Show simple item record

dc.contributor.authorХутько, М. В.uk
dc.contributor.authorГордієнко, О. А.uk
dc.contributor.authorСидорук, Т. І.uk
dc.contributor.authorРанський, А. П.uk
dc.contributor.authorKhutko, M. V.en
dc.contributor.authorGordiienko, O. A.en
dc.contributor.authorSydoruk, T. I.en
dc.contributor.authorRanskyi, А. P.en
dc.contributor.authorХутько, М. В.ru
dc.contributor.authorГордиенко, О. А.ru
dc.contributor.authorСидорук, Т. И.ru
dc.contributor.authorРанский, А. П.ru
dc.date.accessioned2021-08-03T10:04:15Z
dc.date.available2021-08-03T10:04:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationОхолоджуючі рідини з покращеними екологічними та експлуатаційними властивостями [Текст] / М. В. Хутько, О. А. Гордієнко, Т. І. Сидорук, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 3. – С. 32–40.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33167
dc.description.abstractПроведено аналіз сучасних водно-гліколевих охолоджуючих рідин/антифризів для двигунів внутрішнього згоряння та деяких технічних теплоносіїв. Акцентовано увагу на фізико-хімічних властивостях гліколів (густина, температура замерзання, теплоємність, теплопровідність, в’язкість) та на можливість їх використання в різних машинах та механізмах. Показана залежність температури замерзання водно-гліколевих розчинів від їх концентрації. В залежності від металів (сплавів) для охолодження блоків циліндрів і радіаторів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) проведено класифікацію із зазначенням сучасних інгібіторів корозії. Наведені органічні кислоти, які утворюються при окисненні гліколів різної хімічної природи в процесі їх довготривалої експлуатації. Зазначено, що кислотна корозія та утворення накипу на робочих поверхнях ДВЗ є основними негативними факторами, що сприяють зниженню потужності двигуна, збільшенню газових викидів продуктів згоряння ДВЗ в атмосферу та погіршенню стану навколишнього середовища. В залежності від хімічної складової про-ведено класифікацію інгібіторів, що використовуються, відповідно до їх міжнародного позначення: неорганічні — ІАТ (Inorganik Acid Technology); органічні (карбоксилатні) ОАТ (Organic Acid Technology); «гібридні» (змішані) — НОАТ (Hybrid Organic Acid Technology). Розглянуто токсикологічні та екологічні властивості охолоджуючих рідин (антифризів) залежно від складу водно-гліколевих сумішей. Підкреслено високу токсичність антифризів на основі етиленгліколю для довкілля і відсутність такої для антифризів на основі пропіленгліколю та гліцерину. Акцентується увага на можливості покращення фізико-хімічних (експлуатаційних) характеристик антифризів шляхом зміни основних (базових) компонентів водно-гліколевих сумішей, зміни їх співвідношення та введення нових ефективніших домішок.uk
dc.description.abstractThe analysis of modern water-glycol coolants / antifreezes for internal combustion engines and some technical coolants has been carried out. Attention is focused on the physicochemical properties of glycols (density, freezing point, heat capacity, thermal conductivity, viscosity) and the possibility of their use in various machines and mechanisms. The dependence of the freezing temperature of water-glycol solutions on their concentration has been shown. Depending on the metals (alloys) for cooling the cylinder blocks and radiators of internal combustion engines (ICE), the classification has been carried out with the indication of modern corrosion inhibitors. It has been shown the formation of the organic acids of various chemical nature during oxidation of glycols in the course of their long-term operation. It has been noted that acid corrosion and scale formation on the working surfaces of the ICE are the main negative factors that reduce engine power, increase gas emissions from the combustion products of the ICE into the atmosphere which leads to environmental degradation. Depending on the chemical component, the classification of used inhibitors has been carried out according to their international designation: inorganic — IAT (Inorganic Acid Technology); organic (carboxylate) OAT (Organic Acid Technology); "hybrid" (mixed) — HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). The toxicological and ecological properties of coolants (antifreezes) depending on the composition of water-glycol mixtures have been considered. The high toxicity of antifreezes based on ethylene glycol for the environment and the absence of such for antifreezes based on propylene glycol and glycerin has been emphasized. Emphasis has been placed on the possibility of improving the physicochemical (operational) characteristics of antifreezes by changing the main (basic) components of water-glycol mixtures, changing their ratio and introducing new more effective additivesen
