Show simple item record

dc.contributor.authorГрабко, Володимир Віталійовичuk
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Володимировичuk
dc.contributor.authorДідушок, Олег Васильовичuk
dc.contributor.authorГрабко, Владимир Витальевичru
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Владимировичru
dc.contributor.authorДидушок, Олег Васильевичru
dc.contributor.authorHrabko, Volodymyr Vitaliiovychen
dc.contributor.authorHrabko, Valentyn Volodymyrovychen
dc.contributor.authorDidushok, Oleh Vasyliovychen
dc.date.accessioned2015-04-07T08:06:26Z
dc.date.available2015-04-07T08:06:26Z
dc.date.issued2014-05-26
dc.identifier90367
dc.identifier.citationПат. 90367 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. В. Дідушок (Україна). - № u201314340 ; заявл. 09.12.2013 ; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. - 14 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/458
dc.description.abstractПристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів, що містить перший, другий і третій датчики струму, виходи яких з'єднані відповідно зі входами першого, другого і третього компараторів і з аналоговими входами першого, другого і третього електронних ключів, входи четвертого і п'ятого компараторів підключені один до одного, а виходи з'єднані відповідно з першими входами першого і другого тригерів, другі входи яких, а також другі входи третього, четвертого і п'ятого тригерів і другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока установки нуля, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом елемента затримки сигналу, вхід якого і другий вхід першого елемента І підключені до виходу третього елемента АБО, перший, другий і третій входи якого з'єднані відповідно з виходами другого, третього і четвертого елементів І, виходи першого і другого тригерів підключені відповідно до другого і третього входів шифратора, перший, другий і третій виходи якого з'єднані з першими входами другого, третього і четвертого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів першого лічильника імпульсів через перший, другий і третій елементи НІ відповідно, вихід першого генератора імпульсів з'єднаний з першим входом п'ятого елемента І, вихід якого підключений до першого входу першого лічильника імпульсів і до перших входів сьомого, дев'ятого і одинадцятого елементів І, вхід формувача імпульсів разом з другим входом п'ятого елемента І з'єднані з виходом першого елемента І, перший вхід якого підключений до виходу четвертого елемента АБО, виходи третього, четвертого і п'ятого тригерів з'єднані відповідно з першим, другим і третім входами першого елемента АБО, вихід якого підключений до першого входу шифратора, виходи першого і другого датчиків комутації з'єднані з першим і другим входами четвертого елемента АБО, вихід якого через диференціюючий елемент підключений до перших входів шостого, восьмого і десятого елементів І, другі входи яких з'єднані з виходами четвертого, п'ятого і шостого елементів НІ відповідно, виходи першого, другого і третього компараторів підключені відповідно до перших входів третього, четвертого і п'ятого тригерів, виходи яких з'єднані відповідно з входами четвертого, п'ятого і шостого елементів НІ, а також підключені відповідно до других входів сьомого, дев'ятого і одинадцятого елементів І, виходи шостого, восьмого і десятого елементів І з'єднані відповідно з першими входами п'ятого, шостого і сьомого елементів АБО, другі входи яких підключені до виходів сьомого, дев'ятого і одинадцятого елементів І відповідно, а виходи з'єднані з першими входами дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого елементів І відповідно, а також відповідно з першими входами п'ятнадцятого, шістнадцятого і сімнадцятого елементів І, вихід першого датчика комутації підключений до других входів п'ятнадцятого, шістнадцятого і сімнадцятого елементів І, вихід другого датчика комутації з'єднаний з другими входами дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого елементів І, виходи з дванадцятого по сімнадцятий елементів І підключені відповідно до входів з другого по сьомий лічильників імпульсів, виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першими входами вісімнадцятого, дев'ятнадцятого і двадцятого елементів І, другі входи яких підключені до першого, другого і третього виходів лічильника з дешифратором, вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, виходи вісімнадцятого, дев'ятнадцятого і двадцятого елементів І підключені до керуючих входів першого, другого і третього електронних ключів, виходи яких з'єднані між собою, а також зі входами шостого, сьомого, восьмого компараторів, першого і другого масштабуючих підсилювачів, а також з аналоговим входом четвертого електронного ключа, виходи першого і другого масштабуючих підсилювачів підключені до аналогових входів п'ятого і шостого електронних ключів відповідно, виходи сьомого і восьмого компараторів з'єднані відповідно з другими входами першого і другого елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО, перші входи яких відповідно підключені до виходів шостого і сьомого компараторів, а виходи з'єднані з керуючими входами четвертого і п'ятого електронних ключів відповідно, вихід восьмого компаратора підключений до керуючого входу шостого електронного ключа, вихід якого, а також виходи четвертого і п'ятого електронних ключів з'єднані з аналоговим входом сьомого електронного ключа, керуючий вхід якого підключений до виходу першого елемента АБО, а вихід з'єднаний зі входом четвертого компаратора, який відрізняється