Show simple item record

dc.contributor.authorЯщолт, Андрій Руслановичuk
dc.contributor.authorЯщолт, Андрей Руслановичru
dc.contributor.authorYashcholt, A.R.en
dc.date.accessioned2016-01-13T09:16:28Z
dc.date.available2016-01-13T09:16:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationЯщолт А. Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Русланович Ящолт ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 16 с. - Бібліогр. : с. 12 (11 назв).uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/3014
dc.description.abstractДисертаційну роботу присвячено автоматизованому проектуванню інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод. У роботі розроблена нова технологія автоматизованого проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод по формах вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових, що виконують операції з вхідними, вихідними та довідковими даними. Для цього розроблено комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні. Результати даної роботи були використані під час створення комп’ютеризованої системи спостереження якості вод – „Підсистема „Вода та скиди” автоматизованої системи контролю „ЕкоІнспектор” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення вод в Україні” — система впроваджена в обласних підрозділах Державної екологічної інспекції Мінприроди України, у т.ч. у м. Київ, Севастополь та Автономної Республіки Крим, а також під час проектування структури інформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління водними ресурсами басейну р. Південний Буг, яку впроваджено у Басейновому управлінні водними ресурсами річки Південний Буг та інформаційної системи моніторингу поверхневих вод Вінницької області, яку впроваджено у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та інших суб’єктах державної системи моніторингу вод області.uk
dc.description.abstractДиссертационная работа посвящена автоматизированному проектированию информационных систем обработки данных наблюдения качества вод. В работе разработана новая технология проектирования информационных систем обработки данных наблюдения качества вод по формам входных и выходных данных путем идентификации и итеративной детализации составляющих, которые выполняют операции с входными, выходными и справочными данными. Для этого разработан комплекс методов, приемов, алгоритмов и программного обеспечения, которое было апробировано и внедрено на практике для решения важных прикладных задач в области экологического мониторинга и контроля в Украине. Результаты данной работы были использованы во время создания компьютеризированной системы наблюдения качества вод – „Подсистема „Вода и сбросы" автоматизированной системы контроля „ЭкоИнспектор" для накопления, обработки и анализа всех видов сбросов и состояния загрязнения вод в Украине" – система используется в областных подразделениях Государственной экологической инспекции Минприроды Украины, в т.ч. в г. Киев, Севастополь и Автономной Республике Крым, а также во время проектирования структуры информационной системы поддержки принятия решений для управления водными ресурсами бассейна р. Южный Буг, используемой в Бассейновом управлении водными ресурсами реки Южный Буг, и информационной системы мониторинга поверхностных вод Винницкой области, используемой в Госуправлении охраны окружающей природной среды в Винницкой области и других субъектах государственной системы мониторинга вод области.ru
dc.description.abstractThesis is dedicated to the automated designing of information systems for data processing of water quality observation. The paper develops the new technology of automated designing of information systems for data processing of water quality observation on the forms of input and output data by means of identification and interactive detailing of constituents, witch perform operations with input, output and reference data. There had been developed the software which had been approbated and introduced on practice for the solution of important applied tasks in the sphere of ecological monitoring and control in Ukraine. The results of the given work had been used during the creation of the computerized system for water quality observation – «Subsystem «Water and water discharges» of the automated control system «EcoInspector» for accumulating, processing and analysis of all kinds of discharges and state of water pollution in Ukraine» - the system had been introduced in regional subdivision of State Ecological Inspection of Ministry for Environmental Protection of Ukraine, including the city of Kyiv, Sevastopol and Autonomous Republic of Crimea as well as during the designing of structure of decision support system for controlling over the water recourses of the Southern Boog river basin, witch is introduced to the Basin Administration of water recourses of the Southern Boog river and information system of monitoring of surface water of Vinnitsa region, wich is introduced to the State Administration of Environmental Protection in Vinnitsa region and units of State system of water monitoring in the region.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectінформаційна системаuk
dc.subjectбаза данихuk
dc.subjectсеквенційний апаратuk
dc.subjectавтоматизація формування звітівuk
dc.subjectспостереження якості водuk
dc.subjectконтроль стану водuk
dc.subjectинформационные технологииru
dc.subjectинформационная системаru
dc.subjectбаза данныхru
dc.subjectсеквенционный аппаратru
dc.subjectавтоматизация формирования отчетовru
dc.subjectнаблюдения качества водru
dc.subjectконтроль состояния водru
dc.subjectinformation technologiesen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectsequentional apparatusen
dc.subjectautomation of reports formationen
dc.subjectwater quality observationen
dc.subjectwater state controlen
dc.titleІнформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості водuk
dc.title.alternativeИнформационная технология проектирования информационных систем обработки данных наблюдения за качеством водru
dc.title.alternativeInformation technology for data processing systems designing of water quality observationen
dc.typeAbstract
dc.identifier.udc004.65+519.6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record