
 • Якісний та кількісний аналіз продуктів реагентної переробки фосфорвмісних пестицидних препаратів 

  Петрук, Р. В.; Прокопчук, С. П.; Гордієнко, О. А.; Денисюк, Ю. М.; Гордиенко, О. А.; Petruk, R. V.; Prokopchuk, S. P.; Gordienko, O. A.; Denisyuk, Y. M. (Донецький національний університет, 2011-03)
  З метою зменшення екологічного навантаження на людину та довкілля непридатними пестицидними препаратами із класу ФОС досліджено кислотний та лужний гідроліз деяких представників, а саме: гліфосату, диметоату, дихлофосу, ...
 • Экологические вопросы коксохимических производств и пути их решения 

  Титов, Т. С.; Пелишенко, С. В.; Гордиенко, О. А.; Петрук, Р. В.; Сандомирский, А. В.; Тітов, Т. С.; Пелішенко, С. В.; Гордієнко, О. А.; Сандомирський, О. В.; Titov, T. S.; Pelishenko, S. V.; Gordienko, O. A.; Petruk, R. V.; Sandomirskiy, O. V. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2011-04)
  Разработанный процесс технологии выделения (химического связывания) высокотоксического сероуглерода является частью общей концепции экологически чистых технологий, связанных с реализацией замкнутых циклов отдельных ...
 • Щелочной гидролиз высокотоксичных фосфорсодержащих соединений 

  Петрук, Р. В.; Цвинько, О. А.; Прокопчук, С. П.; Гордиенко, О. А.; Цвінько, О. А.; Гордієнко, О. А.; Petruk, R. V.; Tsvinko, OA; Prokopchuk, S. P.; Gordienko, O. A. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2011-04)
  В Украине, России и странах СНГ отсутствуют безопасные технологии утилизации и переработки технических объектов. Поэтому исследования и разработка таких технологий является актуальной задачей.
 • Хімія в екологічній освіті студентів технічного вузу 

  Євсєєва, М. В.; Звуздецька, Н. С.; Панченко, Т. І.; Евсеева, М. В.; Звуздецкая. Н. С.; Панченко, Т. И.; Evseeva, M. V.; Zvuzdetska, N. S.; Panchenko, T. I. (ВНТУ, 2015-09)
  Хімічні знання є невід'ємною частиною знань про охорону природи. Вони допомагають аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки і приймати рішення про раціональне розумне природокористування. Тому хімічна складова ...
 • Хімічні перетворення алкіл-, аріл-, арілоксіпохідних карбонових кислот, як діючих речовин непридатних пестицидних препаратів 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Резніченко, О. В.; Гордиенко, О. А.; Ранский, А. П.; Резниченко, О. В.; Gordienko, O. A.; Ranskiy, A. P.; Reznichenko, O. V. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського, 2008-09)
  Проведений детальний аналіз непридатних пестицидних препаратів, що знаходяться на території України та останніх даних по можливому їх хімічному модифікуванню засвідчив, що цей клас органічних сполук, крім їх окислювального ...
 • Хімічне вилучення сірковуглецю з головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв 

  Тітов, Т. С.; Радомська, А. О.; Титов, Т. С.; Радомская, А. О.; Titov, T. S.; Radomska, A. O. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2016-03)
  Розроблена технологія вилучення сірковуглецю із головної фракції включає взаємодію сірковуглецю з амінами в лужному середовищі.
 • Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Гордиенко, О. А.; Ранский, А. П.; Ranskiy, A. P.; Gordienko, O. A. (ВНТУ, 2011-09)
  Здійснено огляд літературних даних по знешкодженню непридатних пестицидних препаратів. Проаналізовано кожний метод знезараження та захоронення хлорвмісних пестицидних препаратів, які є непридатними.
 • Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів 

  Прокопчук, С. П.; Петрук, Р. В.; Prokopchuk, S. P.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2006-10)
  Пропонується новий спосіб утилізації залишків старих пестицидів. Суть його заключається в дослідженні за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу складу залишків старих пестицидів.
 • Тиоамиды и их комплексные соединения как присадки к смазочным материалам 

  Ранский, А. П.; Гордиенко, О. А.; Евсеева, М. В.; Диденко, Н. А.; Панасюк, А. Г.; Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А.; Євсєєва, М. В.; Діденко Н. О.; Ranskiy, A. P.; Gordienko, O. A.; Evseeva, M. V.; Didenko, N. O.; Panasiuk, A. G.; Панасюк, О. Г. (Національний авіаційний університет, 2010-09)
  Нафтові масла не в змозі задовольнити всі вимоги, що висуваються до вузлів сучасного високопродуктивного обладнання. Введені в базові масла органічні і металорганічні присадки істотно покращують основні характеристики ...
 • Технологічний дизайн додатків до індустріальних олив на основі вторинної органічної сировини 

  Гордієнко, О. А.; Ранський, А. П.; Тітов, Т. С.; Пивоваров, О. А.; Гордиенко, О. А.; Ранский, А. П.; Титов, Т. С.; Gordienko, O. A.; Ranskiy, A. P.; Titov, T. S.; Pivovarov, O. A. (ВНТУ, 2013-09)
  Аналіз даних фундаментальної залежності "структруа - активність" є ефективним засобом прогнозування експлуатаційних характеристик хімічно модифікованих діючих речовин як вторинної хімічної сировини, але при цьому включають ...
 • Темплантний синтез координаційних сполук купруму(ІІ) і ніколу(ІІ) з деякими основами Шиффа 

  Панченко, Т. І.; Євсєєва, М. В.; Ранський, А. П.; Панченко, Т. И.; Евсеева, М. В.; Ранский, А. П.; Panchenko, T. I.; Evseeva, M. V.; Ranskiy, A. P. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2016-03)
  З метою пошуку нових координаційних сполук, які володіють цінними практичними властивостями, методом темплантного синтезу отримано нові гетерометалеві координаційні сполуки Cu(II) i Ni(II) з N,N-біс(саліциліден)семи-, або ...
 • Ємнісний сенсор вологості 

  Осадчук, В. С.; Крилик, Л. В.; Євсєєва, М. В.; Звягін, О. С. (Хмельницький національний університет, 2008)
  Розроблено математичну модель ємнісного сенсора вологості, яка описує зміну ємнocтi від кiлькостi адсорбованої водяної пари для газового середовища. Вологомір являє собою систему V-подібних та трапецiєподiбних електродів, ...
 • Сумісна утилізація сірковуглецю коксохімічних виробництв та деяких некондиційних пестицидних препаратів 

  Тітов, Т. С.; Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А.; Титов, Т. С.; Ранский, А. П.; Гордиенко, О. А.; Titov, T. S.; Ranskiy, A. P.; Gordienko, O. A. (ВНТУ, 2015-09)
  Запантентована технологія хімічного вилучення сірковуглецю, що полягає у використанні дорогих синтетичних первинних та вторинних амінів, може бути економічно недоцільною у випадку промислового впровадження. Разом з тим, ...
 • Стійкі органічні забруднювачі екосистеми 

  Ранський, А. П.; Ткачук, М. Ф.; Герасименко, М. В.; Ільченко, В. І.; Петрук, Р. В.; Москаленко, Г. І.; Тарасенко, О. І.; Шебітченко, Л. Н.; Ранский, А. П.; Ильченко, В. И.; Москаленко, Г. И.; Тарасенко, О. И.; Шебитченко, Л. Н.; Ranskiy, A. P.; Tkachuk, M. F.; Gerasimenko, M. V.; Ilchenko, V. I.; Petruk, R. V.; Moskalenko, G. I.; Tarasenko, O. I.; Shebitchenko, L. N. (ВНТУ, 2006-10)
  Наведена класифікація найбільш токсичних та стійких органічних хлорвмісних забруднювачів довкілля. Зроблені узагальнення та виділені найбільш важливі фізико-хімічні і токсикологічні властивості сполук.
 • Синтетичні основи отримання додатків до індустріальних олив із вторинної промислової сировини 

  Ранський, А. П.; Панченко, Т. І.; Діденко, Н. О.; Ранский, А. П.; Панченко, Т. И.; Диденко, Н. О.; Ranskiy, A. P.; Panchenko, T. I.; Didenko, N. O. (Національний університет "Львівська політехніка", 2016-05)
  При дослідженні хімічного вилучення корисних компонентів із вторинної промислової сировини, що пов’язане з актуальними проблемами еколого-, енерго- та матеріалозберігаючих технологій, були отримані метал-хелати 3d-металів ...
 • Синтез та дослідження властивостей н-бутилксентогенатів купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) 

  Гуменчук, О. А.; Тітов, Т. С.; Титов, Т. С.; Gumenchuk, O. A.; Titov, T. S.; Гуменчук, А. А. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2016-03)
  Для збільшення виходу цільових продуктів у вигляді лужних солей дитіокарбамінової, ксантогенатової та тритіокарбонової кислот, реакцію проводили при охолодженні до 0-6 градусів протягом 0,5-2 год. Синтез кінцевих метал-хелатів ...
 • Синтез алкіл-, аріламідів гетарил-2-тіокарбонової кислоти та комплексних сполук купруму(ІІ) на їх основі 

  Діденко, Н. О.; Господарець, О. М.; Гордієнко, О. А.; Диденко Н. О.; Господарец О. М.; Гордиенко О. А.; Didenko N. O.; Gospodarets O. M.; Gordienko O. A. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 2016-03)
  Сучасний розвиток координаційної хімії 3d-металів та N,S-вмісних органічних лігандів пов'язаний головним чином з синтезом сполук, що мають нові біологічні, каталітичні та фізико-механічні властивості.

View more