Show simple item record

dc.contributor.authorАзаров, Олексій Дмитровичuk
dc.contributor.authorХоджаніязов, Ігор Курбанбайовичuk
dc.contributor.authorБогомолов, Сергій Віталійовичuk
dc.contributor.authorМельник, Сергій Олександровичuk
dc.contributor.authorАзаров, Алексей Дмитриевичru
dc.contributor.authorХоджаниязов, Игорь Курбанбайовичru
dc.contributor.authorБогомолов, Сергей Витальевичru
dc.contributor.authorМельник, Сергей Александровичru
dc.contributor.authorAzarov, Oleksii Dmytrovychen
dc.contributor.authorKhodzhaniiazov, Ihor Kurbanbaiovychen
dc.contributor.authorBohomolov, Serhii Vitaliiovychen
dc.contributor.authorMelnyk, Serhii Oleksandrovychen
dc.date.accessioned2015-05-28T09:22:39Z
dc.date.available2015-05-28T09:22:39Z
dc.date.issued2010-09-10
dc.identifier52704
dc.identifier.citationПат. 52704 UA, МПК H03F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, І. К. Ходжаніязов, С. В. Богомолов, С. О. Мельник (Україна). - № u201001031 ; заявл. 01.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 6 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1027
dc.description.abstractДвотактний симетричний підсилювач струму містить джерело струму, резистор зворотного зв'язку, коригуючий конденсатор, шини додатного і від'ємного живлення, шину нульового потенціалу, двадцять вісім транзисторів, причому вхідну шину з'єднано з емітерами дев'ятого і десятого транзисторів відповідно, а також з першими виводами резистора зворотного зв'язку і коригуючого конденсатора, колектори дев'ятого і десятого транзисторів з'єднано з колекторами тридцять першого і тридцять другого транзисторів відповідно, а також з базами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів відповідно, а також з базами тридцять третього і тридцять четвертого транзисторів відповідно, бази дев'ятого і десятого транзисторів з'єднано з базами та колекторами п'ятого і шостого транзисторів відповідно, а також з колекторами двадцять дев'ятого і тридцятого транзисторів відповідно, емітери п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з шиною нульового потенціалу, емітери двадцять дев'ятого і тридцятого транзисторів з'єднано з базами та колекторами третього і четвертого, а також з базами першого і другого транзисторів відповідно, бази двадцять дев'ятого і тридцятого транзисторів з'єднано з колекторами першого і другого транзисторів відповідно, а також з першим і другим виводами джерела струму відповідно, емітери тридцять першого і тридцять другого транзисторів з'єднано з базами та колекторами сьомого і восьмого транзисторів відповідно, а також з базами одинадцятого та дванадцятого транзисторів відповідно, бази тридцять першого і тридцять другого транзисторів з'єднано з колекторами одинадцятого і дванадцятого транзисторів відповідно, а також з колекторами тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів відповідно, емітери тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів об'єднано, бази тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів з'єднано з базами та колекторами дев'ятнадцятого і двадцятого транзисторів відповідно, а також з колекторами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів відповідно, емітери дев'ятнадцятого і двадцятого транзисторів об'єднано і з'єднано з колекторами тридцять третього і тридцять четвертого транзисторів відповідно, а також з шиною нульового потенціалу, емітери сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів з'єднано з колекторами п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів відповідно, а також з базами двадцять третього і двадцять четвертого транзисторів відповідно, бази п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів з'єднано з базами та колекторами двадцять першого і двадцять другого транзисторів відповідно, а також з емітерами двадцять третього і двадцять четвертого транзисторів відповідно, колектори двадцять третього і двадцять четвертого транзисторів з'єднано з базами та колекторами двадцять п'ятого і двадцять шостого транзисторів відповідно, а також з базами двадцять сьомого і двадцять восьмого транзисторів відповідно, емітери двадцять п'ятого і двадцять шостого транзисторів об'єднано, емітери першого, третього, сьомого, одинадцятого, п'ятнадцятого, двадцять першого транзисторів, а також колектори двадцять сьомого і тридцять третього транзисторів з'єднано з шиною позитивного живлення, емітери другого, четвертого, восьмого, дванадцятого, шістнадцятого, двадцять другого транзисторів, а також колектори двадцять восьмого і тридцять четвертого транзисторів з'єднано з шиною негативного живлення, емітери двадцять сьомого і двадцять восьмого транзисторів з'єднано з другими виходами резистора зворотного зв'язку і коригуючого конденсатора, а також з вихідною шиною.uk
dc.description.abstractДвухтактный симметричный усилитель тока содержит источник тока, резистор обратной связи, корректирующий конденсатор, шины положительного и отрицательного питания, шину нулевого потенциала, двадцать восемь транзисторов, причем входная шина соединена с эмиттерами девятого и десятого транзисторов соответственно, а также с первыми выводами резистора обратной связи и корректирующего конденсатора, коллекторы девятого и десятого транзисторов соединены с коллекторами тридцать первого и тридцать второго транзисторов соответственно, а также с базами семнадцатого и восемнадцатого транзисторов соответственно, а также с базами тридцать третьего и тридцать четвертого транзисторов соответственно, базы девятого и десятого транзисторов соединены с базами и коллекторами пятого и шестого транзисторов соответственно, а также с коллекторами двадцать девятого и тридцатого транзисторов соответственно, эмиттеры пятого и шестого транзисторов соединены с шиной нулевого потенциала, эмиттеры двадцать девятого и тридцатого транзисторов соединены с базами и коллекторами третьего и четвертого, а также с базами первого и второго транзисторов соответственно, базы двадцать девятого и тридцатого транзисторов соединены с коллекторами первого и второго транзисторов соответственно, а также с первым и вторым выводами источника тока соответственно, эмиттеры тридцать первого и тридцать