Show simple item record

dc.contributor.authorЛужецький, Володимир Андрійовичuk
dc.contributor.authorБаришев, Юрій Володимировичuk
dc.contributor.authorДмитришин, Олександр Васильовичuk
dc.contributor.authorЛужецкий, Владимир Андреевичru
dc.contributor.authorБарышев, Юрий Владимировичru
dc.contributor.authorДмитришин, Александр Васильевичru
dc.contributor.authorLuzhetskyi, Volodymyr Andriiovychen
dc.contributor.authorBaryshev, Yurii Volodymyrovychen
dc.contributor.authorDmytryshyn, Oleksandr Vasyliovychen
dc.date.accessioned2015-07-06T10:17:26Z
dc.date.available2015-07-06T10:17:26Z
dc.date.issued2009-06-25
dc.identifier42220
dc.identifier.citationПат. 42220 UA, МПК G09C 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості [Текст] / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев, О. В. Дмитришин (Україна). - № u200900908 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1440
dc.description.abstractСпосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості полягає в тому, що інформаційні дані М подають у вигляді послідовності М = {m1, m2,..., mt]. Хешування інформаційних даних виконують за допомогою пристрою піднесення до степеня за модулем інформаційних даних М за ітеративним правилом піднесення до степеня за модулем великого простого числа, яке здійснюють для результату додавання за допомогою третього пристрою додавання значень блоків даних, адреси яких паралельно обчислюють як результат додавання секретного числа а і значення лічильника і (i=1,2,...,t) за допомогою першого пристрою додавання та додавання секретного числа b і значення лічильника і за допомогою другого пристрою додавання, ключові дані доповнюють секретними числами а та b. Ключові дані К представляють у вигляді послідовності К = {k1, k2,... ,kw, a, b}. Суму елементів інформаційної послідовності mi-a+mi-b розбивають на w частин, кожну u-ту (u=1,2,...,w) частину підносять до степеня, який отримують шляхом додавання за допомогою (u+3)-го пристрою додавання елемента ключової послідовності ku та суми результатів піднесення до степеня, отриманих на попередньому кроці, за модулем простого числа рu, піднесення до степеня за модулем кожної u-тої частини суми елементів інформаційної послідовності mi-a+mi-b виконують паралельно.uk
dc.description.abstractСпособ параллельного ключевого хеширования теоретически доказанной устойчивости заключается в том, что информационные данные М подают в виде последовательности М = {m1, m2,..., mt]. Хеширование информационных данных выполняют с помощью устройства возведения в степень по модулю информационных данных М по итеративному правилу возведения в степень по модулю большого простого числа, которое осуществляют для результата сложения с помощью третьего устройства сложения значений блоков данных, адреса которых параллельно вычисляют как результат сложения секретного числа а и значения счетчика i (i=1,2,...,t) с помощью первого устройства сложения и сложения секретного числа b и значения счетчика i с помощью второго устройства сложения, ключевые данные дополняют секретными числами а и b. Ключевые данные К представляют в виде последовательности К = {k1, k2,... ,kw, a, b}. Сумму элементов информационной последовательности mi-a+mi-b разбивают на w частей, каждую u-тую (u=1,2,...,w) часть возводят в степень, которую получают путем сложения с помощью (u+3)-го устройства сложения элемента ключевой последовательности ku и суммы результатов возведения в степень, полученных на предыдущем шаге, по модулю простого числа рu, возведение в степень по модулю каждой u-той части суммы элементов информационной последовательности mi-a+mi-b выполняют параллельно.ru
dc.description.abstractMethod for parallel key hashing of theoretically proven stability is in fact that information data M are given as sequence М = {m1, m2,..., mt]. Hashing of information data is performed by means of device of bringing to power by module of information data M by iterative law of bringing to power by module of large prime number that is carried out for result of addition by means of third device for adding values of data blocks addresses of which are I parallel calculated as result of adding secret number a and value of counter i (i=1,2,...,t) by means of first device for adding and adding of secret number b and value of counter I by means of second addition device, key data are completed with secret number b and value of counter I by means of second device for adding, key data are completed with secret numbers a and b. Key data K are represented as sequence К = {k1, k2,... ,kw, a, b}. Sum of elements of information sequence mi-a+mi-b is divided into w parts, each u-th (u=1,2,...,w) part is brought to power that is obtained through adding by means of (u+3)-th addition device for adding element of key sequence ku and sum of results of bringing to power obtained at previous step by module of simple number рu, bringing to power by module of each u-th part of sum of elements of information sequence mi-a+mi-b is performed in parallel.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG09C 1/00
dc.subjectкриптографічний захист інформаціїuk
dc.subjectзабезпечення цілісності данихuk
dc.subjectключове хешування данихuk
dc.subjectінформаційна системаuk
dc.titleСпосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкостіuk
dc.title.alternativeСпособ параллельного ключевого хеширования теоретически доказанной устойчивостиru
dc.title.alternativeMethod for parallel key hashing of theoretically proven stabilityen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record