тим, що в нього введені дев'ятий, десятий та одинадцятий компаратори, елемент АБО-НІ, одновібратор, восьмий елемент АБО, третій, четвертий та п'ятий елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, другий генератор імпульсів, шостий тригер, двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій, двадцять четвертий, двадцять п'ятий, двадцять шостий, двадцять сьомий, двадцять восьмий, двадцять дев'ятий і тридцятий елементи І, блок задання нормованої затримки, восьмий, дев'ятий та десятий лічильники імпульсів, перший, другий та третій цифрові компаратори, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий індикатори, причому вихід елемента АБО-НІ підключений до входу одновібратора, виходи першого, другого і третього датчиків струму з'єднані відповідно зі входами дев'ятого, десятого і одинадцятого компараторів, вихід дев'ятого компаратора підключений до перших входів третього елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та елемента АБО-НІ, до другого входу п'ятого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та до третього входу двадцять першого елемента І, вихід десятого компаратора з'єднаний з першими входами четвертого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та двадцять першого елемента І, з другим входом третього елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та з третім входом елемента АБО-НІ, вихід одинадцятого компаратора підключений до першого входу п'ятого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та до других входів четвертого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО, елемента АБО-НІ та двадцять першого елемента І, виходи третього, четвертого і п'ятого елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО відповідно з'єднані з першими входами двадцять другого, двадцять третього і двадцять четвертого елементів І, виходи яких відповідно підключені до перших входів восьмого, дев'ятого і десятого лічильників імпульсів, вихідні цифрові шини яких відповідно з'єднані з першими вхідними цифровими шинами першого, другого та третього цифрових компараторів, вихід другого генератора імпульсів підключений до третіх входів двадцять другого, двадцять третього і двадцять четвертого елементів І, вихід двадцять першого елемента І з'єднаний з другим входом шостого тригера, вихід якого підключений до других входів двадцять другого, двадцять третього і двадцять четвертого елементів І, вихід блока установки нуля з'єднаний з першим входом восьмого елемента АБО, вихід якого підключений до других входів восьмого, дев'ятого і десятого лічильників імпульсів, а також до першого входу шостого тригера, вихідна цифрова шина блока задання нормованої затримки з'єднана з другими вхідними цифровими шинами першого, другого та третього цифрових компараторів, вихід першого цифрового компаратора підключений до перших входів двадцять п'ятого та двадцять шостого елементів І, виходи яких відповідно з'єднані з входами першого та другого індикаторів, вихід другого цифрового компаратора підключений до перших входів двадцять сьомого та двадцять восьмого елементів І, виходи яких відповідно з'єднані з входами третього та четвертого індикаторів, вихід третього цифрового компаратора підключений до перших входів двадцять дев'ятого та тридцятого елементів І, виходи яких відповідно з'єднані з входами п'ятого та шостого індикаторів, другі входи двадцять п'ятого, двадцять сьомого і двадцять дев'ятого елементів І підключені відповідно до виходу першого датчика комутації, другі входи двадцять шостого, двадцять восьмого і тридцятого елементів І з'єднані відповідно з виходом другого датчика комутації, вихід одновібратора підключений до другого входу восьмого елемента АБО.uk
dc.description.abstractУстройство содержит датчики тока и коммутации, а также счетчики электрического ресурса на каждую фазу каждого выключателя, блок аналого-цифрового преобразования, блок линеаризации, блок весовых коэффициентов, в котором вычисляют неравномерно отработанный ресурс группы выключателей в момент коммутации, блок синхронизации. При включении выключателя момент начала протекания тока через один из полюсов фиксируется как начальный момент времени и от этого момента начинает отчисляться временная задержка коммутации других полюсов, в случае ее превышения нормы на соответствующих выходах устройства появляется сигнал.ru
dc.description.abstractA device for monitoring resource of switching unit comprises sensors of current and switching, as well as counters of electric resource per each phase of each switch, unit of analog-digital conversion, linearization unit, weighting factor unit wherein irregularly worked-out resource of switch group is calculated at switching moment, synchronization unit. When closing of switch the moment of current flow beginning through one of poles is recorded as reference time, and switching time delay of other poles is measured beginning from this moment, and if it is excessive a signal is occurred at corresponding device outputs.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk_UA
dc.subjectелектротехнікаuk
dc.subjectвимірювання комутаційного ресурсуuk
dc.subjectвисоковольтний вимикачuk
dc.subjectгрупа комутаційних апаратівuk
dc.subjectпристрій для контролю ресурсуuk
dc.subjectG07C 3/10
dc.titleПристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратівuk
dc.title.alternativeУстройство для контроля ресурса группы коммутационных аппаратовru
dc.title.alternativeDEVICE FOR MONITORING RESOURCE OF SWITCHING UNIT GROUPen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record