Show simple item record

dc.contributor.authorКухарчук, Василь Васильовичuk
dc.contributor.authorБогачук, Володимир Васильовичuk
dc.contributor.authorГраняк, Валерій Федоровичuk
dc.contributor.authorКухарчук, Василий Васильевичru
dc.contributor.authorБогачук, Владимир Васильевичru
dc.contributor.authorГраняк, Валерий Федоровичru
dc.contributor.authorKukharchuk, Vasyl Vasyliovychen
dc.contributor.authorBohachuk, Volodymyr Vasyliovychen
dc.contributor.authorHraniak, Valerii Fedorovychen
dc.date.accessioned2014-12-19T13:22:53Z
dc.date.available2014-12-19T13:22:53Z
dc.date.issued2012-12-24
dc.identifier83336
dc.identifier.citationПат. 83336 UA, МПК G01N 22/04. Двоканальний пристрій контролю вологості [Текст] / В. В. Кухарчук, В. В. Богачук, В. Ф. Граняк (Україна). - № u201214761 ; заявл. 24.12.2012 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/123
dc.description.abstractДвоканальний пристрій контролю вологості, який містить високочастотний генератор, вихід якого з'єднаний з первинним вимірювальним перетворювачем вологості, що являє собою несиметричний смуговий хвилевід, другим входом фазоамплітудного перетворювача, два блоки змішування фаз, до перших входів яких під'єднані відповідно вихід первинного вимірювального перетворювача та високочастотного генератора, допоміжний генератор, вихід якого з'єднаний з першим входом фазоамплітудного перетворювача, вихід якого з'єднано з другими входами першого та другого блока змішування фаз, два фільтри верхніх частот, входи яких з'єднані відповідно з виходами першого та другого блока змішування фаз, два формувачі фазових імпульсів, входи яких з'єднані відповідно з виходами першого та другого фільтру верхніх частот, виходи першого та другого формувачів фазових імпульсів з'єднані відповідно з другим та першим входом RS-тригера, перший вихід якого з'єднаний з першим входом логічного елементу І, а другий вихід якого з'єднаний з першим входом числового перетворювача, другий вхід логічного елементу І з'єднаний з першим виходом числового перетворювача, двійковий лічильник, перший вхід якого з'єднаний з виходом логічного елементу І та числовий перетворювач, другий вхід якого з'єднано з виходом двійкового лічильника, а другий вихід числового перетворювача з'єднано з другим входом двійкового лічильника, при якому вихід первинного вимірювального перетворювача вологості з'єднаний з входом високочастотного випрямляча змінної напруги, вихід якого з'єднаний з другим входом аналогового компаратора, що виходом своїм з'єднаний з першими входами каскаду логічних елементів І, виходи каскаду логічних елементів І з'єднані з першими входами каскаду логічних елементів АБО, виходи якого з'єднані з першими входами каскаду RS - тригерів, виходи каскаду RS - тригерів, що являють собою паралельних каналів, з'єднані з третім входом числового перетворювача та входом цифро-аналогового перетворювача, вихід якого з'єднаний з першим входом аналогового компаратора, третій вихід числового перетворювача, що являє собою паралельних каналів, останніх паралельних каналів якого з'єднані з другими входами каскаду логічних елементів І, а перших паралельних каналів якого з'єднані з другими входами каскаду RS - тригерів, другий вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами каскаду логічних елементів АБО.uk
dc.description.abstractДвухканальное устройство контроля влажности, которое содержит высокочастотный генератор, выход которого соединен с первичным измерительным преобразователем влажности, который представляет собой несимметричный полосовой волновод, вторым входом фазоамплитудного преобразователя, два блока смешивания фаз, к первым входам которых подсоединены соответственно выход первичного измерительного преобразователя и высокочастотного генератора, вспомогательный генератор, выход которого соединен с первым входом фазоамплитудного преобразователя, выход которого соединен со вторыми входами первого и второго блока смешивания фаз, два фильтра верхних частот, входы которых соединены соответственно с выходами первого и второго блока смешивания фаз, два формирователя фазовых импульсов, входы которых соединены соответственно с выходами первого и второго фильтров верхних частот, выходы первого и второго формирователей фазовых импульсов соединены соответственно со вторым и первым входом RS-триггера, первый выход которого соединен с первым входом логического элемента И, а второй выход которого соединен с первым входом числового