Show simple item record

dc.contributor.authorЛужецький, Володимир Андрійовичuk
dc.contributor.authorДмитришин, Олександр Васильовичuk
dc.contributor.authorБаришев, Юрій Володимировичuk
dc.contributor.authorЛужецкий, Владимир Андреевичru
dc.contributor.authorДмитришин, Александр Васильевичru
dc.contributor.authorБарышев, Юрий Владимировичru
dc.contributor.authorLuzhetskyi, Volodymyr Andriiovychen
dc.contributor.authorDmytryshyn, Oleksandr Vasyliovychen
dc.contributor.authorBaryshev, Yurii Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-05-27T07:32:34Z
dc.date.available2015-05-27T07:32:34Z
dc.date.issued2010-10-11
dc.identifier53615
dc.identifier.citationПат. 53615 UA, МПК H04L 9/06. Спосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій [Текст] / В. А. Лужецький, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев (Україна). - № u201004697 ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 6 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/981
dc.description.abstractСпосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій, який полягає в тому, що послідовність двійкових символів відкритого тексту розбивають на n-бітні блоки, кожний з яких послідовно розміщують в накопичувані даних, при цьому дані з виходу накопичувана даних, і дані відповідного підключа з виходу накопичувана секретного ключа кожного циклу надходять на вхід функції перетворення , яка є множенням значення даних на першу складову підключа зашифрування за модулем , який є другою складовою підключа , функцію реалізують за допомогою пристрою множення за модулем, який відрізняється тим, що зашифрування даних виконують L циклів, перша та друга складові підключа містять по два коефіцієнти і , , які із секретними підключами та генерують на пристрої розширення ключів з початкового секретного ключа і заносять в накопичувач секретного ключа, підключ і вхідний блок даних подають на входи суматора за модулем 2, який реалізує функцію , отриманий результат та складові підключа подають на входи пристрою, що реалізує функцію , якщо або , якщо , перетворений блок даних і підключ надходять на пристрій додавання за модулем , який реалізує функцію , a при розшифруванні, яке проводять в оберненому порядку по відношенню до зашифрування, на пристрої розширення ключів генерують секретні підключі і складові підключа :, які заносять в накопичувач секретного ключа і подають в зворотному порядку, в кожному циклі блок даних і відповідний підключ з виходу накопичувача секретного ключа подають на входи пристрою додавання за модулем , що реалізує функцію , перетворений блок даних і відповідні складові підключа з виходу накопичувана секретного ключа подають на входи пристрою, який реалізує функцію , якщо або , якщо , отриманий результат і відповідний підключ з виходу накопичувача секретного ключа подають на входи суматора за модулем 2, що реалізує функцію .uk
dc.description.abstractСпособ шифрования данных на основе трех несовместимых групп операций заключается в том, что последовательность двоичных символов открытого текста разбивают на n-битные блоки, каждый из которых последовательно размещают в накопителе данных. Данные с выхода накопителя данных и данные соответствующего подключа с выхода накопителя секретного ключа каждого цикла поступают на вход функции преобразования , которая является умножением значения данных на первую составляющую подключа шифрования по модулю , который является второй составляющей подключа , функцию реализуют с помощью устройства умножения по модулю. Шифрование данных выполняют L циклов, первая и вторая составляющие подключа содержат по два коэффициента и , , которые с секретными подключами и генерируют на устройстве расширения ключей из начального секретного ключа и заносят в накопитель секретного ключа.ru
dc.description.abstractCociб шиpувaння дaниx нa ocнoвi тpьox нecумicниx гpу oepaцiй oлягaє в тoму, щo ocлiдoвнicть двiйкoвиx cимвoлiв вiдкpитoгo тeкcту poзбивaють нa n-бiтнi блoки, кoжний з якиx ocлiдoвнo poзмiщують в нaкoичувaчi дaниx. Дaнi з виxoду нaкoичувaчa дaниx i дaнi вiдoвiднoгo iдключa з виxoду нaкoичувaчa ceкpeтнoгo ключa кoжнoгo циклу нaдxoдять нa вxiд ункцiї epeтвopeння , якa є мнoжeнням знaчeння дaниx нa epшу cклaдoву iдключa зaшиpувaння зa мoдулeм , який є дpугoю cклaдoвoю iдключa , ункцiю peaлiзують зa дooмoгoю pиcтpoю мнoжeння зa мoдулeм. 3aшиpувaння дaниx викoнують L циклiв, epшa тa дpугa cклaдoвi iдключa мicтять o двa кoeiцiєнти i , , якi iз ceкpeтними iдключaми тa гeнepують нa pиcтpoї poзшиpeння ключiв з oчaткoвoгo ceкpeтнoгo ключa i зaнocять в нaкoичувaч ceкpeтнoгo ключa. A method for data encoding based on three incompatible groups of operations consists in the following: a sequence of clear text binary digits is divided into n-bits blocks each of which is set to a data storage device. Data from output of the data storage device and data of corresponding subkeyfrom output of a private key storage device of every cycle is entered to input of conversion function being a result of multiplication data and a first component of modulo sybkey being a second component of subkey is realised with help of multiplication modulo unit using a function . Data encoding is performed within L cycles, first and second components of subkey comprise by two coefficients i , which are generated together with private keys andon a keys expansion base beginning from an initial private key and set to the private key storage device.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH04L 9/06
dc.subjectкриптографічний захист інформаціїuk
dc.subjectзасоби шифруванняuk
dc.subjectсистеми обробки інформаціїuk
dc.subjectнесумісні групи операційuk
dc.titleСпосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операційuk
dc.title.alternativeСпособ шифрования данных на основе трех несовместимых операцийru
dc.title.alternativeMethod for data encryption based on three incompatible groups of operationsen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record