Recent Submissions

 • Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання 

  Бурбело, М. Й.; Левицький, С. М.; Лобода, Ю. В. (ВНТУ, 2021)
  В лабораторному практикумі висвітлено питання електромагнітної сумісності та використання засобів силової електроніки для її забезпечення. Лабораторний практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які ...
 • АСУ в електроспоживанні 

  Терешкевич, Л. Б.; Tereshkevych, L. (ВНТУ, 2016)
  У навчальному посібнику наведена загальна характеристика АСУ промислових систем електропостачання. Детально розглядається математична постановка та моделювання таких задач керування електричними режимами як керування якістю ...
 • Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики 

  Милосердов, В. О.; Терешкевич, Л. Б. (ВНТУ, 2004)
  Навчальний посібник знайомить з технологією постановки задач оптимізації та з найбільш поширеними і добре зарекомендувавшими себе на практиці алгоритмами їх розв’язування. Для самостійного вивчення дисципліни наведені ...
 • Перехідні процеси в системах електропостачання: елементи теорії, програми, ілюстрації 

  Аввакумов, В. Г.; Терешкевич, Л. Б. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного електропостачання народного господарства. Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки ...
 • АСУ режимами систем електропостачання 

  Терешкевич, Л. Б.; Tereshkevych, L. B. (ВДТУ, 1998)
  В навчальному посібнику дається загальна характеристика систем автоматизованого управління нормальними режимами промислових електричних мереж. Детально розглядається математична постановка та моделювання задач управління ...
 • Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспоживання 

  Терешкевич, Л. Б.; Демов, О. Д.; Іванков, В. О.; Терешкевич, Л. Б.; Демов, А. Д.; Иванков, В. О.; Tereshkevich, L. B.; Demov, O. D.; Ivankov, V. O. (ВНТУ, 2007)
  В навчальному посібнику містяться основні відомості, які необхідні для розрахунків електромагнітних перехідних процесів в електричних мережах. Приведені та продемонстровані на прикладах алгоритми розрахунків аварійних ...
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси" 

  Терешкевич, Л. Б.; Терешкевич, Л. Б.; Tereshkevich, L. B. (ВНТУ, 2008)
  Лабораторний практикум з дисципліни "Перехідні процеси" має за мету дати студентам навички розрахування перехідних процесів в електричних мережах на комп'ютері.
 • Енергетичний аудит. Курсове проектування 

  Бабенко, О. В.; Бабенко, А. В.; Babenko, O. V. (ВНТУ, 2013-01-01)
  В навчальному посібнику викладено алгоритм проведення енергетичного аудиту промислових підприємств і цивільних споруд, в яких здійснюється використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Енергозбереження 

  Рогальський, Б. С.; Демов, О. Д.; Терешкевич, Л. Б.; Войтюк, Ю. П.; Рогальский, Б. С.; Демов, А. Д.; Терешкевич, Л. Б.; Войтюк, Ю. П. (Вінницький національний аграрний університет, 2009)
  В практикумі описані технічні заходи з економії електроенергії на промислових підприємствах. Приведені лабораторні роботи, в яких розглянуто конкретні заходи з оптимізації електроспоживання на промислових підприємствах. ...
 • Економія електроенергії на промислових підприємствах 

  Демов, О. Д.; Демов, А. Д.; Demov, O. D. (ВНТУ, 2006)
  В посібнику описані організаційно-методичні та технічні заходи по економії електроенергії на промислових підприємствах. Приведені приклади техніко-економічних розрахунків обгрунтування заходів по економії електроененргії. ...
 • Розрахунок собівартості електроенергії на промисловому підприємстві 

  Демов, О. Д.; Бірюков, О. О.; Мельничук, Л. М.; Демов, А. Д.; Бирюков, А. А.; Мельничук, Л. М.; Demov, O. D.; Biryukov, A. A.; Melnychuk, L. M. (ВНТУ, 2008)
  В навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні аспекти розрахунку собівартості електроенергії на промисловому підприємстві, які стосуються розрахунку плати за електроенергію, витрат на обслуговування та ремонт. ...
 • Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" 

  Шуллє, Ю. А.; Демов, О. Д.; Шулле, Ю. А.; Демов, А. Д.; Shulle, J. A.; Demov, O. D. (ВНТУ, 2016)
  Методичні вказівки містять програму дисципліни, перелік основної та додаткової літератури. Наведені методичні рекомендації для підготовки до заліку, а також завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки призначаються ...
 • Електропостачання. Лабораторний практикум 

  Бурбело, М. Й.; Камінський, В. В.; Романюк, І. М. (ВНТУ, 2009)
  В навчальному посібнику приведені лабораторні роботи, які розроблено колективом кафедри „Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент” ВНТУ. Посібник написаний у відповідності з програмою дисципліни ...
 • Математичні задачі електроенергетики. Математичне моделювання електропостачальних систем 

  Бурбело, М. Й.; Бурбело, М. И.; Burbelo, M. J. (ВНТУ, 2016)
  В навчальному посібнику висвітлені методи аналізу та розрахунку усталених і перехідних режимів, застосування теорії ймовірностей та математичної статистики, розв’язування оптимізаційних задач. Посібник призначений для ...
 • Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” 

  Бурбело, М. Й.; Волоцький, А. М. (ВНТУ, 2008)
  У методичних вказівках подаються вимоги до складу, об’єму і ступеня опрацювання окремих розділів дипломних проектів (робіт). Наведено загальні методичні вказівки щодо оформлення проектів (робіт). Методичні вказівки ...
 • Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків 

  Бурбело, М. Й.; Бірюков, О. О.; Мельничук, Л. М.; Бурбело, М. И.; Бирюков, А. А.; Мельничук, Л. М.; Burbelo, M. J.; Biriukov, O. O.; Melnychuk, L. M. (ВНТУ, 2012)
  В навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні аспекти побудови та функціонування систем електропостачання, що стосуються методів розрахунку електричних навантажень, вибору і розміщення підстанцій, розрахунку ...
 • Проектування систем електропостачання. Приклади розрахунків 

  Бурбело, М. Й.; Бурбело, М. И.; Burbelo, M. J. (ВНТУ, 2005)
  В навчальному посібнику висвітлені практичні аспекти розрахунків систем електропостачання промислових підприємств, що стосуються розрахунку електричних навантажень, вибору і розміщення підстанцій, розрахунку внутрішньозаводських ...