Show simple item record

dc.contributor.advisorДерібо, О. В.uk
dc.contributor.authorГораль, М. В.uk
dc.date.accessioned2019-06-21T07:30:58Z
dc.date.available2019-06-21T07:30:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПристрій з електрогідравлічним слідкувальним приводом для обкочування нециліндричних заготовок [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. М. В. Гораль ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет машинобудування та транспорту ; Кафедра технологій та автоматизації машинобудування. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,61 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25935
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, проф. Дерібо О. В.uk
dc.description.abstractВ магістерській кваліфікаційній роботі виконано розробку та проведене імітаційне дослідження пристрою з електрогідравлічним слідкувальним приводом для обкочування нециліндричних заготовок. В роботі проаналізовано відомі способи обробки поверхневим пластичним деформуванням і конструктивні схеми відповідного технологічного оснащення, оцінені їх позитивні сторони і недоліки, запропоновано використати для забезпечення сталості сили обкочування електрогідравлічний слідкувальний пристрій з головним зворотним зв’язком за перепадом тиску в робочих порожнинах гідроциліндра. Розроблено конструктивну схему такого пристрою і його математичну модель. Проведено імітаційне дослідження роботи пристрою в середовищі MATLAB Simulink, отримані його динамічні характеристики і вибрані раціональні конструктивні параметри. Розроблена конструкція (складальне креслення) обкочувального пристрою. Розроблений технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус гідроциліндра». Запропоновано два варіанти технології механічної обробки, проведено їх техніко-економічне порівняння, вибрано оптимальний варіант. Виконане розмірно-точнісне моделювання технологічного процесу механічної обробки. Вибрані припуски на механічну обробку, режими різання, норми часу, встановлені розряди робітників-верстатників. Розраховані основні елементи дільниці механічної обробки Проведені економічні розрахунки, які підтвердили доцільність впровадження удосконаленого технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі «Корпус гідроциліндра», визначені капітальні вкладення, одержаний прибуток, термін окупності вкладень. Розроблені заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractIn the master's qualification work the design and simulation of the device with the electrohydraulic tracking drive for obcation of non-cylindrical billets was made and conducted. The paper analyzes known methods of surface plaster deformation processing and design schemes of the corresponding technological equipment, evaluates their positive aspects and disadvantages, it is proposed to use for the maintenance of the stability of the peeling force an electrohydraulic tracking device with a main feedback on the differential pressure in the working cavities of the hydraulic cylinder. The constructive scheme of such a device and its mathematical model are developed. The simulation study of the device in the MATLAB Simulink environment was conducted, its dynamic characteristics and the selected rational design parameters were obtained. The design (assembly drawing) of the leakage device is developed. The technological process of mechanical processing of the workpiece of the details of the «Hydraulic cylinder body» type is developed. Two variants of technology of mechanical processing are offered, their technical and economic comparison is made, the optimum variant is chosen. Performed dimensional-precise modeling of the technological process of machining. Selected assumptions for mechanical processing, cutting modes, time standards, and installed grades of machine-tool workers. The basic elements of the machining section are calculated The economic calculations have been carried out, which confirmed the feasibility of introducing an advanced technological process of mechanical processing of the workpiece of the «Hydraulic cylinder body» part, determined capital investments, profit received, payback period of investments. Work on occupational safety and emergency measures has been developed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectобкочування заготовокuk
dc.subjectпривод слідкувальнийuk
dc.subjectзаготовка нециліндричнаuk
dc.subjectповерхневе пластичне деформуванняuk
dc.subjectмеханічна обробка деталіuk
dc.subject131
dc.titleПристрій з електрогідравлічним слідкувальним приводом для обкочування нециліндричних заготовокuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record