Recent Submissions

 • Основи радіоелектроніки 

  Гаврілов, Д. В.; Гаврілова, Н. М. (ВНТУ, 2018)
  Навчальний посібник складається з десяти лабораторних робіт. Описи робіт містять короткі теоретичні відомості та програми виконання дослідів, домашні завдання i контрольні запитання. Він розроблений згідно з планом кафедри ...
 • Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2 

  Гаврілов, Д. В.; Звягін, О. С.; Осадчук, О. В.; Савицький, А. Ю. (ВНТУ, 2017)
  Матеріал лабораторного практикуму орієнтований на отримання навичок схемотехнічного моделювання в середовищі Orcad Pspice і може бути викорис-таний у підготовці студентів електротехнічних спеціальностей та буде корисним ...
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» 

  Бортник, Г. Г.; Крилик, Л. В. (ВНТУ, 2016)
  У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» та рекомендована література. Методичні ...
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» 

  Осадчук, О. В.; Крилик, Л. В. (ВНТУ, 2013)
  У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» та рекомендована література. Методичні ...
 • Основи теорії кіл 

  Божко, А. П.; Семенов, А. О.; Семенова, О. О. (ВНТУ, 2010)
  У лабораторному практикумі наведені шістнадцять лаборатоних робіт першої та другої частин курсу "Основи теорії кіл", який охоплює такі розділи: електричні кола гармонічного струму, частотні характеристики електричних кіл, ...
 • Основи наноелектроніки 

  Осадчук, О. В.; Осадчук, В. С. (ВНТУ, 2016)
  У навчальному посібнику розглянуто квантово-механічні основи фізичних процесів в напівпровідникових наноструктурах. Описано основні методи дослі-дження наноструктурних об'єктів та матеріали, на основі яких виготовляються ...
 • Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв 

  Кофанов, В. Л. (ВНТУ, 2005)
  Викладаються арифметичні і логічні засади цифрових пристроїв, електронні ключі та базові елементи цифрових інтегрованих мікро- схем, а також основи проектування логічних схем на рівні елементів малого ступеня інтеграції. ...
 • Сигнали та процеси в радіотехніці: лабораторний практикум 

  Воловик, А. Ю.; Гаврілов, Д. В.; Семенов, А. О.; Шутило, М. А.; Червак, О. П. (ВНТУ, 2017)
  У лабораторному практикумі наведені тринадцять лабораторних робіт першої та другої частин курсу “Сигнали та процеси в радіотехніці”, який охоплює такі розділи: детерміновані сигнали, спектральний аналіз сигналів, лінійні ...
 • Основи радіоелектроніки 

  Кичак, В. М.; Крушевський, Ю. В.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2010)
  Практикум поєднує виконання практичних завдань і лаборато- рних досліджень цифрових пристроїв (ЦП) на сучасних програмова- них ІС (ПЛІС). Одночасно з вивченням ЦП на ПЛІС і традиційній елементній базі передбачено ...
 • Лабораторний практикум з цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II 

  Кофанов, В. Л.; Осадчук, О. В.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2007)
  Практикум поєднує виконання практичних завдань і лабораторних досліджень цифрових пристроїв (ЦП) на сучасних програмованих ІС (ПЛІС). Одночасно з вивченням ЦП на ПЛІС і традиційній елементній базі передбачено опанування ...
 • Основи радіоелектроніки. Частина 2 

  Крушевський, Ю. В.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2008-01)
  В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні теоретичні основи радіоелектроніки. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи радіоелектроніки.
 • Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II 

  Кофанов, В. Л.; Осадчук, О. В.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2008-01)
  Лабораторний цикл поєднує виконання практичних завдань, моделювання і дослідження цифрових пристроїв (ЦП) на засадах су- часної технології інженерної праці з використанням повноциклової САПР MAX+PLUS II. Особливість ...
 • Основи радіоелектроніки. Частина 1 

  Крушевський, Ю. В.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2007-01)
  В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні теоретичні основи радіоелектроніки. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи радіоелектроніки".
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вимірювання в системах зв’язку” 

  Осадчук, О. В.; Барабан, С. В.; Криночкін, Р. В. (ВНТУ, 2015-10)
  Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 6.050901 – "Радіотехніка". Основне завдання: допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технічних ...
 • Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА 

  Гаврілов, Д. В.; Осадчук, О. В.; Звягін, О. С. (ВНТУ, 2015-01)
  Практикум поєднує виконання практичних завдань і лабораторних досліджень пристроїв на сучасних мікроконтролерах (МК). Одночасно з вивченням МК і елементної бази передбачено опанування повноциклової системи автома- тизованого ...
 • Напівпровідникові прилади з від’ємним опором 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В. (ВНТУ, 2006)
  У навчальному посібнику розглянуті загальні поняття про від’ємний опір, фізичні механізми виникнення від’ємного опору у напівпровідникових структурах з p-n переходами, схемотехнічні ме- тоди створення транзисторних ...
 • Волоконно-оптичні системи передачі 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В. (ВНТУ, 2005)
  У навчальному посібнику подані теоретичні і фізичні принципи роботи волоконно-оптичних систем передачі інформації на основі оптоелектронних приладів. Посібник підготовлено у відповідності з планом кафедри та програмою ...
 • Напівпровідникові перетворювачі інформації 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В. (ВНТУ, 2004)
  В навчальному посібнику подані дослідження мікроелектронних частотних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. В теоретичному плані розглянуто вплив температу-ри, оптичного випромінювання, тиску, ...
 • Напівпровідникові діоди 

  Осадчук, В. C.; Осадчук, О. В. (ВНТУ, 2002)
  В навчальному посібнику стисло розглянуті поняття криста-лічної ґратки, основи зонної теорії напівпровідників, концентрації носіїв заряду, розташування рівня Фермі, теплові та оптичні влас-тивості напівпровідників, генерація ...
 • Фізична наноелектроніка 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В. (ВНТУ, 2015-01)
  У навчальному посібнику розглянуто фізичні явища у квантових структурах: квантове обмеження, балістичний транспорт носіїв заряду, тунелювання через по-тенціальні бар'єри квантових частинок, тунельно-резонансний ефект, ...

View more