Show simple item record

dc.contributor.authorБарабан, М. В.uk
dc.contributor.authorБевз, О. М.uk
dc.contributor.authorКулик, Я. А.uk
dc.date.accessioned2019-05-16T09:12:13Z
dc.date.available2019-05-16T09:12:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБарабан М. В. Моделювання системи доставки об'єктів безпілотними авіаційними засобами [Текст] / М. В. Барабан, О. М. Бевз, Я. А. Кулик // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2018. – № 3. – С. 54-63.uk
dc.identifier.issn1999-9941
dc.identifier.issn2078-6387
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24821
dc.description.abstractУ даній статті розроблено метод, що дозволяє зменшити час доставки товарів за допомогою БПЛА через зменшення усередненого часу очікування при доставці однієї одиниці товару в залежності від характеристик в системі доставки товарів. Пропонується виконувати обслуговування замовлень на доставку товарів не за чергою появи (перший прийшов, перший пішов), а за чергою з урахуванням приорітетності. Число приорітету обрненопропорційне відстані до місця доставки. Тобто першими обслуговуються близькі замовлення, що в середньому скорочує час очікування у черзі для більшості замовлень та сумарний час очікування, . Проведені експериментальні дослідження доводять ефективність розробленого методу для систем доставки товарів. Запропонований метод може бути використаний для оптимізації доставки невеликих товарів з використанням БПЛА і має сенс при масовому використанні(системи масового ослуговування) за умов не дуже великої завантаженості системи достаки. Даний метод може знайти використання для системи доставки товарів в межах населеного пункту або певної території.uk
dc.description.abstractВ данной статье разработан метод, позволяющий уменьшить время доставки товаров с помощью БПЛА из-за уменьшения усредненного времени ожидания при доставке одной единицы товара в зависимости от характеристик в системе доставки товаров. Предлагается выполнять обслуживание заказов на доставку товаров не по очереди появления (первый пришел, первый ушел), а по очереди с учетом приоритетности. Число приоритета обрненопропорцийне расстояния до места доставки. То есть первыми обслуживаются близкие заказа, в среднем сокращает время ожидания в очереди для большинства заказов и суммарное время ожидания,. Проведенные экспериментальные исследования доказывают эффективность разработанного метода для систем доставки товаров. Предложенный метод может быть использован для оптимизации доставки небольших товаров и БПЛА и имеет смысл при массовом использовании (системы массового ослугову ния) в условиях не слишком большой загруженности системы достака. Данный метод может найти применение для системы доставки товаров в пределах населенного пункта или определенной территории.ru
dc.description.abstractIn this article, a method is developed. This method allows reducing the delivery time of goods by UAVs by reducing the average waiting time for the delivery of one unit of goods, depending on the characteristics of the delivery system of goods. The conducted experimental studies prove the effectiveness of the developed method for the delivery systems of goods. It is proposed to carry out the service of orders for the delivery of goods not in the queue of appearance (the first in the input, the first in output), and in turn, taking into account priority. The priority number is selected by the proportional distance to the delivery point. That is, the closest orders are served first, which, on average, shortens queuing times for most orders and total waiting time. The proposed method can be used to optimize the delivery of goods using small UAVs and it makes sense for mass use (of mass service) under not very high delivery system load. This method can be used for the system of delivery of goods within a populated area or a certain territory.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofІнформаційні технології та комп'ютерна інженерія. № 3 : 54-63.uk
dc.relation.urihttps://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/721
dc.subjectБПЛАuk, ru
dc.subjectбезпілотні літальні апаратиuk
dc.subjectдоставка товарівuk
dc.subjectчас доставки товаруuk
dc.subjectбеспилотные летательные аппаратыru
dc.subjectдоставка товаровru
dc.subjectвремя доставки товараru
dc.subjectUAVen
dc.subjectunmanned aerial vehiclesen
dc.subjectdelivery of goodsen
dc.subjecttime of delivery of goodsen
dc.titleМоделювання системи доставки об'єктів безпілотними авіаційними засобамиuk
dc.title.alternativeМоделирование системы доставки объектов беспилотных авиационных средствru
dc.title.alternativeModeling of the objects delivery system with unmanned aviation facilitiesen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc629.7.01
dc.relation.referencesПриймак А. В. Аналіз доцільності створення та застосування багатофункціональних безпіло-тних авіаційних комплексів цивільного призначення / А. В. Приймак, Я. В. Дар’їн, Д. М. Стрюк, А. А. Слободянюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 3(23). – С. 142-145.uk
dc.relation.referencesХарченко О. В. Класифікація та тенденції створення безпілотних літальних апаратів військо-вого призначення / О. В. Харченко, В. В. Кулєшин, Ю. В. Коцуренко // Наука і оборона. – 2015. – № 6 – С. 47-54.uk
dc.relation.referencesО. Б. В'юненко. Дослідження операцій. Системи масового обслуговування. Методичні вказів-ки та завдання для самостійної роботи. В'юненко О. Б., Воронець Л. П. / Суми, 2008 рік - 37 с.uk
dc.relation.referencesТаха X. Введение в исследование операцій, 6-е издание.: Пер. С англ.. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912 с.ru
dc.relation.referencesКатренко А. В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с.uk
dc.relation.referencesАндросенко О. С. Постановка и решение задач Марковских процессов на ЭВМ: Методичекие указания и варианты контрольных заданий для студентов всех специальностей / О. С. Андросенко, Л. Д. Девятченко, Е. П. Маяченко. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007. – 51с.ru
dc.relation.referencesБідняк М. Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Монографія / М. Н. Бідняк, В. В Біліченко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006 – 176 с.uk
dc.relation.referencesБогачев, К. Ю. Операционные системы реального времени: материалы лекций / К. Ю. Бога-чев. – М.: МГУ, 2000. – 100 с.ru
dc.relation.referencesКанарчук В. Є. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах / В. Є. Ка-нарчук, О. А. Лудченко, Барилович Л. П., Бойко Г. Ф. та ін. – К. : Логос, 1996. – 348 с.uk
dc.relation.referencesАкулин И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И. Л. Акулин. – М. : Высш. шк., 1993 – 336 с.ru
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1999-9941-2018-43-3-54-63


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record