Show simple item record

dc.contributor.authorРоманюк, Олександр Никифоровичuk
dc.contributor.authorВойтко, Вікторія Володимирівнаuk
dc.contributor.authorРоманюк, Оксана Володимирівнаuk
dc.contributor.authorРоманюк, Александр Никифоровичru
dc.contributor.authorВойтко, Виктория Владимировнаru
dc.contributor.authorРоманюк, Оксана Владимировнаru
dc.contributor.authorRomaniuk, Oleksandr Nykyforovychen
dc.contributor.authorVoitko, Viktoriia Volodymyrivnaen
dc.contributor.authorRomaniuk, Oksana Volodymyrivnaen
dc.date.accessioned2015-05-21T07:56:00Z
dc.date.available2015-05-21T07:56:00Z
dc.date.issued2011-03-10
dc.identifier57784
dc.identifier.citationПат. 57784 UA, МПК G06T 15/00. Пристрій для визначення інтенсивності спекулярної складової кольору [Текст] / О. Н. Романюк, В. В. Войтко, О. В. Романюк (Україна). - № u201010484 ; заявл. 30.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 6 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/853
dc.description.abstractПристрій для визначення інтенсивності спекулярної складової кольору, який містить п'ять регістрів, мультиплексор, суматор, лічильник, блок постійної пам'яті, два блоки множення, блок керування, перший вихід якого з'єднаний з входом лічби лічильника, вихід входу переносу якого підключений до третього входу блока керування, другий вихід якого з'єднаний з керуючим входом мультиплексора, а третій вихід - з входом запису в четвертий регістр, вихід якого з'єднаний з першим входом другого блока множення, другий вхід якого підключений до виходу блока постійної пам'яті, вхід якого з'єднаний з виходом п'ятого регістра, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий інформаційні входи пристрою підключені відповідно до інформаційних входів першого, другого, третього, п'ятого регістрів та лічильника, перший, другий, третій та четвертий входи запису в пристрій підключені відповідно до входів запису в перший, другий, третій та п'ятий регістри, п'ятий вхід запису з'єднаний з входом запису в лічильник, вхід початкового установлення та вхід "Пуск" з'єднані відповідно з першим та другим входами блока керування, четвертий та п'ятий виходи якого підключені до виходу "Кінець" і виходу ознаки достовірності даних, вихід першого блока множення підключено до інформаційного виходу пристрою, а перший вхід з'єднаний з виходом першого регістра, вихід другого регістра підключений до другого входу суматора, вихід якого з'єднаний з першим інформаційним входом мультиплексора, вихід якого підключений до інформаційного входу четвертого регістра, а другий інформаційний вхід - до виходу третього регістра, другий вхід суматора з'єднаний з виходом четвертого регістра, який відрізняється тим, що в нього введено блок дистрибутивної функції, вхід якого з'єднаний з виходом другого блока множення, а вихід - з другим входом першого блока множення.uk
dc.description.abstractУстройство для определения интенсивности спекулярнои составляющей цвета, которое содержит пять регистров, мультиплексор, сумматор, счетчик, блок постоянной памяти, два блока умножения, блок управления, первый выход которого соединен с входом счета счетчика, выход входа переноса которого подключен к третьему входу блока управления, второй выход которого соединен с управляющим входом мультиплексора, а третий выход - с входом записи в четвертый регистр, выход которого соединен с первым входом второго блока умножения, второй вход которого подключен к выходу блока постоянной памяти, вход которого соединен с выходом пятого регистра, первый, второй, третий, четвертый и пятый информационные входы устройства подключены согласно информационных входов первого, второго, третьего, пятого регистров и счетчика, первый, второй, третий и четвертый входы записи в устройство подключены соответственно к входам записи в первый, второй, третий и пятый регистры, пятый вход записи соединен с входом записи в счетчик, вход начального установка и вход "Пуск" соединены соответственно с первым и вторым входами блока управления, четвертый и пятый выходы которого подключены к выходу "Конец" и выходу признаков достоверности данных, выход первого блока умножения подключен к информационному выходу устройства, а первый вход соединен с выходом первого регистра, выход второго регистра подключен ко второму входу сумматора, выход которого соединен с первым информационным входом мультиплексора, выход которого подключен к информационному входу четвёртого регистра, а второй информационный вход - к выходу третьего регистра, второй вход сумматора соединен с выходом четвертого регистра, который отличается тем, что в него введен блок дистрибутивной функции, вход которого соединен с выходом второго блока умножения, а выход - со вторым входом первого блока умножения.ru
dc.description.abstractThe device to determine specular component color intensity comprising five registers, a multiplexer, an adder unit, a counter, a read-only memory unit, two multiplier units, a control unit, the first output being connected with a scaling counter input, the transition input being connected to the third control unit input, the second output being connected with a multiplexer control input and the third output is connected with a write input to the fourth register, the output being connected with the first input of the second multiplier unit, the second input being connected to a read-only memory unit output, the input being connected with the five register output, the first, second, third, fourth and five device information inputs are connected according to information inputs of the first, second, third, five registers and a counter, the first, second, third and fourth write inputs to the device are connected correspondingly to write inputs to the first, second, third and fifth register, the fifth write input is connected with a write input to the counter, a preset input and a start input is connected correspondingly with the first and second control unit inputs, the fourth and fifth outputs being connected to an End output and a sign output of the data reliability, the first multiplier unit output is connected to a device output and the first input is connected to the first register output, the second register output is connected to an adder unit input, the output being connected with the first information multiplexer input, the output being connected to an information input of the fourth register and the second information input is connected to the third register output, the second adder unit input is connected with the fourth register output differed in the fact that there is a distributive function in it, the input being connected with the second multiplier unit output and an output is connected with the second input of the first multiplier unit.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06T 15/00
dc.subjectспекулярна складова кольоруuk
dc.subjectвизначення інтенсивності складової кольоруuk
dc.subjectавтоматикаuk
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.titleПристрій для визначення інтенсивності спекулярної складової кольоруuk
dc.title.alternativeУстройство для определения интенсивности спекулярной составляющей цветаru
dc.title.alternativeDevice to determine specular component color intensityen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record