Recent Submissions

 • Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Худоярова, О. C.; Korinenko, B. V.; Ranskyi, A. P.; Khudoyarova, O. S.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П.; Худоярова, О. С. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів на основі поліолефінів (ПЕВТ, ПЕНТ, ЛПЕ, ПП) а також інших полімерів ПЕТФ, ПВХ. Показано, що в Україні основним методом переробки ...
 • Перетворювач магнітного поля на основі сенсора Холла 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Мартинюк, В. В.; Євсеєва, М. В.; Мартинюк, Г. І. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено методику синтезу комплексної сполуки – тетракіс-µ3-(метоксо)(метанол)пентакіс-(ацетилацетонато)(трикупрум(ІІ), ітрій(ІІІ)) метанол ( І ). Запропоновано схему розміщення хімічних зв`язків для даної комплексної ...
 • Technology of complex sorption treatment of industrial wastewater from sulphide and Copper(II)-iones 

  Khudoyarova, O.; Ranskiy, A.; Gordienko, O.; Худоярова, О. С.; Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А. (Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet, 2021)
  Complex processing of industrial waste of individual industries, including wastewater treatment, containing sulfur anions and cations of heavy metals, in order to obtain both purified water and finished industrial products ...
 • Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів 

  Коріненко, Б. В.; Худоярова, О. C.; Гура, К. Ю.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Khudoyarova, O. S.; Hura, K. Yu.; Ranskiy, A. P.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П. (ВНТУ, 2021)
  В рамках циркулярної та класичної лінійної економіки розглянуто основні термохімічні методи переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів, перспективність їх промислового ...
 • Термічне розкладання полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Ranskiy, A. P. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних уявлень про термічне розкладання (деструкцію) полімерних відходів, як джерела цінних енергетичних складових, що утворюються при цьому: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. ...
 • Оцінка якості питної води за деякими санітарно-хімічними показниками 

  Римар, З. І.; Гордієнко, О. А.; Сидорук, Т. І.; Rymar, Z. I.; Gordienko, O. A.; Sydoruk, T. I. (ВНТУ, 2021)
  Визначено вміст загального феруму та фторид-іонів у зразках питної води з джерел децентралізованого водопостачання, розташованих у Вінницькій області. Встановлено, що досліджені зразки відповідають нормативам безпечності ...
 • Практичне використання продуктів хімічного вилучення сірковуглецю з головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв 

  Тітов, Т. С.; Хутько, М. В.; Прокопчук, С. П.; Євсєєва, М. В.; Titov, T. S.; Khutko, M. V.; Prokopchuk, S. P.; Evseeva, M. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано ...
 • Очищення промислових стоків від сульфідів адсорбційним методом 

  Худоярова, О. C.; Ранський, А. П.; Khudoyarova, O. S.; Ranskiy, A. Р. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено ефективний метод очищення водних сульфідно-лужних розчинів (стоків) від сульфід- та гідросульфід-іонів шляхом їх адсорбції на попередньо регенерованій суміші сорбентів, що складалась з активованого вугілля марки ...
 • Охолоджуючі рідини з покращеними екологічними та експлуатаційними властивостями 

  Хутько, М. В.; Гордієнко, О. А.; Сидорук, Т. І.; Ранський, А. П.; Khutko, M. V.; Gordiienko, O. A.; Sydoruk, T. I.; Ranskyi, А. P.; Хутько, М. В.; Гордиенко, О. А.; Сидорук, Т. И.; Ранский, А. П. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних водно-гліколевих охолоджуючих рідин/антифризів для двигунів внутрішнього згоряння та деяких технічних теплоносіїв. Акцентовано увагу на фізико-хімічних властивостях гліколів (густина, температура ...
 • Integration of Technological Cycles of Industrial Waste Processing 