dc.description.abstractПроведен анализ современных водно-гликолевых охлаждающих жидкостей/антифризов для двигателей внутреннего сгорания и некоторых технических теплоносителей. Акцентировано внимание на физико-химических свойствах гликолей (плотность, температура замерзания, теплоемкость, теплопроводность, вяз-кость) и возможность их использования в различных машинах и механизмах. Показана зависимость температуры замерзания водно-гликолевых растворов от их концентрации. В зависимости от металлов (сплавов) для охлаждения блоков цилиндров и радиаторов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) проведена классификация с указанием современных ингибиторов коррозии. Приведены органические кислоты, образующиеся при окислении гликолей различной химической природы в процессе их длительной эксплуатации. Отмечено, что кислотная коррозия и образование накипи на рабочих поверхностях ДВС являются основными негативными факторами, способствующими снижению мощности двигателя, увеличению газовых выбросов продуктов сгорания ДВС в атмосферу и ухудшению состояния окружающей среды. В зависимости от химической составляющей проведена классификация ингибиторов, используемых в соответствии с их международным обозначением: неорганические — ИАТ (Inorganik Acid Technology); органические (карбоксилатные) ОАТ (Organic Acid Technology); «гибридные» (смешанные) — НОАТ (Hybrid Organic Acid Technology). Рассмотрены токсикологические и экологические свойства охлаждающих жидкостей (антифризов) в зависимости от состава водно-гликолевых смесей. Отмечена высокая токсичность антифризов на основе этиленгликоля для окружающей среды и отсутствие таковой для антифризов на основе пропиленгликоля и глицерина. Акцентируется внимание на возможности улучшения физико-химических (эксплуатационных) характеристик антифризов путем изменения основных (базовых) компонентов водно-гликолевых смесей, изменения их соотношения и введение новых более эффективных приложений.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 3 : 32–40.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2623
dc.subjectохолоджуючі рідиниuk
dc.subjectантифризиuk
dc.subjectтеплоносіїuk
dc.subjectінгібітори корозіїuk
dc.subjectспеціальні домішкиuk
dc.subjectтоксичністьuk
dc.subjectекологіяuk
dc.subjectcoolantsen
dc.subjectantifreezesen
dc.subjectheat carriersen
dc.subjectcorrosion inhibitorsen
dc.subjectspecial additivesen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectecologyen
dc.subjectохлаждающие жидкостиru
dc.subjectантифризыru
dc.subjectтеплоносителиru
dc.subjectингибиторы коррозииru
dc.subjectспециальные примесиru
dc.subjectтоксичностьen
dc.subjectэкологияru
dc.titleОхолоджуючі рідини з покращеними екологічними та експлуатаційними властивостямиuk
dc.title.alternativeCooling Liquids with Improved Ecological and Operating Propertiesen
dc.title.alternativeОхлаждающие жидкости с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствамиru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc661.175.5
dc.relation.referencesП. А. Акользин, Предупреждение коррозии металлов паровых котлов. Москва: Энергия, 1975, 294 сru
dc.relation.referencesС. М. Сурин, Подготовка и контроль качества води для судовых энергетических установок. Москва: Транспорт, 1978, 152 сru
dc.relation.referencesМ. В. Стародомський, В. С. Маляров, и А. В. Гальченко, «Измерения термического сопротивления отложений в системах охлаждения ДВЗ,» Двигателестроение, № 3, с. 23-24,1988.ru
dc.relation.referencesВ. А. Жуков, «Обеспечение надежности жидкостных систем охлаждения,» Вестник РГАТУ, № 1(24), с. 156-160, 2013.ru
dc.relation.referencesТенденции в производстве охлаждающих жидкостей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_td-342 . Дата обращения: Янв. 19, 202ru
dc.relation.referencesНовые химические технологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// newchemistry.ru/letter.php?n_td=4975&cat_id=58page_id=2 . Mart. 10, 2021ru
