Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Item-based collaborative filtering based on NLP techniques 

  Ковенко, В. А.; Богач, І. В.; Барабан, М. В.; Kovenko, V. A.; Bogach, I. V.; Baraban, M. V. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У цій роботі представлено алгоритм для вирішення проблеми рекомендацій на основі каталога. Показано використання Word2Vec ембеддінгів, представленных Google.
 • Ефективність одиничного кодування даних 

  Мартинюк, Т. Б.; Войцеховська, О. В.; Войцеховская, Е. В.; Мартынюк, Т. Б.; Martyniuk, T. B.; Voytsekhovska, O. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі проведено аналіз реалізаційних властивостей одиничних кодів як альтернативних до класичних двійкових. Показана можливість формування логіко-часового коду, який є симбіозом двох відомих одиничних кодів: одиничного ...
 • Побудова формалізованої математичної моделі для забезпечення розрахунку рейтитнгової оцінки 

  Кирилащук, С. А.; Хом'юк, І. В.; Бондаренко, З. В.; Кирилащук, Т. Г.; Хомюк, И. В.; Kyrylashchuk, S. A.; Khomyuk, I. V.; Bondarenkо, Z. V.; Kyrylashchuk, T. G. (ВНТУ, 2021)
  В статті визначено, що теорія і методи розв’язання задач визначають зміст математичного програмування. Базуючись на цьому, пропонується розглянути принцип моделювання системи підтримки прийняття рішень (СППР) для визначення ...
 • Математичне моделювання фізіологічного процесу м’язового скорочення 

  Квєтний, Р. Н.; Іванчук, Я. В.; Добровольска, К. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглянуто удосконалені математичні моделі фізіологічного процесу м’язового скорочення на основі відомих гіпотез процесу функціонування опорно-рухомої системи організму людини. Зокрема, за першою феноменологічною ...
 • Математичне та програмне забезпечення інтелектуального модуля прикладних програмних систем для надання адміністративних послуг щодо проведення екологічної експертизи 

  Дивак, М. П.; Мельник, А. М.; Папа, О. А.; Дивак, Н. П.; Мельник, А. Н.; Папа, А. А.; Dyvak, M. P.; Melnyk, A. M.; Papa, O. A. (ВНТУ, 2020)
  Останнім часом одним із найважливіших напрямів діяльності місцевих органів влади в Україні стало надання адміністративних послуг. Одним із визначальних чинників процесу створення ефективних ЦНАП та підвищення якості надання ...
 • Реалізаційна модель адаптивного суматора для нейроподібних елементів 

  Мартинюк, Т. Б.; Васюра, А. С.; Очкуров, М. А.; Шепотайло, А. В.; Мартынюк, Т. Б.; Очкуров, Н. А.; Martyniuk, T. B.; Vasura, A. S.; Ochkurov, M. A.; Shepotailo, A. V. (ВНТУ, 2020)
  Одним з перспективних напрямків використання нейротехнологій є робототехніка, а саме, системи технічного зору і системи керування для мобільних роботів різного застосування. Зокрема однією з базових задач для цих систем ...
 • АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю 

  Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.; Стахов, О. Я.; Азаров, А. Д.; Черняк, А. И.; Стахов, А. Я.; Azarov, O. D.; Chernyak, O. I.; Stahov, O. Y. (ВНТУ, 2020)
  У статті подано інформаційні і структурні аспекти, покладені в основу організації аналого-цифрового перетворювача, що працює у режимах як слідкувального, так і порозрядного врівноваження. При організації слідкувального ...
 • Система розпізнавання звукових сигналів немовленнєвого походження 

  Ткаченко, О. М.; Тютюнник, Я. О.; Чирва, П. В.; Комаров, В. Л.; Тютюнник, Я. А.; Tkachenko, O. M.; Tiutiunny, Ya. О.; Chyrva, P. V.; Komarov, V. L. (ВНТУ, 2020)
  Дана робота присвячена розробці програмного забезпечення, яке дало б змогу проводити розпізнавання звукових сигна- лів немовленнєвого походження. У статті проведений огляд існуючих на сьогоднішній день систем розпізнавання ...
 • Оцінювання рівня впливу мотивації праці на ефективність діяльності 

  Співак, І. Я.; Крепич, С. Я.; Спивак, И. Я.; Крепыч, С. Я.; Spivak, І. Ya.; Krepych, S. Ya. (ВНТУ, 2020)
  Ефективне виконання роботи працівником визначається трьома чинниками: мотивацією (бажанням працівника викону-вати свою роботу), робочим середовищем (ресурсами, які компанія виділяє для покращення виконання поставлених ...
 • Застосування нейронної мережі у процедурі вертикального хендоверу 

