Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorОнофрійчук, М. В.uk
dc.date.accessioned2016-07-13T11:44:25Z
dc.date.available2016-07-13T11:44:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationОнофрійчук М. В. Технологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь вала приводу СП 26У [Електронний ресурс] : [презентація] / М. В. Онофрійчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет машинобудування та транспорту ; Кафедра технології підвищення зносостійкості. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,70 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12709
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Шиліна О. П.uk
dc.description.abstractВ даній магістерській кваліфікаційній роботі представлено дослідження якості напилених шарів за допомогою розробленої конструкції розпилювача та спроектована технологія відновлення вала приводу СП 26У із застосуванням сучасних інформаційних комп’ютерних технологій. В роботі наведено: - дослідження та модернізація і розробка плазмового розпилювача для напилювання з метою підвищення якості нанесеного покриття; - дослідження мікроструктури та визначення пористості поверхневих напилених шарів; - розробка устаткування з числовим програмним керуванням; - аналіз службового призначення деталі з визначенням дефектних поверхонь вала приводу СП 26У; - вибір та обґрунтування методів відновлення поверхонь деталі; - формування маршруту технологічного процесу відновлення деталі з розрахунком кількості переходів на механічну обробку та розрахунок проміжних припусків і технологічних розмірів на механічну обробку; - розрахунок та призначення режимів механічної обробки до та після нанесення покриття; - визначення чинників за діаграмою Ісікави, що впливають на якість методу відновлення поверхонь; - техніко-економічне обґрунтування доцільності проведених розробок; - оцінка ефективності інноваційного проекту, а саме: чистий дисконтований дохід, внутрішня норма дохідності, термін окупності; - відповідність технологічного процесу вимогам охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractIn this master's qualification work the research quality of sprayed layers using a spray of design and technology designed shaft drive recovery 26U joint venture with the use of modern information technologies. In this paper are: - research and development and upgrading to plasma spray deposition to improve the quality of the applied coating; - the study of microstructures and determination of surface porosity sprayed layers; - development of equipment with numerical control; - analysis of official appointment details to the definition of defective surfaces SP 26U drive shaft; - selection and justification of the methods of recovery surface details; - formation process Route recovery details on the number of transitions for machining and calculation of interim allowances and technological dimensions for machining; - calculation mode and purpose machining before and after coating; - determination of the parameters affecting the quality of the method of restoration surfaces; - feasibility study conducted feasibility of development; - evaluating the effectiveness of the innovation project, namely the discounted net revenue, internal rate of return, payback period; - compliance with process requirements of occupational health and safety in emergency situations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.050500403
dc.subjectвідновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкційuk
dc.titleТехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь вала приводу СП 26Уuk
dc.typePresentation


Долучені файли

Thumbnail
Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу