Show simple item record

dc.contributor.authorБезносюк, Р. І.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T07:24:00Z
dc.date.available2016-07-14T07:24:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationБезносюк Р. І. Оптико-частотний витратомір газових сумішей [Електронний ресурс] : [презентація] / Р. І. Безносюк ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,24 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12745
dc.descriptionКерівник : д.т.н.. проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractРозроблена математична модель радіовимірювального оптичного перетво-рювача витрат газу на основі системи рівнянь Кірхгофа, яка враховує вплив оптичного випромінювання через залежність елементів нелінійних еквівалентних схем, що дало змогу отримати функції перетворення і чутливості, залежність реактивної складової і від’ємного опору від режимів живлення та оптичного випромінювання. Доведено адекватність моделей (похибка 5%). Запропоновані принципові схеми і конструкції оптичних перетворювачів витрат газу, які працюють у НВЧ діапазоні (1 – 1,5)•109 Гц, що складаються з біполярного і польового транзистора з бар’єром Шоткі, які є фоточут-ливими елементами. Теоретично і експериментально показана можливість управління як реактивною складовою, так і від’ємним опором від зміни напруги управління, що розширює функціональні можливості оптичних перетворювачів. Експериментальні дослідження показали, що найбільшу чутливість і лі-нійність функції перетворення мають оптичні перетворювачі витрат газу з фоточутливим елементом на основі польових транзисторів з бар’єром Шоткі, тому вони є базовими при створенні оптичних НВЧ перетворювачів. Чутливість перетворення складає 6-15 МГц/л/год, а похибка вимірювання складає 1,56%. У четвертому розділі описано рекомендації щодо охорони праці та безпеки при роботі з даним пристроєм та розрахунок опроміненості роговиці ока при прямому лазерному опроміненні. У п’ятому розділі проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій.uk
dc.description.abstractThis paper considers theoretical methods for analysis of optical-frequency spectrum analyzer gas mixture composition. The mathematical model of radio measuring optical transducer of gas consumption on the basis of Kirchoff equations that take into account the effect of optical radiation through a nonlinear dependence element equivalent circuits, allowing us to get conversion function and sensitivity, the dependence of reactive component and negative resistance of the power modes and optical radiation. Adequacy models (error 5%). The proposed design schematic diagrams and optical converters gas flow, operating in the microwave range (1 - 1,5) •109 Hz, consisting of bipolar and field-effect transistor with a Schottky barrier, which are photosensitive elements. Theoretically and experimentally the possibility of management as a reactive component, and negative resistance of voltage change management that extends the functionality of optical converters. Experimental studies have shown that the greatest sensitivity and li-niynist conversion function with optical converters gas flow from the photosensitive element based FETs with Schottky barrier because they are fundamental in creating optical microwave converters. Sensitivity transformation is 6-15 MHz/l/h, and measurement error is 1,56%. The fourth chapter describes recommendations for health and safety at work with this unit and calculation 'exposure of the cornea of the eye by direct laser irradiation. The fifth chapter estimates the calculation of production costs and effectiveness of the device investment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.titleОптико-частотний витратомір газових сумішейuk
dc.title.alternativeOptical-frequency spectrum analyzer gas mixture compositionen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.374


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record