Recent Submissions

 • Частотні перетворювачі свіп-генератора на основі ЗІГ-резонатора 

  Кононов, С. П.; Білик, О. Б.; Kononov, S. P.; Bilyk, O. B.; Кононов, С. П.; Билык, А. Б. (ВНТУ, 2019)
  Підвищення точності вимірювання частотних характеристик електронних пристроїв та ліній зв’язку є актуальною задачею. З метою її розв’язання для панорамних приладів надвисокочастотного діапазону розробляються свіп-генератори ...
 • Підвищення радіаційної стійкості енергонезалежних запам’ятовувальних пристроїв на базі халькогенідних склоподібних напівпровідників 

  Кичак, В. М.; Слободян, І. В.; Вовк, В. Л.; Kychak, V. M.; Slobodyan, I. V.; Vovk, V. L.; Кичак, В. М.; Слободян, И. В.; Вовк, В. Л. (ВНТУ, 2019)
  Запропоновано спосіб підвищення радіаційної стійкості запам’ятовувальних пристроїв, які є одним з основних елементів для побудови систем оброблення інформації. Запропонована структура радіаційно стійкої комірки пам’яті, ...
 • Апроксимація розширеного фільтра Калмана паралельною двокаскадною структурою 

  Воловик, А. Ю.; Гаврілов, Д. В.; Volovyk, A. Yu.; Havrilov, D. V.; Воловик, A. Ю.; Гаврилов, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто задачу оцінювання вектора стану лінійної динамічної системи за наявності можливих збурень, математична модель яких передбачається відомою. У такому випадку збурення можна вважати складовою частиною вектора стану ...
 • Реверсивний генератор кодових послідовностей на FPGA 

  Гаврілов, Д. В.; Воловик, А. Ю.; Звягін, О. С.; Яровий, Д. В.; Havrilov, D. V.; Volovyk, A. Yu.; Zviahin, O. S.; Yarovyi, D. V.; Гаврилов, Д. В.; Воловик, А. Ю.; Звягин, А. С.; Яровый, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  Генератори кодових послідовностей (ГКП) широко використовуються в цифрових системах радіотехніки та зв’язку, обчислювальної техніки та автоматики для зберігання інформації і виконання арифметичних операцій, а також ...
 • Цифровий пристрій запам’ятовування та відтворення радіосигналів 

  Бортник, Г. Г.; Васильківський, М. В.; Вітер, Р. М.; Bortnyk, H. H.; Vasylkivskyi, M. V.; Viter, R. M.; Бортник, Г. Г.; Васильковский, Н. В.; Витер, Р. Н. (ВНТУ, 2019)
  Запропоновано способи підвищення продуктивності цифрових пристроїв запам’ятовування та відтворення радіосигналів (РС) через зменшення обчислювальної складності процедур цифрового оброблення сигналів. Виконано вибір та ...
 • Фільтрація ультразвукових зображень на основі морфологічних операцій 

  Білинський, Й. Й.; Нікольський, О. І.; Гуральник, А. Б.; Bilynsky, Y. Y.; Nikolskyy, A. I.; Huralnyk, A. B.; Билинский, Й. Й.; Никольский, А. И.; Гуральник, А. Б. (ВНТУ, 2019)
  Проведено огляд методів фільтрації ультразвукових зображень, наведено їх переваги та недоліки. Запропоновано для фільтрації використати процедури морфологічних перетворень. Показано, що морфологічна обробка має низку ...
 • Застосування нейронних мереж для визначення місцеположення мобільної станції 

  Семенова, О. О.; Семенов, А. О.; Semenova, O. O.; Semenov, А. O.; Семёнова, Е. А.; Семёнов, А. А. (ВНТУ, 2019)
  Для систем мобільного зв'язку всіх поколінь необхідними є функції позиціонування, тобто автоматичне визначення місця розташування абонентів у межах стільникових мереж. Проте, впроваджуючи мережі нових поколінь, для розвитку ...
 • Вплив ємності просторового заряду на газореактивний ефект в напівпровідникових сенсорах газу 