  Семенова, О. О.; Семенов, А. О.; Войцеховська, О. О.; Семёнова, Е. А.; Семёнов, А. А.; Войцеховская, О. А.; Semenova, О. О.; Semenov, А. О.; Voitsekhovska, О. О. (ВНТУ, 2020)
  Розгортання сучасних гетерогенних мереж, де передаються різні типи трафіку із мобільних станцій, котрі рухаються із досить високою швидкістю, призвело до підвищення вимог до якості операції вертикального хендоверу. Процедура ...
 • Дослідження атрибутів людини для задачі повторної ідентифікації 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Кириленко, О. М.; Кветный, Р. Н.; Маслий, Р. В.; Кириленко, А. М.; Kvyetnyy, R. N.; Maslii, R. V.; Kyrylenko, O. M. (ВНТУ, 2020)
  В роботі досліджується задача розпізнавання атрибутів людини для покращення повторної ідентифікації. Здійснено аналіз методів повторної ідентифікації та методів розпізнавання атрибутів людини. Розглянуті набори даних ...
 • Побудова моделей для оптимізації структури бази даних вузла у корпоративних інформаційних системах 

  Фісун, М. Т.; Дворецький, М. Л.; Дворецька, С. В.; Фисун, Н. Т.; Дворецкий, М. Л.; Дворецкая, С. В.; Fisun, M.; Dvoretskyi, M.; Dvoretskaya, S. (ВНТУ, 2020)
  Обґрунтовано актуальність роботи, яка визначається тенденцією переходу від локальних до розподілених баз даних та недоліками використання "універсальних" облікових систем. Аргументовано важливість питання правильного ...
 • Багатоканальний АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю 

  Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.; Азаров, А. Д.; Черняк, А. И.; Azarov, O. D.; Chernyak, O. I. (ВНТУ, 2020)
  У статті подано інформаційні і структурні аспекти, покладені в основу організації аналого-цифрового перетворювача, що працює у режимах як слідкувального, так і порозрядного врівноваження. При організації багатоканального ...
 • Концепція метрологічного забезпечення в індустрії 4.0 

  Васілевський, О. М.; Василевский, А. Н.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2020)
  Використання інтелектуальних сенсорів, мережевих технологій, інтерент речей, машинного навчання в Індустії 4.0 на-буває широкого розповсюдження під час проектування та реконструкції технологічних процесів на виробництвах. ...
 • Система безперервного вібромоніторингу стану технологічного обладнання з машинним навчанням класифікатору 

  Олійник, О. Ю.; Тараненко, Ю. К.; Олейник, О. Ю.; Тараненко, Ю. К.; Oleinik, O. Yu.; Taranenko, Yu. K. (ВНТУ, 2020)
  Вібромоніторинг технологічного обладнання відрізняється наявністю нестаціонарних складні вібросигналів, які харак- теризуються наявністю тимчасових залежностей амплітуди, частоти, фази. У класичному машинному навчанні вже ...
 • Дослідження впливу параметрів ТПД на ЕКГ сигнали у стандартних відведеннях 

  Сиропятов, І. О.; Будник, М. М.; Чайковський, І. А.; Сыропятов, И. О.; Будник, Н. Н.; Чайковский, И. А.; Syropiatov,I. O.; Budnyk, M. M.; Chaikovskyy, I. A. (ВНТУ, 2020)
  Протягом багатьох років ішемічна хвороба серця залишається основною причиною смерті в світі. Поширеним та еконо-мічно-ефективним методом оцінки стану серцево-судинної системи є електрокардіографія, але, на жаль, рутинна ...
 • Studying impact of pain to heart rate variability 

  Boreiko, M. H.; Budnyk, M. M.; Chaikovskyy, I. A.; Борейко, М. Г.; Будник, М. М.; Чайковський, І. А.; Будник, Н. Н.; Чайковский, И. А. (ВНТУ, 2020)
  The method of pain estimation based on some heart rate variability parameters was proposed. Software for calculating these parameters was developed. A positive correlation between RMSSD/SDNN ratio and HF/LF ratio with ...
 • Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності морських портів України 

  Азарова, А. О.; Шиян, А. А.; Нікіфорова, Л. О.; Азарова, А. А.; Никифорова, Л. А.; Azarova, A. O.; Shyian, A. A.; Nikiforova, L. A. (ВНТУ, 2020)
  Домінантною проблемою формування ефективних засад управління різними технічними, бізнесовими, соціальними, політичними структурами в Україні є створення безпечного та ефективного механізму реєстрації, оброблення, накопичення ...
 • Модифікація методу А-буфера для згладжування тривимірних зображень 

  Романюк, О. Н.; Курінний, М. С.; Дудник, О. О.; Снігур, А. В.; Романюк, С. О.; Романюк, О. Н.; Куренной, М. С.; Дудник, О. О.; Снигур, А. В.; Романюк, С. О.; Romanyuk, O. N.; Kurennoy, M. S.; Dudnik, O. O.; Snigur, A. V.; Romanyuk, S. O. (ВНТУ, 2020-12-25)
  Згідно з методом А-буфера для антиаліайзингу тривимірних зображень використовується динамічний список фрагментів полігонів, які покривають піксел. Метод А-буфера використовує менший об’єм пам’яті порівняно із методами ...
 • Нові алгоритми знаходження базової точки на еліптичних кривих у формі Едвардса 

  Циганкова, О. В.; Цыганкова, О. В.; Tsygankova, O. V. (ВНТУ, 2020)
  Перетворення еліптичних кривих, що використовують у національному стандарті цифрового підпису ДСТУ 4145 2002, відповідають сучасним вимогам. Однак, бурхливий розвиток обчислювальної техніки та значне підвищення інтересу ...

View more