Show simple item record

dc.contributor.authorКоц, І. В.uk
dc.contributor.authorБадьора, Н. П.uk
dc.date.accessioned2016-01-19T13:47:05Z
dc.date.available2016-01-19T13:47:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationКоц І. В. Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивів [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 33-36.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/270
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4011
dc.description.abstractЗапропоновано новий спосіб підсилення фундаментів та несучих основ споруд, який полягає у використанні періодичного (імпульсного) тиску нагнітання і дає можливість більш ефективніше заповнювати пори та тріщини основи. Досліджено зміни розподілу тиску в різний момент часу нагнітання технологічного розчину в області фільтрації. Для запропонованого способу наведені та обґрунтовані математичні рівняння, які дозволяють моделювати процеси переміщення струменя технологічного розчину у свердловину чи частину фундаменту, який підсилюється в залежності від тиску та часу нагнітання, а також прогнозувати зміну глибини проникнення технологічного розчину в залежності від частоти повторення гідравлічних силових імпульсів тиску нагнітання і тривалості ін’єктування порції розчину в основу фундаменту, що підсилюється.uk
dc.description.abstractПредложен новый способ усиления фундаментов и несущих оснований сооружений, который заключается в использовании периодического (импульсного) давления нагнетания и дает возможность более эффективно заполнять поры и трещины основы. Исследованы изменения распределения давления в разное момент времени нагнетания технологического раствора в области фильтрации. Для предлагаемого способа приведены и обоснованы математические уравнения, которые позволяют моделировать процессы перемещения струи технологического раствора в скважину или часть фундамента, который усиливается в зависимости от давления и времени нагнетания, а также прогнозировать изменение глубины проникновения технологического раствора в зави- симости от частоты повторения гидравлических силовых импульсов давления нагнетания и про- должительности инъектирования порции раствора в основание фундамента, что усиливается.ru
dc.description.abstractA new way to strengthen the foundations and supporting the foundations of buildings, which is to use periodic (pulsed) discharge pressure and allows for more efficient filling pores and cracks basis. The changes of pressure distribution at different time forcing technological solution in the field of filtration. In the proposed method are presented and justified mathematical equations, which can simulate the displacement process stream processing solution to a well or part of the foundation, which increases depending on the pressure and injection time and predict changes in the depth of penetration of the technological solution, depending on the repetition rate of the hydraulic power pressure pulses injection duration and injection portion of the solution based on the foundation that increases.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.titleДослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивівuk
dc.title.alternativeInvestigation of transient gain bearing basics of buildings injecting fixing ground massifen
dc.title.alternativeИсследование процесса импульсного усиление несущих основ сооружений при инъекционном закреплении грунтовых массивовru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc624.138.24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record