Show simple item record

dc.contributor.authorЛужецький, Володимир Андрійовичuk
dc.contributor.authorБаришев, Юрій Володимировичuk
dc.contributor.authorДмитришин, Олександр Васильовичuk
dc.contributor.authorЛужецкий, Владимир Андреевичru
dc.contributor.authorБарышев, Юрий Владимировичru
dc.contributor.authorДмитришин, Александр Васильевичru
dc.contributor.authorLuzhetskyi, Volodymyr Andriiovychen
dc.contributor.authorBaryshev, Yurii Volodymyrovychen
dc.contributor.authorDmytryshyn, Oleksandr Vasyliovychen
dc.date.accessioned2015-12-11T10:48:25Z
dc.date.available2015-12-11T10:48:25Z
dc.date.issued2009-05-12
dc.identifier41313
dc.identifier.citationПат. 41313 UA, МПК G09C 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості [Текст] / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев, О. В. Дмитришин (Україна). - № u200900489 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2618
dc.description.abstractСпосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості полягає в тому, що інформаційні дані М подають у вигляді послідовності М={ml, m2, ..., mt}, а хешування інформаційних даних М виконують за допомогою пристрою множення елементів інформаційної послідовності та елементів ключової послідовності К за ітеративним правилом піднесення до степеня значення елемента інформаційної послідовності за модулем простого числа, степінь, до якого здійснюють піднесення, отримують шляхом додавання особистого ключа та результату попередньої ітерації хешування за допомогою пристрою додавання. Ключові дані К представляють у вигляді послідовності К={k1, k2, ..., kw}, а елемент інформаційної послідовності mі (i=1, 2, ..., t) розбивають на w частин, кожну з яких mіu (u=1, 2, ..., w) підносять до степеня, який отримують шляхом додавання за допомогою u-го пристрою додавання елемента ключової послідовності ku та суми результатів піднесення до степеня, отриманих на попередньому кроці, за модулем простого числа рu, піднесення до степеня за модулем кожної частини mіu елемента інформаційної послідовності mі виконують паралельно.uk
dc.description.abstractСпособ параллельного ключевого хеширования теоретически доказанной устойчивости заключается в том, что информационные данные М подают в виде последовательности М={ml, m2, ..., mt}, а хеширование информационных данных М выполняют с помощью устройства умножения элементов информационной последовательности и элементов ключевой последовательности К по итеративному правилу возведения в степень значения элемента информационной последовательности по модулю простого числа, степень, в которую осуществляют возведение, получают путем добавления личного ключа и результата предыдущей итерации хеширования с помощью устройства сложения. Ключевые данные К представляют в виде последовательности К={k1, k2, ..., kw}, а элемент информационной последовательности mі (i=1, 2, ..., t) разбивают на w частей, каждую из которых mіu (u=1, 2, ..., w) возводят в степень, которую получают путем сложения с помощью u-го устройства сложения элемента ключевой последовательности ku и суммы результатов возведения в степень, полученного на предыдущем шаге, по модулю простого числа рu, возведение в степень по модулю каждой части mіu элемента информационной последовательности mі выполняют параллельно.ru
dc.description.abstractMethod for parallel key hashing of theoretically proved stability is in fact that information data M are given as sequence М={ml, m2, ..., mt}, and information data hashing M is carried out by means of device for multiplication of elements of information sequence and elements of key sequence K by iteration law of bringing to degree of value of element of information sequence by module of prime number, degree to with bringing up is performed is obtained through adding personal key and result of previous iteration of hashing by means of addition device. Key data K are presented as sequence К={k1, k2, ..., kw}, and element of information sequence mі (i=1, 2, ..., t) is split to w parts each of which mіu (u=1, 2, ..., w) is brought to degree obtained through adding by means of u-th device of element of key sequence ku and sum of results of bringing to degree obtained at previous step by module of prime number рu, bringing to degree by module of each part mіu of element of information sequence mіin performed in parallel.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG09C 1/00
dc.subjectкриптографічний захист інформаціїuk
dc.subjectінформаційна системаuk
dc.subjectзабезпечення цілісності данихuk
dc.subjectключове хешування данихuk
dc.titleСпосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкостіuk
dc.title.alternativeСпособ параллельного ключевого хеширования теоретически доказанной устойчивостиru
dc.title.alternativeMethod for parallel key hashing of theoretically proved stabilityen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record