Останні додані

 • Репутація політичної партії: сутність та чинники формування 

  Буряченко, О. В.; Корнієнко, В. О. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун. ім. Григорія Сковороди, 2017)
  Розкривається сутність поняття «репутація політичної партії», здійснюється комплексне дослідження цього феномена, аналізується його співвідношення із такими поняттями як «імідж», «образ», «популярність», «авторитет» тощо.
 • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

  Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
 • Олігархічний лобізм як відображення репутації політичної партії 

  Похило, І. Д.; Буряченко, О. В.; Годний, С. П. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  З’ясовано сутність олігархічного лобіювання як системи взаємостосунків влади і великого капіталу. Визначено, що основою формування позитивної репутації сучасних політичних партій є ступінь та можливість їх впливу на ...
 • Репутація як чинник міжпартійної конкуренції 

  Буряченко, О. В.; Корнієнко, В. О. (Центр міжнародного співробітництва, видавництво "ТК Меганом", 2017)
  Розглядається розуміння репутації політичної партії як суспільно-політичного феномена. Проаналізовано чинники репутації політичної партії, які складають конкурентне поле у міжпартійних стосунках у передвиборчий період.
 • Комунікативний потенціал лобіфеномену в сучасній українській політиці 

  Корнієнко, В. О.; Годний, С. П. (Донецький національний університет, 2016)
  Розкриваються особливості комунікативних аспектів лобіювання в Україні. Подається авторське  розуміння  сутнісного  наповнення  понять  «комунікативний  потенціал  лобізму»,  «інформаційне  лобіювання». Узагальнюється до ...
 • Національна та патріотична ідентичність української молоді 

  Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  В роботі показана головна мета військової соціології, на основі результатів конкретних соціологічних досліджень аналізуються національна та патріотична ідентичність української молоді
 • Віртуалізація університетської освіти: сприйняття студентами 

  Денисюк, С. Г. (Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, 2017)
  Розкриваються основні чинники віртуалізація вищої освіти як логічний і природній процес, які оптимізують процес навчання
 • Рецензія на навчальний посібник: Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі 

  Денисюк, С. Г. (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; ВГО Українська академія наук, 2017)
  Автором проведено ретельний аналіз відносин України з європейськими країнами в контексті проблем євроатлантичної інтеграції, її сучасного стану задля забезпечення студентам панорамного бачення вітчизняних перспектив.
 • Адаптація як передумова самореалізації військовослужбовців до умов цивільного життя 

  Денисюк, С. Г.; Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано сутність соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас. Виокремлено психологічні чинники, що негативно впливають на адаптацію особистості .
 • Репутаційний капітал політичних партій України 

  Корнієнко, В. О.; Буряченко, О. В. (Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, 2017)
  Аналізуються чинники, що сприяють збільшенню репутаційного капіталу політичної партії.
 • Політичні цінності як фундаментальна основа партійних ідеологій 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2017)
  Представлено теоретико-політологічний аналіз проблеми ціннісного змісту партійних ідеологій в сучасній Україні.
 • Політичний лідер як головний суб’єкт процесу прийняття політичних рішень 

  Похило, І. Д. (Херсон : вид-во ПП Вишемирський В.С., 2015)
  Показано, що політичний лідер – це особа, яка здійснює формальний або неформальний вплив на оточуючих за допомогою певних методів з метою отримання і використання влади.
 • Вплив політичних цінностей на діяльність політичного лідера 

  Похило, І. Д. (Херсон : вид-во ПП Вишемирський В. С., 2016)
  Визначається, що політичні цінності являють собою певну основу на якій ґрунтується політика, її сенс і зміст
 • Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром «суспільної кататонії»? 

  Корнієнко, В. О.; Денисюк, С. Г.; Буряченко, О. В. (Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017)
  Представлено теоретико-політологічний аналіз проблеми ціннісного змісту партійних ідеологій в сучасній Україні. Розкрито роль політичних партій України у формуванні політичних смислів і значень, продукуванні партійних ...
 • Лобіювання як засіб реалізації політичних інтересів 

  Корнієнко, В. О.; Годний, С. П. (Центр міжнародного співробітництва, видавництво "ТК Меганом", 2017)
  В статті розглядається проблеми і можливості реалізації політичних інтересів різноманітних суб’єктів політики, громадських об’єднань за допомогою механізмів лобіювання.
 • Проблеми та перспективи впровадження електронного управління в Україні 

  Корнієнко, В. О.; Підлубний, В. А. (ВНТУ, 2017)
  Розглянуто сутність та зміст поняття “електронний уряд”. Окреслено проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування як способу організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних ...
 • Участь громадян як необхідна умова е-врядування 

  Слободянюк, А. В.; Slobodyanyuk, А. V. (ВНТУ, 2017)
  У даній статті показано значення участі громадян в процесі впровадження е-врядування. Зроблений акцент на нерівності доступу громадян до використання мережі інтернет, проаналізовано ставлення дорослого населення України ...
 • Можливості реалізації потенціалу електронної демократії в Україні 

  Слободянюк, А. В.; Гладка, Д. О. (ВНТУ, 2017)
  У даній статті розглянуто розвиток нового явища у житті українського населення – електронна демократія, метою якої є залучення українського суспільства до активної участі у політичній діяльності країни і яка здійснюється ...
 • Використання механізмів е-демократії у виборчому процесі 

  Пономаренко, А. Б.; Ковальов, Д. В. (ВНТУ, 2017)
  Досліджується використання у виборчому процесі електронного голосування, електронного підрахунку голосів та інших механізмів е-демократії
 • Електронна демократія: досвід Естонії 

  Кавка, В. В. (ВНТУ, 2017)
  Розглядається новий тренд у житті сучасного суспільства – електронна демократія, яка наразі стає одним із визначальних чинників його відкритості та транспарентності. Проаналізовано досвід Естонії щодо запровадження електронної ...

View more