Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorЖмурко, А. В.uk
dc.date.accessioned2019-01-29T14:24:06Z
dc.date.available2019-01-29T14:24:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationРадіовимірювальні сенсори оптичної потужності для волоконно-оптичних систем передачі [Електронний ресурс] : [презентація] / А. В. Жмурко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,12 Мбайт). - Вінниця, 2016. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23524
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractУ даній роботі проведено теоретичні методи аналізу радіовимірювальних сенсори оптичної потужності для волоконно-оптичних систем передачі. Проведено аналіз проблеми, яка виникла на сучасному етапі розвитку науки та вирішено, що потрібно зробити для досягнення поставленої мети. У другому розділі проведено дослідження властивостей оптичних перетворювачів, розроблено математичну модель оптичного перетворювача, яка б враховувала ці ефекти. На основі математичної моделі отримано вольт-амперну характеристику перетворювача, залежність активної і реактивної складової повного опору, частоти генерації від оптичного випромінювання та режимів живлення. У третьому розділі досліджено властивості структур біполярних та польових транзисторів та розроблено їх математичні моделі, які дозволяють враховувати зміну активної та реактивної складових повного опору від дії потужності оптичного випромінювання, а також дозволяють дослідити її вплив на активну і реактивну складові повного опору. Проведено експериментальна перевірка математичних моделей структур біполярних та польових транзисторів для створення на їхній основі радіовимірювального приладу для визначення потужності оптичного випромінювання. Отримано аналітичні вирази для розрахунку повного опору частотних перетворювачів. У четвертому розділі розглянуто конструкцію та технологію виготовлення проведення експерименту, моделювання діодних структур та програмне забезпечення для розрахунку оптичних властивостей оптичного сенсора У п’ятому розділі описано рекомендації щодо охорони праці та безпеки при роботі з даним пристроєм. У шостому розділі проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій.uk
dc.description.abstractThis paper considers theoretical methods of analysis of radio sensors optical power for fiber optic transmission systems. The analysis of the problems that emerged in the current development of science and decided what to do to achieve this goal. The second chapter studied the optical properties of transducers mathematical model optical converter which takes into account these effects. Based on the mathematical model current-voltage characteristic of the converter, the dependence of active and reactive component of the impedance, frequency generation of optical radiation and modes of supply. The third section investigated the properties and structures of bipolar field-effect transistors and developed their mathematical models to take into account the change of active and reactive impedance components from the effects of optical power, and allow to investigate its effects on active and reactive impedance components. Experimental verification of mathematical model of the bipolar and field-effect transistors to create on their basis of radio measuring device for determining optical power. The analytical expressions to calculate the impedance frequency converters. The fourth section describes recommendations for health and safety at work with this unit. The fourth section deals with the design and technology of the experiment, modeling diode structures and software to calculate optical properties of an optical sensor. In the fifth chapter describes recommendations for health and safety at work with this unit. In the sixth section, the calculation estimates the cost of production of the device and efficiency of investment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectрадіовимірювальні сенсориuk
dc.subjectчастотний перетворювачuk
dc.subjectоптична потужністьuk
dc.subjectволоконно-оптична система передачіuk
dc.subjectбіполярний транзисторuk
dc.subjectпольовий транзисторuk
dc.subject8.05090101
dc.titleРадіовимірювальні сенсори оптичної потужності для волоконно-оптичних систем передачіuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record