Show simple item record

dc.contributor.authorДемчук, Т. О.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T07:57:03Z
dc.date.available2016-07-14T07:57:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationДемчук Т. О. Радіовимірювальні сенсори магнітного поля на основі транзисторних структур з від’ємним опором [Електронний ресурс] : [презентація] / Т. О. Демчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,59 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12746
dc.descriptionКерівник : д.т.н.. проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstract133с.,39 рис.,81 бібл., 17 табл. – української мовою. У даній роботі проведено теоретичні методи аналізу радіовимірювальних сенсорів магнітного поля на основі транзисторних структур з від’ємним опором. У першому розділі проведено техніко-економічне обґрунтування розробки. Проведено аналіз проблеми, яка виникла на сучасному етапі розвитку науки та вирішено, що потрібно зробити для досягнення поставленої мети. На основі трьох математичних моделей перетворювачів (з польовим і біполярним транзисторами, з біполярним і польовим транзисторами та з двозатворним польовим і біполярним транзисторами) визначено граничну чутливість перетворювачів на основі сенсорів Холла (розбіжність теоретичних і експериментальних досліджень складає ±5%.) та залежності частоти генерації від індукції магнітного поля. Встановлено, що модель перетворювача з двозатворним польовим і біполярним транзисторами має найвищу чутливість, що лежить у діапа¬зоні від 1 мТ до 60 мТ і складає 100 - 800 Гц/мТ. У четвертому розділі описано рекомендації щодо охорони праці та безпеки при роботі з даним пристроєм та розрахунок опроміненості роговиці ока при прямому лазерному опроміненні. У п’ятому розділі проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій.uk
dc.description.abstractThis paper considers theoretical methods of analysis of radio magnetic field sensors based on transistor structures with negative resistance. In the first chapter conducted a feasibility study of development. The analysis of the problems which arose at the present stage of development of science and decided what to do to achieve this goal. Based on three mathematical models converters (with field and bipolar transistors, with bipolar and field-effect transistors and dvozatvornym field and bipolar transistors) sets maximum sensitivity converter based sensors Hall (divergence of theoretical and experimental research is ± 5%.) And dependence of generation frequency of the magnetic field. Established the model dvozatvornym converter with bipolar and field-effect transistors with the highest sensitivity lying in diapazoni 1 mT to 60 mT and is 100 - 800 Hz / mT. The fourth sectiondescribesrecommendations forhealth and safetyat work withthis unitand calculation'exposureinthe corneaof the eye-momu of directlaserirradiation. The fifth sectionestimatesthe calculation ofunitproduction costsand efficiencyof investment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.titleРадіовимірювальні сенсори магнітного поля на основі транзисторних структур з від’ємним опоромuk
dc.title.alternativeRadiometric sensors magnetic field on the basis of transistor structures with negative resistanceen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc681.586


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record