Show simple item record

dc.contributor.advisorГаврілов, Д. В.uk
dc.contributor.authorКочмарук, М. В.uk
dc.date.accessioned2019-05-14T11:24:19Z
dc.date.available2019-05-14T11:24:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРозробка системи обробки потокової інформації підвищеної швидкодії [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. М. В. Кочмарук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,05 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24758
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Гаврілов Д. В.uk
dc.description.abstractВ даній магістерській кваліфікаційній роботі (МКР) проводиться розробка системи обробки потокової інформації підвищеної швидкодії. Вдалося виконати реалізацію пристрою безпосередньо на мікросхемі, також цілком вдало пройшло моделювання розробки за допомогою симулятора та матриці затримок, які підтвердили вірність розрахунків та проектування пристрою загалом. Було доведено також про практичну можливість створення системи обробки потокової інформації підвищеної швидкодії, при наявності потрібних матеріалів та засобів. Застосування програмованих логічних інтегральних схем набагато спрощує реалізацію основних вузлів системи обробки потокової інформації підвищеної швидкодії та їх взаємодію. Звідси виникають переваги у порівняно малій ціні пристрою. Також, що є суттєвим для вимірювальної техніки, зменшується в декілька разів собівартість пристрою. Ще одною із переваг такої реалізації системи є низька потужність споживання та застосування сучасних програмованих логічних інтегральних схем. Для виробництва такі перетворювачі цілком придатні і мають майбутню перспективу використання в лабораторіях, системах відео спостереження, збору аудіо- та іншої потокової інформації, в радіо- та телеапаратурі та ін. Розглянуто питання: опис приміщення, аналіз шкідливих факторів, оцінка безпеки роботи пристрою в умовах дії іонізуючого та електромагнітного імпульсу. Зроблені економічні розрахунки: розрахунок ціни реалізації виробу, розрахунок експлуатаційних витрат, розрахунок виробничої собівартості. Розроблена і виконана графічна частина роботи.uk
dc.description.abstractIn this master's qualification work a system of processing of stream information of high speed is carried out. We managed to implement the device directly on the chip, also quite successfully completed the simulation of the development using a simulator and delay matrix, which confirmed the integrity of the calculations and the design of the device in general. It was also proved that there is a practical possibility to create a system for processing streamlined information of high speed, with the availability of necessary materials and tools. The use of programmable logic integrated circuits greatly simplifies the implementation of the main components of the processing system of streaming information of high speed and their interaction. Hence, there are advantages in the relatively low price of the device. Also, which is essential for measuring equipment, the cost of a device is reduced several times. Another advantage of this system implementation is the low power consumption and the use of modern programmable logic integrated circuits. For the production of such converters are quite suitable and have the future prospect of use in laboratories, video surveillance systems, the collection of audio and other stream information, in radio and television equipment, etc. The questions are considered: the description of the premises, the analysis of harmful factors, assessment of the safety of the device under conditions of ionizing and electromagnetic pulse. Economic calculations made: calculation of product sales price, calculation of operating costs, calculation of production cost. The graphic part of the work is developed and executed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectобробка інформаціїuk
dc.subjectмікропроцесорна архітектураuk
dc.subjectінформація потоковаuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectперетворення інформаціїuk
dc.subjectаналого-цифровий перетворювачuk
dc.subject8.05090101
dc.titleРозробка системи обробки потокової інформації підвищеної швидкодіїuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record