Show simple item record

dc.contributor.advisorСеменов, А. О.uk
dc.contributor.authorХоменко, Є. О.uk
dc.date.accessioned2019-09-02T13:10:28Z
dc.date.available2019-09-02T13:10:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationСистема передачі інформації за допомогою генератора детермінованого хаосу на основі кільцевої схеми з 1,5 степенями свободи [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Є. О. Хоменко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Вінниця, 2019. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/26270
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, проф. Семенов А. О.uk
dc.description.abstractУ магістерській кваліфікаційній роботі наведено результати розробки та дослідження системи передачі інформації за допомогою генератора детермінованого хаосу на основі кільцевої схеми з 1,5 степенями свободи. У теоретичній частині проведено аналіз сучасного стану основ теорії детермінованого хаосу та інформації. Розроблено електричну структурну та функціональну схеми пристрою. Виконано дослідження динамічних процесів у генераторі детермінованого хаосу на біполярній транзисторній структурі з від’ємним опором. В дослідній частині магістерської кваліфікаційної роботи наведено результати комп’ютерного моделювання застосування генератора детермінованого хаосу в прямохаотичній системі передачі інформації. Приведено фазові портрети генераторів детермінованого хаосу на основі кільцевої схеми з 1,5 степенями свободи, часові та частотні характеристики генерованих хаотичних сигналів. У роботі проведено розрахунки економічної частини, а також охоро-ни праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractThe master's qualification paper presents the results of the development and research of a system of information transmission using a generator of detected chaos based on a circular scheme with 1.5 degrees of freedom. In the theoretical part an analysis of the current state of the basis of the theory of deterministic chaos and information was conducted. The electrical structural and functional scheme of the device is developed. The study of dynamic processes in a generator of deterministic chaos in a bipolar transistor structure with negative resistance is performed. In the experimental part of master's qualification work the results of computer modeling of the use of the generator of deterministic chaos in the direct-chaotic system of information transmission are presented. The facsimile portraits of deterministic chaos generators based on a circular scheme with 1.5 degrees of freedom, time and frequency characteristics of the generated chaotic signals are given. In this work, calculations of the economic part, as well as labor and safety in emergency situations have been carried out.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectпередача інформаціїuk
dc.subjectгенератор детермінованого хаосуuk
dc.subjectатракторuk
dc.subjectфазовий портретuk
dc.subject172
dc.titleСистема передачі інформації за допомогою генератора детермінованого хаосу на основі кільцевої схеми з 1,5 степенями свободиuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record