Зараз показуються 1-20 з 1433

  • Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни 

   Коваль, Н. О. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017)
   У статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану та механізму регулювання молодіжного ринку праці. Представлено його вплив на соціально-економічний розвиток країни та основні складові ринку праці молоді. Запропоновано ...
  • Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності 

   Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Хмельницький національний університет, 2017)
   В статті систематизовано підходи, подано авторський погляд на сутність інтелектуального капіталу. Обґрунтовано важливість активізації використання потенціалу інтелектуального капіталу як способу підвищення ефективності ...
  • Контрактне регулювання територіального брендингу 

   Карачина, Н. П.; Мороз, О. В.; Семцов, В. М.; Karachyna, N. P.; Moroz, O. V.; Semtsov, V. M. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017-10)
   У статті обґрунтовано визначальну роль контрактів при регулюванні відносин в економічній системі на прикладі територіального брендингу. Здійснено опис реципієнтів та бенефеціаріїв територіального брендингу, а також конфлікту ...
  • Сутність інвестиційного потенціалу підприємства 

   Єпіфанова, І. Ю.; Бардадин, О. А. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
   У роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. Виявлено, що в науковій літературі є три основні підходи до визначення сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий ...
  • Репутація політичної партії: сутність та чинники формування 

   Буряченко, О. В.; Корнієнко, В. О. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун. ім. Григорія Сковороди, 2017)
   Розкривається сутність поняття «репутація політичної партії», здійснюється комплексне дослідження цього феномена, аналізується його співвідношення із такими поняттями як «імідж», «образ», «популярність», «авторитет» тощо.
  • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

   Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
  • Олігархічний лобізм як відображення репутації політичної партії 

   Похило, І. Д.; Буряченко, О. В.; Годний, С. П. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   З’ясовано сутність олігархічного лобіювання як системи взаємостосунків влади і великого капіталу. Визначено, що основою формування позитивної репутації сучасних політичних партій є ступінь та можливість їх впливу на ...
  • Визначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингу 

   Мороз, О. В.; Карачина, Н. П.; Вакар, Т. В.; Moroz, O. V.; Karachyna, N. P.; Vakar, T. V. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017-06)
   У статті обґрунтований методичний підхід до визначення та оцінювання регіональної конкурентної ідентичності. Даний фактор розглянуто як логічний елемент та водночас ідеологічна основа територіального брендингу. Авторська ...
  • Територіальний брендинг як інструмент розвитку та забезпечення конкурентоспроможності місцевих економік 

   Карачина, Н. П.; Мороз, О. В.; Вакар, Т. В.; Karachyna, N. P.; Moroz, O. V.; Vakar, T. V. (Херсонський державний університет, 2017)
   У статті запропоновано підхід до формування територіального брендингу на прикладі сільських територій України. Узагальнено основні тенденції сучасного маркетингу і брендингу, що дозволило обґрунтувати потенціал територіального ...
  • Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств 

   Мороз, О. В.; Карачина, Н. П.; Острий, І. Ф.; Moroz, O. V.; Karachyna, N. P.; Ostryi, I. F. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2017-04)
   Проведено ґрунтовне аналізування та сформовано сучасний науковий простір досліджень українських вчених щодо економічної поведінки підприємства в розрізі теоретичного, методичного та прикладного доробку. Відображено та ...
  • Холдинги в сучасному сільському господарстві України: наслідки, масштаби та перспективи діяльності 

   Мороз, О. В.; Семцов, В. М.; Острий, І. Ф.; Moroz, O. V.; Semtsov, V. M.; Ostryi, I. F. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017-06)
   У статті проведено комплексне дослідження діяльності холдингових об’єднань як однієї із найбільш поширених форм організації підприємництва у сільському господарстві України. На основі первинної та аналітичної інформації ...
  • Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ 

   Мороз, О. В.; Семцов, В. М.; Кукель, Г. С.; Moroz, O. V.; Semtsov, V. M.; Kukel, G. S. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017-06)
   У статті розглянуто та узагальнено теоретико-прикладні аспекти наслідків аграрних реформ в Україні. Встановлено основні дисфункції соціально-економічного змісту, що виникають на сільських територіях в результаті інституційних ...
  • Економічне підгрунтя і сучасний зміст організаційної динаміки аграрного бізнесу України 

   Мороз, О. В.; Семцов, В. М.; Кукель, Г. С.; Moroz, O. V.; Semtsov, V. M.; Kukel, G. S. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017-07)
   Статтю присвячено аналізу тенденцій щодо організаційної динаміки в аграрному секторі економіки України. Проаналізовано основні проблеми та складності стосовно проведення оцінювання ефективності функціонування груп аграрного ...
  • Потенціал факторів диверсифікації та брендингу для неефективно функціонуючих економік 

   Moroz, O. V.; Karachyna, N. P.; Vakar, T. V. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017-08)
   В статті розглянуто проблеми і перспективи розвитку подолання депресивного стану місцевих економік України, зокрема, сільських територій. Визначено, що така ситуація депресивного стану сільських територій стала негативним ...
  • Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України 

   Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Стемблевська, О. Г. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
   У статті розглянуто та узагальнено особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України. Проаналізовано джерела формування капіталу на підприємстві. Виявлено фактори впливу на ефективність управління ...
  • Репутація як чинник міжпартійної конкуренції 

   Буряченко, О. В.; Корнієнко, В. О. (Центр міжнародного співробітництва, видавництво "ТК Меганом", 2017)
   Розглядається розуміння репутації політичної партії як суспільно-політичного феномена. Проаналізовано чинники репутації політичної партії, які складають конкурентне поле у міжпартійних стосунках у передвиборчий період.
  • Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку 

   Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Оранська, Н. О. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017-06)
   Метою роботи є систематизація методичних підходів до оцінювання ефективності антикризового управління за умов інноваційного розвитку для запобігання кризового стану на підприємстві. У статті розглянуто основні методики ...
  • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» 

   Зянько, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2017)
   У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема: зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а ...
  • Комунікативний потенціал лобіфеномену в сучасній українській політиці 

   Корнієнко, В. О.; Годний, С. П. (Донецький національний університет, 2016)
   Розкриваються особливості комунікативних аспектів лобіювання в Україні. Подається авторське  розуміння  сутнісного  наповнення  понять  «комунікативний  потенціал  лобізму»,  «інформаційне  лобіювання». Узагальнюється до ...
  • Фінансовий аналіз та звітність 

   Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В. (ВНТУ, 2017)
   В практикумі розглянуті фундаментальні основи проведення практичного аналізу фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності та характерних практичних задач, тестів. Практикум розроблено відповідно до ...