Show simple item record

dc.contributor.authorБерезюк, О. В.uk
dc.contributor.authorКраєвський, В. О.uk
dc.contributor.authorБерезюк, Л. Л.uk
dc.contributor.authorBereziuk, О.en
dc.contributor.authorKraevskyi, V.en
dc.contributor.authorBereziuk, L.en
dc.date.accessioned2020-09-16T08:44:43Z
dc.date.available2020-09-16T08:44:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationБерезюк О. В. Світові тенденції зменшення кількості сміттєзвалищ на прикладі США [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, В. О. Краєвський, Л. Л. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 1. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/587/554.uk
dc.identifier.issn2307-5376
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30501
dc.description.abstractВ Україні за останні роки суттєво збільшилася сумарна площа полігонів твердих побутових відходів і сміттєзвалищ, серед яких і перевантажені, що порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження, що загрожує забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами: важкими металами, мікроорганізмами (бактеріями кишкової палички, стрептококами, стафілококами та аскаридами), високотоксичним фільтратом, звалищним газом тощо. Визначення регресійних залежностей, які описують динаміку зменшення кількості сміттєзвалищ є актуальним науково-технічним завданням. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей, які описують динаміку зменшення кількості сміттєзвалищ. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресію проводили на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювали методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні залежності, які описують динаміку зменшення кількості сміттєзвалищ і можуть бути використані під час визначення необхідної кількості сміттєвозів для збирання та транспортування твердих побутових відходів та машин для виконання технологічних операцій їхнього ущільнення на карті полігону. Побудовано графічні залежності, що описують динаміку зменшення кількості сміттєзвалищ і дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів із фактичними даними.uk
dc.description.abstractOver the last years the total area of the municipal solid waste landfills and waste dumping grounds has considerably increased, many of these landfills and waste dumping grounds are overloaded, as a result norms of ecological safety are violated and the landfills become the objects of the intensive ecological loading that may lead to the contamination of the environment with harmful substances: heavy metals, microorganisms (colibacilli, streptococci, staphylococci and ascarids), toxic filtrate, landfill gas, etc. The urgent scientific-engineering problem is the determination of the regressive dependences, which describe the dynamics of the number of municipal waste landfills decrease. The aim of the research is the determination of the regressive dependences, which describe the dynamics of the number of the municipal waste landfills decrease. In the process of the research the method of the regressive analysis of the result of the single factor experiments and other pair dependences with the selection of the best type of the function from the sixteen most widely spread variants by the criterion of the maximum value of the correlation factor was used. The regression was performed on the base of the linearized transforms, which enable to reduce the non-linear dependence to the linear one. Determination of the coefficients of the regression equations was carried out, applying the method of least squares, by means of the developed program "RegAnaliz", the program is protected by the certificate of the state registration of the rights to the copyright object. Adequate regression dependences, describing the dynamics of the number of municipal waste landfills decrease are obtained, they can be used for the determination of the necessary number of the dust-carts for the collection and transport of the solid household waste and machines needed for the execution of the technological operations of the compaction on the map of the waste dumping ground. Graphic dependences, describing the dynamics of the number of the municipal waste landfills decrease and allow to illustrate this dynamics and show the sufficient coincidence of the theoretical results with the actual data are constructed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofНаукові праці ВНТУ. – 2020. – № 1.uk
dc.relation.urihttps://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/587/554
dc.subjectсміттєвозuk
dc.subjectсміттєзвалищеuk
dc.subjectтверді побутові відходиuk
dc.subjectдинамікаuk
dc.subjectрегресійний аналізuk
dc.subjectdust-carten
dc.subjectlandfillen
dc.subjectsolid household wasteen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleСвітові тенденції зменшення кількості сміттєзвалищ на прикладі СШАuk
dc.title.alternativeWorld trends of the reduction of the municipal waste landfills number on the example of the USAen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc628.472.3; 628.4.08
dc.relation.referencesHamer G. Solid waste treatment and disposal : effects on public health and environmental safety / G. Hamer // Biotechnology advances. – 2003. – Vol. 22, № 1 – 2. – P. 71 – 79. – DOI: 10.1016/j.biotechadv.2003.08.007.en
dc.relation.referencesQdais Abu H. Kinetics of solid waste biodegradation in laboratory lysimeters / H. Abu Qdais, A. Alsheraideh // Jordan Journal of Civil Engineering. – 2008. – Vol. 2, № 1. – P. 45 – 52.en
dc.relation.referencesМороз О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літнього компостування / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 4. – С. 17 – 20.uk
dc.relation.referencesВоронкова T. B. Система управления образованием фильтрата полигонов ТБО / T. B. Воронкова, С. Ю. Чудинов // Твердые бытовые отходы. – 2013. – № 8. – С. 36 – 40.ru
dc.relation.referencesПопович В. В. Екологічна небезпека фільтрату сміттєзвалищ / В. В. Попович // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 165 – 166.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 83 с.uk
dc.relation.referencesBerezyuk O. V. Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities / O. V. Berezyuk, V. I. Savulyak // TEHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies. – Suceava, Romania, 2015. – № 22. – P. 345 – 351.en
dc.relation.referencesBerezyuk O. Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart / O. Berezyuk, V. Savulyak // Technical Sciences. – 2017. – № 20 (3). – P. 259 – 273.en
dc.relation.referencesСавуляк В. І. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів : монографія / В. І. Савуляк, О. В. Березюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 217 с.uk
dc.relation.referencesПопович В. В. Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище" / В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т. 27, № 10. – С. 111 – 116.uk
dc.relation.referencesСмоляк С. А. Модели для оценки стоимости полувагонов / С. А. Смоляк // Бюллетень транспортной информации. – 2015. – № 3. – С. 37 – 40. – DOI: 10.2139/ssrn.2763710.ru
dc.relation.referencesКабінет Міністрів України. Постанова № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” [Електронний ресурс] 4 березня 2004. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. –№ 2. – С. 88 – 91.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами / О. В. Березюк // Комунальне господарство міст. Серія: безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика. – 2015. – № 1 (120). – С. 240 – 242.uk
dc.relation.referencesПерспективи використання ТПВ для генерації теплової енергії в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ю. Павлюк // Матеріали ХХVІ міжнародної конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики», 20-24 вересня 2016 р. – Одеса: Інститут промислової екології, 2016. – Режим доступу: http://engecology.com/wp-content/uploads/2015/08/19-pavljuk_tpv-v-teplo_odesa_2016.pdf.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 28 – 31.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Побудова моделей залежності концентрацій сапрофітних бактерій у ґрунті від відстані до полігону захоронення твердих побутових відходів / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 36 – 39.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп'ютерної програми "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 40 – 45.uk
dc.relation.referencesMunicipal solid waste in the United States : 2007 facts and figures [Електронний ресурс]. – US Environmental Protection Agency, 2007. – Режим доступу : https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/pdf/msw07-rpt.pdf.en
dc.relation.referencesNumber of municipal waste landfills in the U.S. from 1990 to 2017 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/193813/number-of-municipal-solid-waste-landfills-in-the-us-since-1990/.en
dc.relation.referencesМінрегіон. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/.uk
dc.relation.referencesХом'юк І. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник / І. В. Хом'юк, В. В. Хом'юк, В. О. Краєвський. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 189 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record