Show simple item record

dc.contributor.authorДусанюк, Ж. П.uk, ru
dc.contributor.authorДерібо, О. В.uk
dc.contributor.authorРепінський, С. В.uk
dc.contributor.authorПлис, М. С.uk, ru
dc.contributor.authorДерибо, А. В.ru
dc.contributor.authorРепинский, С. В.ru
dc.contributor.authorDusaniuk, Zh. P.en
dc.contributor.authorDeribo, O. V.en
dc.contributor.authorRepinskyi, S. V.en
dc.contributor.authorPlys, M. S.en
dc.date.accessioned2018-09-09T10:09:43Z
dc.date.available2018-09-09T10:09:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationОцінювання ефективності способів виготовлення заготовки за техніко-економічними показниками [Текст] / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, М. С. Плис // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1(7). – С. 44–51.uk
dc.identifier.issn2415-3486
dc.identifier.issn2413-4503
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22596
dc.description.abstractОб’єкт дослідження – можливі способи виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» литтям. Мета роботи – розробка методики вибору способу виготовлення литої заготовки на основі порівняння ефективності цих способів за техніко-економічними показниками з урахуванням коефіцієнтів уточнення, що забезпечуються під час виконання переходів подальшою механічною обробкою. Запропонована методика передбачає виконання таких етапів: вибір можливих способів виготовлення заготовки; вибір показників точності, які можуть бути досягнуті під час виготовлення заготовки цими способами; вибір допусків, припусків, розрахунок розмірів заготовок; розрахунок маси заготовок; визначення коефіцієнтів точності мас і собівартості виготовлення заготовок; визначення для найточніших поверхонь коефіцієнтів уточнення і кількості переходів механічної обробки; визначення трудомісткості механічної обробки з урахуванням трудомісткості формоутворення механічною обробкою тих поверхонь, які деякими варіантами виготовлення вихідної заготовки не забезпечуються. З використанням запропонованої методики оцінено техніко-економічні показники можливих способів виготовлення заготовки конкретної деталі і вибрано найраціональніший спосіб для заданих технологічних умов.uk
dc.description.abstractОбъект исследования – возможные способы изготовления заготовки детали типа «Фланец» литьем. Цель работы – разработка методики выбора способа изготовления литой заготовки на основе сравнения эффективности этих способов по технико-экономическим показателям с учетом коэффициентов уточнения, обеспечивающихся при выполнении переходов дальнейшей механической обработкой. Предложенная методика предполагает выполнение следующих этапов: выбор возможных способов изготовления заготовки; выбор показателей точности, которые могут быть достигнуты при изготовлении заготовки этими способами; выбор допусков, припусков, расчет размеров заготовок; расчет массы заготовок; определение коэффициентов точности масс и себестоимости изготовления заготовок; определение для точных поверхностей коэффициентов уточнения и количества переходов механической обработки; определение трудоемкости механической обработки с учетом трудоемкости формообразования механической обработкой тех поверхностей, которые некоторыми вариантами изготовления исходной заготовки не обеспечиваются. С использованием предложенной методики оценены технико-экономические показатели возможных способов изготовления заготовки конкретной детали и выбран оптимальный способ для заданных технологических условий.ru
dc.description.abstractThe object of the research is the possible ways of manufacturing the blank of the «Flange» type of casting. The purpose of the work is to develop a methodology for selecting the method for manufacturing cast billets on the basis of a comparison of the efficiency of these methods in terms of technical and economic indicators, taking into account the refinement coefficients provided for performing the transitions of further machining. The proposed methodology involves the following stages: the choice of possible methods of manufacturing the workpiece; choice of accuracy indicators that can be achieved when manufacturing the workpiece by these methods; selection of tolerances, allowances, calculation of the dimensions of blanks; calculation of the mass of blanks; determination of the coefficients of accuracy of masses and the cost of production of blanks; definition for exact surfaces of refinement coefficients and number of machining transitions; the determination of the laboriousness of machining taking into account the laboriousness of shaping by the machining of those surfaces that are not provided by some variants of the manufacture of the initial blank. With the use of the proposed method, technical and economic indicators of possible ways of manufacturing a workpiece of a particular component and the chosen optimal method for given technological conditions are estimated.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту. № 1(7) : 44–51.uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/119
dc.subjectзаготовкаuk
dc.subjectлиттяuk
dc.subjectспособи литтяuk
dc.subjectнорми точностіuk
dc.subjectрозміриuk
dc.subjectмаса заготовкиuk
dc.subjectкоефіцієнт точності масиuk
dc.subjectсобівартість заготовкиuk
dc.subjectтехнологічна собівартість механічної обробкиuk
dc.subjectоцінювання ефективностіuk
dc.subjectзаготовкаru
dc.subjectлитьеru
dc.subjectспособы литьяru
dc.subjectнормы точностиru
dc.subjectразмерыru
dc.subjectмасса заготовкиru
dc.subjectкоэффициент точности массыru
dc.subjectсебестоимость заготовкиru
dc.subjectтехнологическая себестоимость механической обработкиru
dc.subjectоценка эффективностиru
dc.subjectblanken
dc.subjectcastingen
dc.subjectways of making blanksen
dc.subjectstandards of accuracyen
dc.subjectsizeen
dc.subjectmass of blanken
dc.subjectprecision mass ratioen
dc.subjectblanks costsen
dc.subjecttechnological machining costsen
dc.titleОцінювання ефективності способів виготовлення заготовки за техніко-економічними показникамиuk
dc.title.alternativeОценка эффективности способов изготовления заготовки по технико-экономическим показателямru
dc.title.alternativeEvaluation of effectiveness of manufacturing methods blanks training for techno-economic indicatorsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.01(075)
dc.relation.referencesБоженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні / Л. І. Боженко. –Київ : НМК ВО, 1990. –264 с.uk
dc.relation.referencesПорівняльний аналіз способів виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, М. С. Плис // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22–24 березня 2017 р. –Електрон. текст. дані. –2017. –Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2779.uk
dc.relation.referencesОтливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку : ГОСТ 26645-85. –[Чинний від 1987-07-01]. –М. : Изд-во стандартов, 1987. –53 с.ru
dc.relation.referencesГорбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное пособие / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред.–М. : Альянс, 2007. –256 с.ru
dc.relation.referencesДусанюк Ж. П. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навчальний посібник / Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк. –Вінниця : ВНТУ, 2009. –199 с.uk
dc.relation.referencesКомиссаров В. И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В. И. Комиссаров, В. И. Леонтьев. –М. : Машиностроение, 1985. –224с.ru
dc.relation.referencesДерібо О. В. Технологія машинобудування. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, В. П. Пурдик. –Вінниця : ВНТУ, 2013. –123 с.uk
dc.relation.referencesРасчеты экономической эффективности новой техники : Справочник / Под общ. ред. К. М. Великанова. –Л. : Машиностроение. Ленингр. отд., 1990. –448 с.ru


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record