dc.relation.referencesБ. Б. Бобович, и др. Химики — автолюбителям. Ленинград: Химия, 1989, 320 сru
dc.relation.references] R. C. Cutlip, and R. D. Scheer, “Antifreeze composition,” U. S. Patent 2937145, May 17, 1960en
dc.relation.referencesJ. E. Deakin, and A. M. Spivey, “Corrosion inhibitors,” G. B. Patent 1013707, Dec 22, 1965en
dc.relation.referencesD. Wyllie, and A. W. Morgan, “Admiralty Oil Laboratory,” Journal of Applied Chemistry, vol. 15, no 7, pp. 289, 1965en
dc.relation.referencesJ. Green, and D. Bainbridge, “Korrosions schutzmittel,” D. E. Patent 946859, Aug. 30, 1956.de
dc.relation.referencesМ. Cohen, “Corrosion inhibitors,” J. Phus. Chem., v. 56, pp 451, 1952.en
dc.relation.referencesP. F. Thompson, and K. F. Lorking, Corrosion, v. 13, no. 8. pp. 531, 1957en
dc.relation.referencesО. Н. Дымент, К. С. Казанский, и А. М. Мирошников, Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена. Москва: Химия, 1976, 373 с.ru
dc.relation.referencesC. E. Johnson, and L. E. Hummel, “Corrosion inhibitor composition and cooling solution,” U. S. Patent 2972581, Feb. 21, 1961en
dc.relation.referencesА. М. Сухотин, и др., Негорючие теплоносители и гидравлические жидкости. Ленинград: Химия, 1979, 360 сru
dc.relation.referencesL. Clifford, and Jr. Lambert, “Antifreeze composition containing a corrosion inhibitor combination,” U. S. Patent 4.242.214, Oct. 17, 1979.en
dc.relation.referencesВ. И. Кельбас, А. Ф. Казанкина, и Н. Г. Шушкова, «Охлаждающая жидкость,» Патент РФ 215685, 20.07. 1998ru
dc.relation.referencesA. D. Mercer, Journal of Applied Chemistry, no. 9. рр. 589, 1959en
dc.relation.referencesP. Schlapfer, and A. Rukowicki, “Schweiz Ges,“ Fur das Statium der Motarbrennstoff. Zurich, 1949de
dc.relation.referencesA. T. Sguires, Soc. Chem. Ind. Monograph., 1958, № 4. pp. 51en
dc.relation.referencesВ. В. Скарлетти, Теоретические основы корозии металов. Ленинград: Химия, 1973. 287 с.ru
dc.relation.referencesR. I. Agnew, I. K.Truitt, and W. D. Roberson, Ind. Eng. Chem., vol. 50, рр. 649, 1958en
dc.relation.referencesДж. И Бергман. Ингибиторы коррозии , пер. с англ., ред. Л. И. Антропова. Москва: Химия, 1966.ru
dc.relation.referencesI. Newlin, Civil Eng., vol. 22, no. 4, pp. 76, 1952en
dc.relation.referencesI. E. Mayne, and I. W. Menter, Journal of the Chemical Society, no. 1, pp.103, 1954en
dc.relation.referencesI. P. Hancock, and I. E. Mayne, Journal of Applied Chemistry, vol. 9, pp. 345, 1959.en
dc.relation.referencesA. Washter, Ind. End. Chem., vol. 37, no. 8, pp. 349, 1945en
dc.relation.referencesИ. Н. Пушилова, С. А. Балезин, и В. П. Баранник, Ингибиторы коррозии металлов. Москва: Госхимиздат, 1958.ru
dc.relation.referencesI. B. Cotton, “Abstracts of Papers to be presented,” at 2nd Int. Congr. of Met. Corrosion. New York, 1963.en
dc.relation.referencesИ. Л. Розенфельд, «Ингибиторы коррозии,» ДАН СССР, т. 78, № 3, с. 523, 1951.ru
dc.relation.referencesА. И. Алцыбеева, и С. З. Левин, Ингибиторы коррозии металлов. Ленинград: Химия, 1968. 264 сru
dc.relation.referencesПаспорт безопасности. «Этиленгликоль,» GOST 30333-2007. Составлен 10.08.2018. Пересмотрен 27.08.2019ru
dc.relation.referencesBASF. Паспорт безопасности 1,2 – Propandiol USP в соответствии с регламентом (ЕС) №1907/2006 с внесенными поправками. Версия 8.3 от 22.10.2019ru
dc.relation.referencesГОСТ 30333-2007, «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.» Дата введения 01.01.2009ru
dc.relation.referencesПаспорт безопасности, «Глицерин Ph. Eur.,» USP GOST 30333-2007. Составлен 28.06.2018. Пересмотрен 25.04.2019ru
dc.relation.referencesВредные вещества в промышленности, справочник для химиков, инженеров и врачей, Ред. Н. В. Лазарева и Э. Н. Левиной. Ленинград: Химия, 1976, т. 1. Органические вещества. 592 с.ru
dc.relation.referencesА. С. Ермаков, «Разработка и исследования экологически безопасного теплоносителя (антифриза) на основе этилового эфира диэтиленгликоля.» дис. канд. хим. наук, Московский педагогический университет, Москва, РФ, 2000. 123 сru
dc.relation.referencesЕ. С. Климов, М. В. Бузаева, и А. В. Шарапова, «Способ утилизации отработанных противообледенительных жидкостей,» Патент РФ 2583259С2. Опубликовано:10.05.2016ru
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-32-40


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record