Зараз показуються 1-20 з 16817

  • Вінниччина: призабуте та <не>відоме (До 85-річчя заснування Вінницької області) 

   Бондар, Ольга Іванівна; Бондарь, Ольга Ивановна; Bondar, Olga (ВНТУ, 2017)
   Пропонуємо віртуальну виставку-презентацію “Вінниччина: Terra incognita”, що виконана в рамках краєзнавчого проекту університетської бібліотеки. Вона розповість про маловідомі місця, де, попри всі суспільні зміни, мирно ...
  • Станіслав Йосипович Ткаченко. Біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження 

   Дєдова, Катерина Василівна; Дедова, Екатерина Васильевна; Diedova, Kateryna (ВНТУ, 2017)
   В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці Заслуженого працівника народної освіти України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри теплоенергетики Вінницького ...
  • Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних систем 

   Кравчук, Сергій Васильович; Кравчук, Сергей Васильевич; Kravchuk, S. V. (ВНТУ, 2017)
   Дисертаційну роботу присвячено підвищенню балансової надійності локальних електричних систем за рахунок визначення оптимальної потужності генерування ФЕС та розробленню методів, що дозволяють зменшити нестабільність їх ...
  • Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями 

   Войтюк, Юрій Петрович; Войтюк, Юрий Петрович; Voitiuk, Yu. P. (ВНТУ, 2017)
   У дисертаційній роботі поставлена й вирішена актуальна задача підви- щення ефективності компенсації реактивної потужності (КРП) шляхом удоско- налення процесу керування пристроями динамічної КРП за різкозмінних наван- тажень ...
  • Рециклинг шин — один из методов экологизации системы управления отходами 

   Онищенко, А. О.; Вовк, О. А.; Онищенко, А. О.; Вовк, О. А.; Onishchenko, A.O.; Vovk, O. A. (ВНТУ, 2015-09)
   На сегодняшний день около 5% территории Украины занято отходами, из них на долю изношенных автомобильных шин приходится 0,9%, что наносит ощутимый ущерб окружающей среде. Автомобильная шина разлагается примерно сто лет. ...
  • Використання осаду сполук феруму (ІІІ) як каталізатора у процесі деферизації води 

   Яворський, В. Т.; Калимон, Я. А.; Рубай, О. І.; Яворский, В. Т.; Калимон, Я. А.; Рубай, О. И.; Yavorsky, V.T.; Kalimon, Ya. A.; Rubay, O.I. (ВНТУ, 2015-09)
   У піщано-глинистих і карбонатних відкладеннях верхніх горизонтів багатьох артезіанських басейнів, де відсутній кисень, формуються підземні води з високою концентрацією загального Феруму (до 100 мг/дм3), в яких переважають ...
  • Дослідження внутрішньодифузійної кінетики сорбції оксіпропіонової кислоти цеолітом 

   Гумницький, Я. М.; Гивлюд, А. М.; Сабадаш, В. В.; Гумницкий, Я. М.; Гивлюд, А. М.; Сабадаш, В. В.; Gumnitsky, Ya.M.; Givilyud, A. M.; Sabadash, V.V. (ВНТУ, 2015-09)
   Необхідність пошуку та розробки нових технологій очищення стічних вод молокозаводів обґрунтована низькою ефективністю роботи існуючих очисних споруд. Стічні води молочної промисловості належать до висококонцентрованих за ...
  • Дослідження аерації води під час її кавітаційного оброблення 

   Знак, З. О.; Сухацький, Ю. В.; Мних, Р. В.; Знак, З. О.; Сухацкий, Ю. В.; Мных, Р. В.; Znak, Z. O.; Sukhatsky, Yu.V.; Mnikh R. V. (ВНТУ, 2015-09)
   Авторами запропонована концепція кавітаційно-флотаційної технології очищення стічних вод з високим вмістом органічних речовин, що передбачає генерування бульбашок у гідродинамічному кавітаторі струменевого типу з їх подальшим ...
  • Очищення газового середовища від діоксиду сірки хемосорбційним методом 

   Гумницький, Я. М.; Дерейко, Х. О.; Симак, Д. М.; Гумницкий, Я. М.; Дерейко, Х. О.; Симак, Д. М.; Gumnitsky, Ya.M.; Dereiko, H.O.; Simak, D. M. (ВНТУ, 2015-09)
   Одним з найбільш небезпечних забрудників атмосферного повітря являється сірки діоксид (IV) SO2, значні кількості якого потрапляють до атмосфери внаслідок спалювання вугілля у енергетиці (у вугіллі міститься 1,5 – 4% сірки), ...
  • Методи та засоби діагностування гальмівних кіл пере- творювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів 

