Show simple item record

dc.contributor.authorСтепанов, О.uk
dc.contributor.authorВенгер, А.uk
dc.contributor.authorКужель, В.uk
dc.contributor.authorStepanov, O.en
dc.contributor.authorVenger, A.en
dc.contributor.authorKuzhel, V.en
dc.date.accessioned2022-06-23T12:58:59Z
dc.date.available2022-06-23T12:58:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationСтепанов О. Інтероперабельність інформаційно-аналітичної системи безпеки дорожнього руху [Текст] / О. Степанов, А. Венгер, В. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 1. – С. 149-154.uk
dc.identifier.issn2415-3486
dc.identifier.issn2413-4503
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35528
dc.description.abstractВ статті дістала подальший розвиток актуальна проблема, а саме – проблема безпеки дорожнього руху. Розроблено концепцію інформаційно-аналітичної системи безпеки дорожнього руху. Обґрунтовується думка про те, що інформаційні технології дозволяють скорочувати дистанцію між владою і суспільством завдяки принципу «зворотного зв’язку» та впливають на забезпечення безпеки дорожнього руху. В роботі доведено, що, по-перше, інформаційно-аналітична система безпеки дорожнього руху призначена для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, обов’язковим є включення інформаційно-комунікаційних технологій з потенціалом реалізації принципу «зворотного зв’язку»; по-друге, інформаційно-аналітична система безпеки дорожнього руху запланована виконувати такі завдання: здійснення моніторингу безпеки дорожнього руху у транспортному процесі, формування та оптимізацію безпечної маршрутної мережі у транспортному процесі, здійснення диспетчерського управління з безпеки дорожнього руху у транспортному процесі, аналіз даних з безпеки дорожнього руху, прийняття управлінських рішень щодо безпеки дорожнього руху й ін. У підсумку – за рахунок спільного використання зібраних відомостей підвищити ефективність міжвідомчої взаємодії відносно безпеки дорожнього руху у транспортному процесі; по-третє, для виконання запланованих завдань інформаційно-аналітична система безпеки дорожнього руху повинна мати здатність взаємодіяти і функціонувати з іншими системами без будь-яких обмежень, тобто мати властивість інтерoперабельності. Саме тому у інформаційно-аналітичну систему безпеки дорожнього руху повинні входити не тільки інформаційно-аналітичні підрозділи всіх гілок органів державної влади які беруть участь у процесі реалізації концепції безпеки дорожнього руху, а й науково-дослідні організації, які займаються аналізом проблем безпеки дорожнього руху. Взаємодія між ними має здійснюватися шляхом формування єдиної бази даних безпеки дорожнього руху. Це дозволить надати всебічну підтримку органам державної влади у розробці й прийнятті ефективних рішень, що регулюють безпеку дорожнього руху.uk
dc.description.abstractThe article was further developed by a topical issue, namely road safety. The concept of information and analytical system of road safety is developed. It is argued that information technology can reduce the distance between government and society through the principle of "feedback" and affect road safety. The paper proves that: first, the information-analytical system of road safety is designed to carry out information-analytical activities in order to obtain the information necessary to ensure the road safety. In particular, the inclusion of information and communication technologies with the potential to implement the principle of "feedback" is mandatory; secondly, the information and analytical system of road safety is planned to perform the following tasks: monitoring of road safety in the transport process, formation and optimization of a safe route network in the transport process, implementation of traffic control in the transport process, analyze data from road safety, acceptance of administrative decisions concerning traffic safety, etc. As a result - through the joint use of the collected information to increase the effectiveness of interagency cooperation on road safety in the transport process; thirdly, in order to perform the planned tasks of the information-analytical system, the road safety system must have the ability to interact and function with other systems without any restrictions, ie to have the property of interoperability. That is why the information and analytical system of road safety should include not only information and analytical units of all branches of government involved in the implementation of the concept of road safety, but also research organizations that analyze road safety. The interaction between them should be carried out by forming a single database of road safety. This will provide comprehensive support to public authorities in developing and adopting effective decisions governing road safety.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту. № 1 : 149-154.uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/250
dc.subjectбезпека дорожнього рухуuk
dc.subjectінформаційно-аналітична системаuk
dc.subjectінтероперабельністьuk
dc.subjectінформаціяuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectавтотранспортuk
dc.subjectінтелектуальна транспортна системаuk
dc.subjectroad safetyen
dc.subjectinformation-analytical systemen
dc.subjectinteroperabilityen
dc.subjectinformationen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectmotor transporten
dc.subjectintelligent transport systemen
dc.titleІнтероперабельність інформаційно-аналітичної системи безпеки дорожнього рухуuk
dc.title.alternativeІnteroperability information-analytical system traffic safety assuranceen
dc.typeArticle
dc.relation.referencesПро схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р., № 430-р.). [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення 31.03.2021).uk
dc.relation.referencesВ. П. Кужель, В. Ю. Зіневич,і Р. С. Андрощук, «Показники безпеки при наданні послуг з перевезень автомобільним транспортом», у Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету, Харків: ХНАДУ, 2020, с. 286-288.uk
dc.relation.referencesЮ. В. Курносов, и П. Ю. Конотопов, Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы, М.: Русаки, 2004.ru
dc.relation.referencesAction Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe. Communication from the commission. Commission of the European Communities. Brussels, 16. 12. 2008. COM(2008) 886 final.en
dc.relation.referencesK. W. Batty M. Axhausen, F. Giannotti, A. Pozdnoukhov eds., «Smart cities of the future», The European Physical Journal Special Topics, 2012, vol. 214, iss. 1, pp. 481–518.en
dc.relation.referencesDirective 2010/40/EU of the European Parliament and of the council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport. [Електронний ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0040 (дата звернення 31.03.2021).en
dc.relation.referencesA. Lieskovsky, Š. Baďura, M. Mokryš, «Proceedings in Intelligent Transportation Systems 2013» Virtual Conf. EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina. 2013. 173 p.en
dc.relation.referencesG. Nowacki, «Development and Standardization of Intelligent Transport Systems» TransNav, the Internat. J. on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2012, vol. 6, no. 3, pp. 403-411.en
dc.relation.referencesZ. Xiong, H. Sheng, W. Rong, and E. Dave, «Cooper Intelligent transportation systems for smart cities: a progress review» Science China Information Sciences, 2012, vol. 55, iss. 12, pp. 2908–2914.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-149-154


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record