Show simple item record

dc.contributor.authorАзаров, Олексій Дмитровичuk
dc.contributor.authorМельник, Сергій Олександровичuk
dc.contributor.authorБогомолов, Сергій Віталійовичuk
dc.contributor.authorХоджаніязов, Ігор Курбанбайовичuk
dc.contributor.authorАзаров, Алексей Дмитриевичru
dc.contributor.authorМельник, Сергей Александровичru
dc.contributor.authorБогомолов, Сергей Витальевичru
dc.contributor.authorХоджаниязов, Игорь Курбанбайовичru
dc.contributor.authorAzarov, Oleksii Dmytrovychen
dc.contributor.authorMelnyk, Serhii Oleksandrovychen
dc.contributor.authorBohomolov, Serhii Vitaliiovychen
dc.contributor.authorKhodzhaniiazov, Ihor Kurbanbaiovychen
dc.date.accessioned2015-07-06T08:33:02Z
dc.date.available2015-07-06T08:33:02Z
dc.date.issued2009-07-27
dc.identifier42951
dc.identifier.citationПат. 42951 UA, МПК H03F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. О. Мельник, С. В. Богомолов, І. К. Ходжаніязов (Україна). - № u200902293 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1433
dc.description.abstractДвотактний симетричний підсилювач струму, в якому вхідний сигнал у вигляді напруги надходить на вхідну шину 7. Якщо напруга на вхідній шині 7 збільшується, п'ятий 9 транзистор трохи відкривається, а шостий 10 трохи закривається. При цьому струм через п'ятий 9 транзистор збільшується, а через шостий 10 зменшується. Потенціал затвору вісімнадцятого 23 транзистора збільшується, а сімнадцятого 20 транзистора зменшується. Тоді вісімнадцятий 23 транзистор трохи відкриється, а сімнадцятий 20 трохи закриється. Потенціал точки об'єднання витоків п'ятнадцятого 21 і шістнадцятого 22 транзисторів зменшується, прямує до потенціалу шини від'ємного живлення 28. При цьому потенціал вихідної шини 27 відслідковує потенціал точки об'єднання п'ятнадцятого 21 і шістнадцятого 22 транзисторів, а також зменшується та наближається до потенціалу шини від'ємного живлення. Перше 1 і друге 6 джерела постійного струму, а також перший 3, другий 4, третій 2, четвертий 5, сьомий 12, восьмий 13 транзистори утворюють схему задання робочих точок каскадів схеми. Тринадцятий 16, чотирнадцятий 17, п'ятнадцятий 21, шістнадцятий 22 транзистори утворюють двонаправлений відбивач струму, який у поєднанні з компенсаторами, які побудовано на дев'ятому 11 і одинадцятому 15 та десятому 14 і дванадцятому 18 транзисторах відповідно, задають робочі точки підсилювальних каскадів, які побудовано на сімнадцятому 20 і вісімнадцятому 23 транзисторах відповідно. П'ятнадцятий 21, шістнадцятий 22, дев'ятнадцятий 24, двадцятий 25 транзистори утворюють двотактний вихідний каскад.uk
dc.description.abstractДвухтактный симметричный усилитель тока, в котором входной сигнал в виде напряжения поступает на входную шину 7. Если напряжение на входной шине 7 увеличивается, пятый 9 транзистор немного открывается, а шестой 10 немного закрывается. При этом ток через пятый 9 транзистор увеличивается, а через шестой 10 уменьшается. Потенциал затвора восемнадцатого 23 транзистора увеличивается, а семнадцатого 20 транзистора уменьшается. Тогда восемнадцатый 23 транзистор немного открывается, а семнадцатый 20 немного закрывается. Потенциал точки объединения истоков пятнадцатого 21 и шестнадцатого 22 транзисторов уменьшается, следует к потенциалу шины отрицательного питания 28. При этом потенциал выходной шины 27 отслеживает потенциал точки объединения пятнадцатого 21 и шестнадцатого 22 транзисторов, а также уменьшается и приближается к потенциалу шины отрицательного питания. Первый источник 1 и второй источник 6 постоянного тока, а также первый 3, второй 4, третий 2, четвертый 5, седьмой 12, восьмой 13 транзисторы образуют схему задания рабочих точек каскадов схемы. Тринадцатый 16, четырнадцатый 17, пятнадцатый 21, шестнадцатый 22 транзисторы образуют двунаправленный отражатель тока, который в сочетании с компрессорами, которые построены на девятом 11 и одиннадцатом 15 и десятом 14 и двенадцатом 18 транзисторах соответственною, задают рабочие точки усилительных каскадов, которые построены на семнадцатом 20 и восемнадцатом 23 транзисторах соответственно. Пятнадцатый 21, шестнадцатый 22, девятнадцатый 24, двадцатый 25 транзисторы образуют двухтактный выходной каскад.ru
dc.description.abstractA push-pull balanced current amplifier in which input signal in the form of voltage enters to input bus 7. If input bus voltage increases, fifth transistor 9 a little opens, a sixth 10 –a little closes. Current through fifth transistor 9 increases, current through sixth 10 transistor decreases. Gate potential of eighteenth transistor 23 increases, gate potential of seventeenth transistor 20 decreases. As a result, 23 transistor a little opens, seventeenth transistor 20 a little closes. Potential of connection point of sources of fifteenth 21 and sixteenth 22 transistors decreases, directs to potential of negative bus 28. Potential of output bus 27 traces potential of connection point of fifteenth 21 and sixteenth 22 transistors, decreases and approaches to negative bus potential. A first 1 and second 6 direct current sources, as well as first 3, second 4, third 2, fourth 5, seventh 12, eighth 13 transistors form a circuit of operating points assignment. Thirteenth 16, fourteenth 17, fifteenth 21, sixteenth 22 transistors form a bidirectional current reflector which together with compensators which are built on the basis of ninth 11 and eleventh 15, tenth 14 and twelfth 18 transistors correspondingly, assign operating points of amplification stages built on seventeenth 20 and eighteenth 23 transistors correspondingly. Fifteenth 21, sixteenth 22, nineteenth 24, twentieth 25 transistors form a push-pull output stage.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH03F 3/26
dc.subjectдвотактний підсилювач струмуuk
dc.subjectсиметричний підсилювач струмуuk
dc.subjectімпульсна технікаuk
dc.subjectаналого-цифрові перетворювачіuk
dc.titleДвотактний симетричний підсилювач струмуuk
dc.title.alternativeДвухтактный симметричный усилитель токаru
dc.title.alternativePush-pull balanced current amplifieren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record