   Бартецький, Андрій Анатолійович; Бартецкий, Андрей Анатольевич; Bartetskyy, A. A. (ВНТУ, 2017)
   Дисертаційну роботу присвячено підвищенню надійності роботи частот- но-керованих асинхронних електроприводів шляхом діагностування їх гальмі- вних кіл. З цією метою в роботі виконано аналіз методів та засобів ...
  • Теплообмінна труба 

   Боднар, Лілія Анатоліївна; Лепетан, Іван Васильович; Боднар, Лилия Анатольевна; Bodnar, Lilia Anatoliivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Теплообмінна труба, що містить стрічкову спіраль для інтенсифікації теплообміну з висіченими на її поверхні секторами відігнутими в потік теплоносія і закріплену в трубі за допомогою утримувача, яка відрізняється тим, що ...
  • Мостовий індуктивний негасенсор 

   Лазарєв, Олександр Олександрович; Войцеховська, Олена Валеріївна; Ковалюк, Олександр Миколайович; Лазарев, Александр Александрович; Войцеховская, Елена Валериевна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Voitsekhovska, Olena Valeriivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Мостовий індуктивний негасенсор, який містить індуктивність первинного вимірювального перетворювача, перший вивід якої з'єднано з першим виводом вимірювального блока, та через другу індуктивність з першою вхідною клемою, ...
  • Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричної машини 

   Граняк, Валерій Федорович; Пономаренко, Василь Олександрович; Кухарчук, Василь Васильович; Граняк, Валерий Федорович; Пономаренко, Василий Александрович; Кухарчук, Василий Васильевич; Granyak, Valerii Fedorovych; Kukharchuk, Vasyl Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричної машини, який містить масштабний перетворювач, фільтр та числовий перетворювач, який відрізняється тим, що в якості фільтра використаний фільтр верхніх ...
  • Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві 

   Злепко, Сергій Макарович; Тітова, Наталія Володимирівна; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович; Павлов, Сергій Володимирович; Злепко, Сергей Макарович; Павлов, Сергей Владимирович; Zlepko, Serhii Makarovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві, який містить колбу Вейса для інкубації ікри циліндричної форми та насос при чому вихід насоса з'єднаний з входом колби Вейса, який відрізняється тим, що в нього ...
  • Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини 

   Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини, який складається з індикатора та досліджуваного середовища, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових перетворювача, ...
  • Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ 

   Білинський, Йосип Йосипович; Городецька, Оксана Степанівна; Гладишевський, Микола Володимирович; Яхимович, Ярослав Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ характеризується тим, що він включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, ...
  • Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач 

   Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач, який містить перший діод, анод якого з'єднаний з вхідною клемою, а катод через перший конденсатор підключений до клеми заземлення, який відрізняється тим, що в нього введено ...
  • Екотоксикологічні наслідки утилізації рідких побутових відходів в агроекотопах 

   Нецик, М. В.; Нецик, М. В.; Netsyk, M.V. (ВНТУ, 2015-09)
   Входження України в світове співтовариство зумовлює необхідність упровадження екологічно, економічно та соціально ефективних систем ведення аграрного виробництва, розроблення високоефективних, енерго- та ресурсозбережувальних ...
  • Дослідження впливу активного наповнювача на властивості силікатних композицій 

   Харченко, О. О.; Глуховський, І. В.; Свідерський, В. А.; Харченко, О. О.; Глуховский, И. В.; Свидерский, В. А.; Kharchenko, O.O.; Glukhovsky, I.V.; Svidersky, V.A. (ВНТУ, 2015-09)
   Застосування лакофарбових матеріалів є найбільш поширеним видом оздоблення поверхонь будівель. Проте якщо до інтер’єрних фарб не висуваються жорсткі умови щодо довговічності покриттів, для фасадних фарб цей фактор є ...
  • ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин 

   Воцелко, С. К.; Литвинчук, О. О.; Данкевич, Л. А.; Патика, В. П.; Воцелко, С. К.; Литвинчук, О. О.; Данкевич, Л. А.; Патыка, В. П.; Vocelko, S.K.; Litvinchuk, O.O.; Dankevich, L. A.; Patika, V.P. (ВНТУ, 2015-09)
   Проблема використання пестицидів у рослинництві пов’язана із необхідністю балансувати між корисною та шкідливою їх дією на навколишнє середовище. З одного боку, при отриманні бажаного врожаю сьогодні без них неможливо ...