Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorБерезан, В. І.uk
dc.contributor.authorБерезан, В. И.ru
dc.contributor.authorBerezan, V. I.en
dc.date.accessioned2016-06-14T09:51:07Z
dc.date.available2016-06-14T09:51:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationБерезан В. І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору [Текст] / В. І. Березан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 2. - С. 57-61.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11984
dc.identifier.urihttp://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/825
dc.description.abstractСьогодні неможливо уявити освітній простір соціального педагога без сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів телекомунікації, що відкривають принципово інші можливості освіти, спілкування і володіють серйозним педагогічним потенціалом. Метою роботи є розкриття поняття інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів, її складових та особливостей їх формування засобами віртуального простору. У статті розкрито причини особливої уваги до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця, вказані її відмінні особливості у підготовці майбутнього соціального педагога. Автор розглядає інформаційно-комунікаційну компетентність як одну з компетентностей, що характеризує професійні якості сучасного соціального педагога, і розглядає у трьох аспектах: 1) як властива кожній освіченій людині універсальна особистісна компетентність, яка формується впродовж усього життя і вимагає до-тримання наступності її формування під час вступу студента до вищого навчального закладу; 2) як загальнопрофесійна педагогічна компетентність, що властива кожному педагогу і вимагає міжпредметного формування через вивчення фундаментальних навчальних дисциплін в університеті на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях; 3) як специфічна методична компетентність соціального педагога, яка формується через інтеграцію спеціальних інформаційних знань з предметами соціально-педагогічної підготовки. Також наголошено на зміні ролі і функцій викладача в системі сучасної (відкритої) освіти.uk
dc.description.abstractСегодня невозможно представить образовательное пространство социального педагога без современных информационно-коммуникационных технологий и средств телекоммуникаций, которые открывают принципиально другие возможности образования, общения и владеют серьёзным педагогическим потенциалом. Цель работы — раскрыть понятие информационно-коммуникационной компетентности будущих социальных педагогов, её составных частей и особенностей их формирования средствами виртуального пространства. В статье раскрыты причины особенного внимания к развитию информационно-коммуникационной компетентности будущего специалиста, указаны её отличительные особенности в подготовке будущего социального педагога. Автор рассматривает информационно-коммуникационную компетентность как одну из компетентностей, которая характеризует профессиональные качества современного социального педагога, и рассматривает в трёх аспектах: 1) как свойственная каждому образованному человеку универсальная личностная компетентность, которая формируется на протяжении всей жизни и требует соблюдение преемственности ее формирования при поступлении студента в вуз; 2) как общепрофессиональная педагогическая компетентность, которая свойственна каждому педагогу и требует межпредметного формирования с помощью изучения фундаментальных учебных дисциплин в университете на всех образовательно-квалификационных уровнях; 3) как специфическая методическая компетентность социального педагога, которая формируется с помощью интеграции специальных информационных знаний с предметами социально-педагогической подготовки. Также в статье обращается внимание на изменение роли и функций преподавателя в системе современного (открытого) образования.ru
dc.description.abstractToday it is impossible to imagine the educational space of the social pedagogue without modern information and communication technologies and means of telecommunication, opening new opportunities for education, communication, and significant pedagogical potential. The aim of this work is to reveal the concept of information and communication competence of future social pedagogues, its components and features of their formation by means of the virtual space. The article describes the reasons for special attention to the development of information and communication competence of future specialists, indicated its distinctive features in the training of future social pedagogues. The author examines information and communication competence as one of the competencies that characterize a professional quality modern social pedagogue, and considers three aspects: 1) as universal personal competence that inherent to every educated person, which is formed over the entire life and requires compliance with the continuity of its formation upon receipt of the student in the University; 2) as a General professional pedagogical competence, inherent to each teacher and requires intersubject formation through the study of fundamental disciplines in the University at all educational qualification levels; 3) as a specific methodical competence social pedagogue, which is formed through the integration of special information knowledge and disciplines of socio-pedagogical training. Also the article emphasizes the changing role and functions of the lecturer in the system of modern (open) education.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectінформаційно-комунікаційна компетентністьuk
dc.subjectмайбутній соціальний педагогuk
dc.subjectвіртуальний простірuk
dc.subjectинформационно-коммуникационная компетентностьru
dc.subjectбудущий социальный педагогru
dc.subjectвиртуальное пространствоru
dc.subjectinformation and communication competenceen
dc.subjectfuture social pedagogueen
dc.subjectvirtual spaceen
dc.titleФормування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального просторуuk
dc.title.alternativeФормирование информационно-коммуникационной компетентности будущих социальных педагогов средствами виртуального пространстваru
dc.title.alternativeThe formation of information and communication competence of future social pedagogues by means of virtual spaceen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc378.22.013.42:004


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу