Show simple item record

dc.contributor.authorДевятко, Марина Василівнаuk
dc.contributor.authorДевятко, Марина Васильевнаru
dc.contributor.authorDevyatko, M. V.en
dc.date.accessioned2016-01-10T16:32:44Z
dc.date.available2016-01-10T16:32:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationДевятко М. В. Керування компенсаційно-симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в розподільних мережах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Марина Василівна Девятко ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2012. – 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17 (12 назв).uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2935
dc.description.abstractДисертацію присвячено вирішенню наукової задачі дослідження, яка полягає в оптимізації процесу керування симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в розподільних електричних мережах. Обґрунтовано доцільність використання локальних критеріїв симетрування за потужностями, струмами або провідностями зворотної послідовності навантажень з можливістю регулювання ступеня симетрування навантажень. Обгрунтовано умови керування три- та двофазними СП за багатократної несиметрії навантажень. Проаналізовано вплив статичних характеристик вузлів навантажень на точність симетрування. Запропоновано пристрій, що забезпечує автоматичне симетрування струмів та напруг трифазної системи, в основу роботи якого покладені отримані умови симетрування навантажень. Проведені дослідження: чутливості додаткових втрат активної потужності, зумовлених несиметрією напруги; чутливості напруги зворотної послідовності при ввімкненні симетрувального елементу СП. За їх результатами дістав подальший розвиток принцип симетрування та розроблена математична модель керування несиметрією режиму напруги із врахуванням взаємного впливу СП. На основі проведених експериментальних досліджень несиметрії напруг і струмів даються практичні рекомендації щодо встановлення компенсаційно-симетрувальних пристроїв, наводиться техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування розроблених критеріїв та алгоритмів керування СП.uk
dc.description.abstractДиссертация посвящена решению научной задачи, которая состоит в оптимизации процесса управления симметрирующими устройствами при многократной несимметрии нагрузок в распределительных электрических сетях. Проанализированы алгоритмы управления несимметрией режима в распределительных сетях энергоснабжающих компаний в реальном времени при случайном характере нагрузок. Показано, что для управления дискретно-управляемыми СУ целесообразным является усреднение текущих значений составляющих тока обратной последовательности на скользящем интервале времени 30 с. На основании теоретических и экспериментальных исследований практически реализовано и внедрено компенсационно-симметрирующее устройство, предназначенное для компенсации реактивной мощности и симметрирования напряжения в случае многократной несимметрии нагрузок в распределительной сети.ru
dc.description.abstractThe dissertation is devoted the decision of a scientific problem which consists in optimization of control process of balancing devices at repeated load asymmetry in the distributive networks. The expediency of use of local criteria of balancing on powers, currents or return sequence conductivities of loadings with possibility of regulation of degree of balancing of loadings is proved. Conditions of control of three- and diphasic balancing devices at repeated load asymmetry are proved. Influence of static characteristics of knots of loadings on accuracy of balancing is analysed. The device providing automatic balancing of currents and voltages of three-phase system in which basis of work the received conditions of balancing of loadings are put is offered. The conducted researches: the sensitivity of additional active power losses caused by the voltage asymmetry, sensitivity of the reverse sequence voltage when turning the balancing element of balancing device. By their results a principle of balancing and the mathematical model of control by asymmetry of a voltage mode taking into account mutual influence of balancing devices has had the further development. On the basis of the spent experimental researches of voltage and currents asymmetry practical recommendations about an establishment of compensatory-balancing devices are made, the feasibility report on expediency of application of the developed criteria and algorithms of control of balancing devices is resulted.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectелектричні станції, мережі і системиuk
dc.subjectэлектрические станции, сети и системыru
dc.subjectelectric power stations, networks and systemsen
dc.subjectбагатократна несиметрія навантаженьuk
dc.subjectрозподільні електричні мережіuk
dc.subjectсиметрувальні пристроїuk
dc.subjectкритерії симетруванняuk
dc.subjectмногократная несимметрия нагрузокru
dc.subjectраспределительные электрические сетиru
dc.subjectсимметрирующие устройстваru
dc.subjectкритерии симметрированияru
dc.subjectrepeated load asymmetryen
dc.subjectdistributive networksen
dc.subjectbalancing devicesen
dc.subjectbalancing criteriaen
dc.titleКерування компенсаційно-симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в розподільних мережахuk
dc.title.alternativeУправление компенсационно-симметрирующими устройствами при многократной несимметрии нагрузок в распределительных сетяхru
dc.title.alternativeControl of compensatory-balancing devices at repeated load asymmetry in the distributive networksen
dc.typeAbstract
dc.identifier.udc621.316.1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record