второго транзисторов соединены с базами и коллекторами седьмого и восьмого транзисторов соответственно, а также с базами одиннадцатого и двенадцатого транзисторов соответственно, базы тридцать первого и тридцать второго транзисторов соединены с коллекторами одиннадцатого и двенадцатого транзисторов соответственно, а также с коллекторами тринадцатого и четырнадцатого транзисторов соответственно, эмиттеры тринадцатого и четырнадцатого транзисторов объединены, базы тринадцатого и четырнадцатого транзисторов соединены, с базами и коллекторами девятнадцатого и двадцатого транзисторов соответственно, а также с коллекторами семнадцатого и восемнадцатого транзисторов соответственно, эмиттеры девятнадцатого и двадцатого транзисторов объединены и соединены с коллекторами тридцать третьего и тридцать четвертого транзисторов соответственно, а также с шиной нулевого потенциала, эмиттеры семнадцатого и восемнадцатого транзисторов соединены с коллекторами пятнадцатого и шестнадцатого транзисторов соответственно, а также с базами двадцать третьего и двадцать четвертого транзисторов соответственно, базы пятнадцатого и шестнадцатой транзисторов соединены с базами и коллекторами двадцать первого и двадцать второго транзисторов соответственно, а также с эмиттерами двадцать третьего и двадцать четвертого транзисторов соответственно, коллекторы двадцать третьего и двадцать четвертого транзисторов соединены с базами и коллекторами двадцать пятого и двадцать шестого транзисторов соответственно, а также с базами двадцать седьмого и двадцать восьмого транзисторов соответственно, эмиттеры двадцать пятого и двадцать шестого транзисторов объединены, эмиттеры первого, третьего, седьмого, одиннадцатого, пятнадцатого, двадцать первого транзисторов, а также коллекторы двадцать седьмого и тридцать третьего транзисторов соединены с шиной положительного питания, эмиттеры второго, четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцать второго транзисторов, а также коллекторы двадцать восьмого и тридцать четвертого транзисторов соединены с шиной отрицательного питания, эмиттеры двадцать седьмого и двадцать восьмого транзисторов соединены со вторыми выходами резистора обратной связи и корректирующего конденсатора, а также с выходной шиной.ru
dc.description.abstractA push-pull balanced current amplifier comprises a current source, a feedback resistor, a balancing capacitor, positive and negative power distribution buses, a zero bus, twenty eight transistors, an input bus is connected to emitters of ninth and tenth transistors correspondingly, as well as to first terminals of the feedback resistor and the balancing capacitor, collectors of ninth and tenth transistors are connected to collectors of thirty first and thirty second transistor correspondingly, and to buses of seventeenth and eighteenth transistors correspondingly, and to buses of thirty third and thirty fourth transistors correspondingly, buses of ninth and tenth transistor are connected to buses and collectors of fifth and sixth transistors correspondingly, as well as to collectors of twenty ninth and thirties transistors correspondingly, emitters of fifth and sixth transistors are connected to the zero bus, emitters of twenty ninth and thirties transistors are connected to buses of and collectors of third and fourth transistors, and also to buses of first and second transistors correspondingly, buses of twenty ninth and thirties transistors are connected to collectors of first and second transistors correspondingly, and to first and second terminals of the current source correspondingly, emitters of thirty first and thirty second transistors are connected to buses of and collectors of seventh and eighth transistors correspondingly, as well as to buses of eleventh and twelfth transistors correspondingly, buses of thirty first and thirty second transistors are connected to collectors of eleventh and twelfth transistors correspondingly, as well as to collectors of thirteenth and fourteenth transistors correspondingly, emitters of thirteenth and fourteenth transistors are united, buses of thirteenth and fourteenth transistors are connected to buses and collectors of nineteenth and twentieth transistors correspondingly, as well as to collectors of seventeenth and eighteenth transistors correspondingly, emitters of nineteenth and twentieth transistors are united and connected to collectors of thirty third and thirty fourth transistors correspondingly and also to the zero bus, emitters of seventeen and eighteenth transistors are connected to collectors of fifteenth and sixteenth transistors correspondingly, as well as to buses twenty third and twenty fourth transistor correspondingly, buses of fifteenth and sixteenth transistors are connected to buses and collectors of twenty first and twenty second transistors correspondingly, as well as to emitters of twenty third and twenty fourth transistors correspondingly, collectors of twenty third and twenty fourth transistor are connected to buses and collectors of twenty fifth and twenty sixth transistors of correspondingly, as well as to buses of seventh and twenty eighth transistors correspondingly. Emitters of twenty fifth and twenty sixth transistors are united, emitters of first, third, seventh, eleventh, fifteenth, twenty first transistors, as well as collectors of twenty seventh and thirty third transistors are connected to the positive power distribution bus, emitters of second, fourth, eight, twelfth, sixteenth, twenty second transistors, as well as collectors of twenty eighth and thirty fourth transistors are connected to the negative power distribution bus, emitters of twenty seventh and twenty eighth transistors are connected to second terminals of the feedback resistor and the balancing capacitor, as well as to the output bus.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH03F 3/26
dc.titleДвотактний симетричний підсилювач струмуuk
dc.title.alternativeДвухтактный симметричный усилитель токаru
dc.title.alternativePush-pull balanced current amplifieren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record