Show simple item record

dc.contributor.authorРатушняк, Георгій Сергійовичuk
dc.contributor.authorВолошин, Олександр Борисовичuk
dc.contributor.authorРатушняк, Георгий Сергеевичru
dc.contributor.authorВолошин, Александр Борисовичru
dc.contributor.authorRatushniak, Heorhii Serhiiovychen
dc.contributor.authorVoloshyn, Oleksandr Borysovychen
dc.date.accessioned2015-12-14T09:18:30Z
dc.date.available2015-12-14T09:18:30Z
dc.date.issued2009-04-27
dc.identifier40952
dc.identifier.citationПат. 40952 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200814721 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 8 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2637
dc.description.abstractСтабілометр містить робочу камеру, розташовану всередині корпусу й виконану у вигляді куба зі стінками-штампами, підпружиненими за допомогою плунжерних штовхачів відносно корпусу й розташованими на рухомих і нерухомих опорах, причому стінки-штампи зв'язані за допомогою рухомих опор зі штоками трьох подвійних гідроциліндрів, які розташовані на корпусі взаємно перпендикулярно й з'єднані із трьома незалежними гідросистемами, кожна з яких містить відгалуження статичного та динамічного навантаження, крім того, в стінках-штампах встановлені датчики напружень, корпус обладнаний датчиками переміщень, відгалуження статичного навантаження, яке сполучено через напірну і зворотну гідролінії статичного навантаження відповідно з підпоршневою і штоковою робочими порожнинами подвійного гідроциліндра, в яких встановлені датчики тиску, містить узгоджувальний електронний блок керування статичним навантаженням і дроселювальний гідророзподільник з електромагнітним керуванням, який має можливість забезпечувати на виході з нього тиск, пропорційний вхідному сигналу на узгоджувальному електронному блоці керування статичним навантаженням, пневмогідроакумулятор, який з'єднаний через гідророзподільник з електромагнітним керуванням з напірною гідролінією статичного навантаження, відгалуження статичного навантаження трьох незалежних гідросистем підключені до насосної установки статичного навантаження, відгалуження динамічного навантаження містить насосну установку, електрогідравлічний підсилювач, коректувальний пристрій, причому електрогідравлічний підсилювач містить керувальний і основний каскади, керувальний каскад містить з'єднаний з електромеханічним перетворювачем корпус, в якому за допомогою нарізного з'єднання з можливістю повздовжнього регулювання розташовано сідло із пружно підтиснутим до нього дросельним елементом, виконаним в вигляді голки, підпружиненої з однієї сторони відносно торцевої проточки в сідлі, а з іншої - відносно пружинного сідла, з'єднаного з осердям електромеханічного перетворювача, яке підпружинено, причому голка розміщена в корпусі таким чином, що має можливість осьового та радіального переміщення, основний каскад містить золотник, який підпружинений з одного торця з утворенням торцевої і керувальної порожнин, причому керувальна порожнина сполучена із керувальним каскадом, який, в свою чергу, з'єднаний із напірною гідролінією насосної установки динамічного навантаження через регульований дросель, крім того, напірна гідролінія основного каскаду сполучена з робочою порожниною подвійного гідроциліндра, в який встановлений датчик тиску. Коректувальний пристрій виконаний в вигляді пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора. В осьових отворах плунжерних штовхачів з можливістю обертання закріплені кульки, навколо яких на плунжерних штовхачах встановлені манжетні кільця. Датчики переміщень встановлені на подвійних гідроциліндрах паралельно осям навантаження, рухомі елементи яких сполучені зі штоками подвійних гідроциліндрів. Відгалуження статичного навантаження містить коректувальний пристрій статичного навантаження. В відгалуженні статичного навантаження встановлений регульований дросель, датчик тиску, гідророзподільник з електромагнітним керуванням, виконаний трипозиційним. В напірній гідролінії основного каскаду встановлено датчик тиску і двопозиційний гідророзподільник з електромагнітним керуванням.uk
dc.description.abstractСтабилометр содержит рабочую камеру, расположенную внутри корпуса и выполненную в виде куба со стенками-штампами, подпружиненными с помощью плунжерных толкателей относительно корпуса и расположенными на подвижных и неподвижных опорах, причем стенки-штампы связаны с помощью подвижных опор со штоками трех двойных гидроцилиндров, которые расположены на корпусе взаимно перпендикулярно и соединены с тремя независимыми гидросистемами, каждая из которых содержит ответвление статической и динамической нагрузки, кроме того, в стенках-штампах установлены датчики напряжений, корпус оборудован датчиками перемещений, ответвление статической нагрузки, которое соединено через напорную и обратную гидролинии статической нагрузки соответственно с подпоршневой и штоковой рабочими полостями двойного гидроцилиндра, в которых установлены датчики давления, содержит согласовательный электронный блок управления статической нагрузкой и дросселируемый гидрораспределитель с электромагнитным управлением, который имеет возможность обеспечивать на выходе давление, пропорциональное входному сигналу на согласовательном электронном блоке управления статической нагрузкой, пневмогидроаккумулятор, который соединен через гидрораспределитель с электромагнитным управлением с напорной гидролинией статической нагрузки, ответвления статической нагрузки трех независимых