  Khudoyarova, O.; Ranskiy, A.; Korinenko, B.; Gordienko, O.; Sydoruk, T.; Didenko, N.; Kryklyvyi, R.; Ранський, А. П.; Коріненко, Б. В.; Гордієнко, О. А. (Politechnika Lubelska, 2021)
  Within the framework of the concept of “green chemistry” and cyclic economy (economy of closed technological cycles) the extraction of chemical pollutants Cu2+, S2-, HS- ions from wastewater of various industrial productions ...
 • Гетерометалічні (лантаноїд, стибій або бісмут)вмісні комплекси з семикарбазоном саліцилового альдегіда 

  Євсєєва, М. В.; Сидорук, Т. І.; Ющенко, Т. І. (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021)
 • Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини 

  Коріненко, Б. В.; Худоярова, О. С.; Хутько, М. В.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Khudoyarova, О. S.; Khutko, M. V.; Ranskyi, А. P.; Кориненко, Б. В.; Худоярова, О. С.; Хутько, М. В.; Ранский, А. П. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних положень про термодеструкцію вторинних полімерів (ВП), як джерело цінних енергетичних складових, що утворюються після їх розкладу: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. Показано, ...
 • XRD studies of the complex compound of Copper(ІІ) with substituted heterocyclic thioamides 

  Gordienko, O.; Sydoruk, T.; Titov, T.; Korinenko, B.; Khutko, M.; Гордієнко, О. А.; Сидорук, T. I.; Тітов, Т. С.; Коріненко, Р. В.; Хутько, М. В. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021)
 • Синтез змішанолігандних координаційних сполук купруму(II) із заміщеними гетероциклічними тіоамідами 

  Гордієнко, О. А.; Діденко, Н. О.; Тітов, Т. С.; Коріненко, Б. В.; Хутько, М. В. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021)
 • Визначення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води 

  Римар, З. І.; Гордієнко, О. А.; Rymar, Z. І.; Gordienko, O. А. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано вплив показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води на живі організми та розглянуто аналітичні методи їх визначення. Визначено вміст калію в зразку колодязної води та встановлено, ...
 • Отримання високоякісного кисню каталітичним розкладанням медичного пергідролю 

  Ранський, А. П.; Коріненко, Р. В.; Ranskiy, A. Р.; Korinenko, R. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі досліджена можливість отримання високоякісного кисню внаслідок каталітичного розкладу медичного пергідролю в лабораторних умовах. Для вирішення поставленого завдання було створено локальну установку із підручних ...
 • Термодеструкція вторинної полімерної сировини 

  Ранський, А. П.; Коріненко, Б. В.; Ranskiy, A. Р.; Korinenko, B. V. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних уявлень про термодеструкцію вторинних полімерів (ВП), як джерело цінних енергетичних складових, які утворюються після їх розкладу: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. Показано, ...
 • Адсорбційне очищення промислових стоків від сульфід- та гідросульфід-іонів 

  Худоярова, О. C.; Хутько, М. В.; Ранський, А. П.; Khudoyarova, O. S.; Khutko, M. V.; Ranskiy, A. Р. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено ефективний метод очищення водних сульфідно-лужних розчинів/стоків від сульфід- і гідросульфід-іонів шляхом їх адсорбції на попередньо регенерованих сумішевих сорбентах, що складались з активованого вугілля марки ...
 • Регенерація відпрацьованих індустріальних олив сумішевими сорбентами 

  Гордієнко, О. А.; Тітов, Т. С.; Красій, Т. В.; Gordienko, O. А.; Titov, T. S.; Krasiy, T. V. (ВНТУ, 2021)
  Обґрунтована доцільність та досліджена можливість використання попередньо регенерованої суміші сорбентів, що складалась із активованого вугілля та кізельгуру, для регенерації відпрацьованих індустріальних олив. Встановлено ...
 • Оцінка впливу автотранспорту на людину та навколишнє середовище 

  Сидоренко, А. А.; Тітов, Т. С.; Хутько, М. В.; Sydorenko, A. A.; Titov, T. S.; Khutko, M. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі наведено дані щодо внеску автомобільного транспорту в загальне забруднення атмосфери міст України, що може досягати від 60 до 90 % загальної кількості викидів. Наведено коротку характеристику та граничний вміст ...

View more