преобразователя, второй вход логического элемента И соединен с первым выходом числового преобразователя, двоичный счетчик, первый вход которого соединен с выходом логического элемента И, и числовой преобразователь, второй вход которого соединен с выходом двоичного счетчика, а второй выход числового преобразователя соединен со вторым входом двоичного счетчика, при котором выход первичного измерительного преобразователя влажности соединен с входом высокочастотного выпрямителя переменного напряжения, выход которого соединен со вторым входом аналогового компаратора, который своим выходом соединен с первыми входами каскада логических элементов И, выходы каскада логических элементов И соединены с первыми входами каскада логических элементов ИЛИ, выходы которого соединены с первыми входами каскада RS - триггеров, выходы каскада RS - триггеров, которые представляют собой параллельных каналов, соединенные с третьим входом числового преобразователя и входом цифро-аналогового преобразователя, выход которого соединен с первым входом аналогового компаратора, третий выход числового преобразователя, который представляет собой параллельных каналов, последних параллельных каналов которого соединены со вторыми входами каскада логических элементов И, а первых параллельных каналов соединены со вторыми входами каскада RS - триггеров, второй выход числового преобразователя соединен со вторыми входами каскада логических элементов ИЛИ.ru
dc.description.abstractA two-channel device for humidity control includes a high-frequency generator which output is connected to the primary humidity sensing device, this is a non-symmetric band waveguide, the second input of a phase-amplitude transducer, two units for phase mixing to the first inputs of which the output of the primary measuring transducer and high frequency generator are connected, supplementary generator which output is connected to the first input of the phase-amplitude transducer which output is connected to the second inputs of the first and the second units of phase mixing, two high-frequency filters which inputs are connected to the second inputs of the first and the second unit of phase mixing, two high frequency filters, which inputs are connected to the outputs of the first and second units of phase mixing, two formers of phase pulses which inputs are connected to the outputs of the first and the second high frequency filters and outputs are connected to the second and the first inputs of the RS flip-flop, which first output is connected to the first input of the logical AND gate and the second output is connected to the first input of digital transducer, the second input of the AND gate is connected to the first output of the digital transducer, a binary counter which first input is connected to the output of the AND gate, and digital transducer which second input is connected to the output of binary counter and the second output is connected to the second input of the binary counter. The output of the primary humidity sensing device is connected to the input of the high frequency rectifier of alternating current which output is connected to the second input of the analog comparator that with its output is connected to the first inputs of the cascade of AND gates, the outputs of the cascade of AND gates are connected to the first inputs of the cascade of OR gates, the outputs of this are connected to the first inputs of the cascade of RS flip-flops, the outputs of the cascade of RS flip-flops that are parallel channels are connected to the third input of the digital transducer and the input of the digital-analog converter which output is connected to the first input of analog comparator, the third output of the digital transducer that is parallel channels, last parallel channels of this one are connected to the second inputs of the cascade of AND gates, and first parallel channels are connected to the second inputs of the cascade of RS flip-flops, the second output of the digital transducer is connected to the second inputs of the cascade of OR gate.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 22/04
dc.subjectпристрій контролю вологостіuk
dc.subjectдвоканальний пристрійuk
dc.titleДвоканальний пристрій контролю вологостіuk
dc.title.alternativeДвухканальное устройство контроля влажностиru
dc.title.alternativeTWO-CHANNEL DEVICE FOR HUMIDITY CONTROLen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record