Show simple item record

dc.contributor.advisorДерібо, О. В.uk
dc.contributor.authorКошовий, В. В.uk
dc.date.accessioned2019-09-19T11:33:32Z
dc.date.available2019-09-19T11:33:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationУдосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу "Корпус цангового пристрою" [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. В. В. Кошовий ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет машинобудування та транспорту ; Кафедра технологій та автоматизації машинобудування. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,36 Мбайт). – Вінниця, 2019. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/26475
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, проф. Дерібо О. В.uk
dc.description.abstractВ магістерській кваліфікаційній роботі (МКР) розроблено та економічно обґрунтовано удосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус цангового пристрою». Для досягнення поставленої мети проведено огляд технологій виготовлення деталей типу «Корпус»; виконано варіантний вибір та техніко-економічне обґрунтування способу виготовлення заготовки; розроблено варіанти маршруту механічної обробки деталі типу «Корпус цангового пристрою» з використанням сучасних верстатів з ЧПК та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат; проведено розмірно-точнісне моделювання удосконаленого технологічного процесу; визначено режими різання та норми часу; розраховано кількість обладнання та працівників; удосконалено дільницю механічної обробки. В економічній частині МКР розраховані капітальні вкладення, собівартість механічної обробки заготовки деталі, термін окупності та економічний ефект, одержаний в результаті удосконалення технологічного процесу та дільниці механічної обробки. Відповідність впроваджених розробок вимогам безпеки та аналіз умов праці на розробленій дільниці механічної обробки приведений у розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях». Матеріали, які представлені в роботі, ілюстративно доповнені графічною частиною, що виконана за допомогою прикладних комп’ютерних програм.uk
dc.description.abstractIn the master's qualification work, an improvement of the technological process of machining the workpiece of a part of the type "The body of the ring gear" was developed and economically justified. To achieve this goal, an overview of the manufacturing technologies of parts such as "Corps" was conducted; the variant choice and the feasibility study of the method of manufacturing the workpiece have been completed; the variants of the mechanical processing of the details of the "Body of the Chain Device" type with the use of modern CNC machines and the choice of the best of them for a minimum of reduced costs were developed; dimensional-precise modeling of the advanced technological process; Cutting regimes and time standards are defined; the number of equipment and employees is calculated; the machining section has been improved. In the economic part of the capital investments are calculated, the cost of mechanical processing of the workpiece, the payback period and the economic effect obtained as a result of the improvement of the technological process and the machining section. The compliance of the developed safety requirements and the analysis of working conditions at the developed machining area is given in the section "Occupational safety and security in emergencies". Materials presented in the work, illustrated supplemented by the graphic part, executed with the help of applied computer programs.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectпроцес технологічнийuk
dc.subjectмеханічна обробкаuk
dc.subjectобробка деталіuk
dc.subjectзаготовка деталіuk
dc.subjectвиготовлення деталіuk
dc.subjectдеталь корпуснаuk
dc.subject131
dc.titleУдосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу "Корпус цангового пристрою"uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record