  Осадчук, О. В.; Осадчук, В. С.; Осадчук, Я. О.; Osadchuk, O. V.; Osadchuk, V. S.; Osadchuk, Ya. O.; Осадчук, А. В.; Осадчук, В. С.; Осадчук, Я. А. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто механізм виникнення просторового заряду в приповерхневій області напівпровідникових сенсорів газу, що приводить до появи диференціальної ємності, яка залежить від концентрації вимірюваних газів. Розв’язок рівняння ...
 • Ультразвукові автогенераторні вимірювачі параметрів середовищ 

  Огородник, К. В.; Лазарєв, О. О.; Кравченко, Ю. С.; Ogorodnyk, K. V.; Lazariev, O. O.; Kravchenko, Yu. S.; Огородник, К. В.; Лазарев, А. А.; Кравченко, Ю. С. (ВНТУ, 2019)
  На сьогодні контрольно-вимірювальну апаратуру на основі ультразвуку застосовують в різних галузях науки й техніки. Питання підвищення точності ультразвукових засобів контролю шляхом розробки нового класу ультразвукових ...
 • Розробка математичної моделі двоканального НВЧ вимірювального перетворювача вологості природного газу 

  Білинський, Й. Й.; Городецька, О. С.; Новицький, Д. В.; Bilynsky, Y. Y.; Horodetska, O. S.; Novytskyi, D. V.; Билинский, Й. Й.; Городецкая, О. С.; Новицкий, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  Обґрунтовано вибір хвилеводного надвисокочастотного методу вимірювання вологості природного газу, в якому на відміну від відомих, запропоновано використання біжучої хвилі у хвилеводі, при цьому оцінюються зміни діелектричних ...
 • Автогенераторні сенсори на базі RLC-негатронів 

  Лазарєв, О. О.; Войцеховська, О. В.; Коцур, С. А.; Паламарчук, Р. П.; Лазарев, А. А.; Войцеховская, Е. В.; Коцур, С. А.; Паламарчук, Р. П.; Lazariev, O. O.; Voitsekhovska, O. V.; Kotsur, S. A.; Palamarchuk, R. P. (ВНТУ, 2019)
  У багатьох сферах сучасної діяльності людини широке застосування знаходять різні сенсори, які стають основними елементами, що визначають технічні та економічні характеристики інформаційних систем та систем керування. Тому ...
 • Флуктуації частоти доплерівського сигналу 

  Барась, С. Т.; Войцеховська, О. В.; Щербатюк, Г. М.; Войцеховская, Е. В.; Щербатюк, А. Н.; Baras, S. T.; Voitsekhovska, O. V.; Shcherbatiuk, H. M. (ВНТУ, 2019)
  Оцінювання флуктуацій частоти заповнення допплерівського сигналу є важливою задачею в ко н-текстівизначення складових вектора швидкості носіягідроакустичнимлагом. Пр оаналізовано математичну модель допплерівського сигналу ...
 • Удосконалення ймовірнісної математичної моделі процесу забування інформації, отриманої студентом на лекції 

  Мокін, Б. І.; Войцеховська, О. О.; Мокин, Б. И.; Войцеховская, О. А.; Mokin, B. I.; Voitsekhovska, O. O. (ВНТУ, 2019)
  Удосконалено математичну модель «кривої забування», породженої Г. Еббінгаузом. В удосконале-ній моделівраховано і синергетичну складову, що уповільнює процес забування за рахунок внутріш-ньої роботи мозку у той ...
 • Дослідження впливу температури на фізичні параметри напівпровідника μ-метоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилацетонату 

  Осадчук, О. В.; Мартинюк, В. В.; Євсєєва, М. В.; Селецька, О. О.; Osadchuk, O. V.; Martyniuk, V. V.; Yevsieieva, M. V.; Seletska, O. O.; Осадчук, А. В.; Мартинюк, В. В.; Евсеева, М. В.; Селецька, А. А. (ВНТУ, 2019)
  Гетерометалевим комплексним сполукам притаманний напівпровідниковий тип провідності, інтервал робочих температур яких залежить від природи центральних атомів металів, місткових лігандів, стереохімії метал-лігандного оточення, ...
 • Оцінювання стану об`єктів безпілотними літальними апаратами 

  Книш, Б. П.; Алєксєєв, М. А. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто проблему захисту та оцінювання стану об`єктів. Наведено переваги застосування безпілотних літальних апаратів для охорони та оцінювання стану об`єктів. Оцінювання стану об`єктів можна адекватно провести за ...