гидросистем подключены к насосной установке статической нагрузки, ответвление динамической нагрузки содержит насосную установку, электрогидравлический усилитель, корректировочное устройство, причем электрогидравлический усилитель содержит управляющий и основной каскады, управляющий каскад содержит соединенный с электромеханическим преобразователем корпус, в котором с помощью нарезного соединения с возможностью продольной регулировки расположено седло с упруго поджатым к нему дроссельным элементом, выполненным в виде иглы, подпружиненной с одной стороны относительно торцевой проточки в седле, а с другой - относительно пружинного седла, соединенного с сердечником электромеханического преобразователя, которое подпружинено, причем игла размещена в корпусе таким образом, что имеет возможность осевого и радиального перемещения, основной каскад содержит золотник, который подпружинен с одного торца с образованием торцевой и управляющей полостей, причем управляющая полость соединена с управляющим каскадом, который, в свою очередь, соединен с напорной гидролинией насосной установки динамической нагрузки через регулируемый дроссель, кроме того, напорная гидролиния основного каскада соединена с рабочей полостью двойного гидроцилиндра, в который установлен датчик давления. Корректировочное устройство выполнено в виде пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора. В осевых отверстиях плунжерных толкателей с возможностью вращения закреплены шарики вокруг которых на плунжерных толкателях установлены манжетные кольца. Датчики перемещений установлены на двойных гидроцилиндрах параллельно осям нагрузки, подвижные элементы которых соединены со штоками двойных гидроцилиндров. Ответвление статической нагрузки содержит корректировочное устройство статической нагрузки. В ответвлении статической нагрузки установлен регулируемый дроссель, датчик давления, гидрораспределитель с электромагнитным управлением, выполненный трехпозиционным. В напорной гидролинии основного каскада установлен датчик давления и двухпозиционный гидрораспределитель с электромагнитным управлением.ru
dc.description.abstractDeviation meter has working chamber placed in the body and arranged as cube with walls-punches spring-supported by means of ram pushers with respect to the body and placed on movable and fixed supports, at that walls-punches are connected by means of movable supports to rods of three double hydro-cylinders placed o the body in normal to each other positions and connected to three independent hydro-systems each of which has branches of static and dynamical loading connected through pressure and back hydro-lines of static load with under-piston and rod working cavities of double hydro-cylinder, respectively, there pressure indicators are installed, it has matching electronic control block of static load and throttling hydro-distributor with electromagnetic control, this has possibility to provide at outlet from it pressure proportional to input signal on matching electronic control block of static loading, pneumatic hydro-accumulator that is connected through hydro-distributor with electromagnetic control to pressure hydro-line of static loading, branch of static loading of three independent hydro-systems are connected to pump installation of static loading, branch of dynamical loading includes pump unit, electro-hydraulic amplifier, correction device, at that electro-hydraulic amplifier includes control and main cascades, control cascade has connected to electromechanical transformer body in which by means of threaded joint with possibility of long control seat is placed, with springy pressed to it throttle element arranged as needle spring supported at one side with respect to end reboring in seat, and at other side – with respect to springy seat connected to core of electromechanical transformer that is spring-supported, at that the needle is placed in the body in such way that it has possibility of axial and radial displacement, main cascade has slide that is spring supported at one end with formation of end and control cavities, at that control cavity is connected to control cascade that in its turn is connected to pressure hydro-line of pump unit of dynamical loading through controlled throttle, besides that pressure hydro-line of main cascade is connected to working cavity of double hydro-cylinder to which pressure gauge is installed. Correction device is arranged as proportional-integral-differential controller. In axial openings of ram pushers with possibility of rotation balls are fixed, round those on ram pushers sleeve rings are installed. Indicators of displacements are installed on twin hydro-cylinders in parallel to axes of loading, movable elements of those are connected to rods of twin hydro-cylinders. Branch of static loading has correction device of static loading. In the branch oe static loading controlled throttle is installed, pressure gauge, hydro-distributor with electromagnetic control, this is arranged as three-position one. In pressure hydro-line of main cascade pressure gauge is installed, and two-position hydro-distributor with electromagnetic control.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 3/10
dc.subjectE02D 1/00
dc.subjectстабілометрuk
dc.subjectтехніка випробування матеріалівuk
dc.titleСтабілометрuk
dc.title.alternativeСтабилометрru
dc.title.alternativeDeviation meteren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record