Show simple item record

dc.contributor.authorКриночкін, Роман Володимировичuk
dc.contributor.authorКриночкин, Роман Владимировичru
dc.contributor.authorKrinochkin, R. V.en
dc.date.accessioned2016-01-10T20:46:11Z
dc.date.available2016-01-10T20:46:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationКриночкін Р. В. Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Роман Володимирович Криночкін ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2011. – 15 с. - Бібліогр. : с. 11-12 (14 назв).uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2937
dc.description.abstractДисертаційну роботу присвячено розробці нового класу перетворювачів для визна-чення товщини плівок, принцип роботи яких базується на викорис¬танні функціональної за-лежності частоти генерації транзисторної структури з від’ємним опором від зміни товщини вимірюваного матеріалу, що надає мож¬ливості підвищення чутливості і роздільної здатності метрологічних засобів. У дисертаційній роботі були розроблені теоретичні підходи до створення математич-них моделей радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини на основі при-строїв з від’ємним опором за допомогою методу змінних стану. Вперше розроблені та експериментально перевірені на адекватність динамічні математичні моделі радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором в часовій області, що дозволило визначати зміну величини струмів і напруг в часі та отримати функції перетворення і чутливості розроблених засобів. Розроблено пакет прикладних програм в обчислювальному середовищі «Maple» для моделювання та розрахунків динамічних характеристик перетворювачів з врахуванням залежності параметрів елементів схем пристроїв від впливу товщини. Надані рекомендації щодо застосування розроблених перетворювачів у різних системах виробництва плівок і покриттів.uk
dc.description.abstractДиссертация посвящена разработке нового класса преобразователей для определения толщины пленок, принцип работы которых основан на использовании функциональной зависимости частоты генерации транзисторной структуры с отрицательным сопротивлением от изменения толщины измеряемого материала, что дает возможность повышения чувствительности и разрешающей способности метрологических средств. Разработан пакет прикладных программ в вычислительной среде «Maple» для моделирования и расчетов динамических характеристик преобразователей с учетом зависимости параметров элементов схем устройств от влияния толщины. Даны рекомендации по применению разработанных преобразователей в различных системах производства пленок и покрытий.ru
dc.description.abstractThesis is devoted to developing a new class of converters to determine the film thickness, the principle of which is based on the functional dependence of generation frequency transistor structure with negative resistance of the material thickness changes measured, providing opportunities to increase the sensitivity and resolution metrology tools. The thesis was a theoretical approach to creating mathematical models of the radiomeasur-ing converters to determine the thickness based devices with negative resistance by method of the state variables. First developed and experimentally tested the adequacy of mathematical models of dynamic radio measuring transducers for determining the thickness of films based on negative re-sistance devices in time domain, allowing to determine the change magnitude of currents and volt-ages in time and get the transfer function and sensitivity of the developed facilities. A computer program in the computing environment «Maple» for modeling and calculation of dynamic charac-teristics of sensors with regard to dependence of elements of circuit devices from the effects of thickness. Provided recommended converters designed for use in different systems of production of films and coatings.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectрадіовимірювальні приладиuk
dc.subjectрадиоизмерительные приборыru
dc.subjectradiomeasuring devicesen
dc.subjectрадіовимірювальний перетворювач для визначення товщиниuk
dc.subjectтовщинаuk
dc.subjectмікрометріяuk
dc.subjectплівкиuk
dc.subjectрадиоизмерительный преобразователь для определения толщиныru
dc.subjectтолщинаru
dc.subjectмикрометрияru
dc.subjectпленкиru
dc.subjecta radiomeasuring transducer to determine the thicknessen
dc.subjectthicknessen
dc.subjectmicrometryen
dc.subjectfilmsen
dc.titleРадіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опоромuk
dc.title.alternativeРадиоизмерительные преобразователи для определения толщины на основании приборов с отрицательным сопротивлениемru
dc.title.alternativeRadiomeasuring transducers to determine the thickness based on the devices with negative resistanceen
dc.typeAbstract
dc.identifier.udc621.373


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record