Show simple item record

dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичuk
dc.contributor.authorАрхипчук, Марія Романівнаuk
dc.contributor.authorСлабкий, Андрій Валентиновичuk
dc.contributor.authorВірник, Микола Миколайовичuk
dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичru
dc.contributor.authorАрхипчук, Мария Романовнаru
dc.contributor.authorСлабкий, Андрей Валентиновичru
dc.contributor.authorВирнык, Николай Николаевичru
dc.contributor.authorObertiukh, Roman Romanovychen
dc.contributor.authorArkhypchuk, Maria Romanivnaen
dc.contributor.authorSlabkyi, Andrii Valentynovychen
dc.contributor.authorVirnyk, Mykola Mykolaiovychen
dc.date.accessioned2015-09-11T10:23:37Z
dc.date.available2015-09-11T10:23:37Z
dc.date.issued2010-08-10
dc.identifier51957
dc.identifier.citationПат. 53519 UA, МПК B23B 1/00. Гідроімпульсний віброударний пристрій для віброточіння [Текст] / Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук, А. В. Слабкий, М. М. Вірник (Україна). - № u201000904 ; заявл. 29.01.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1769
dc.description.abstractГідроімпульсний віброударний пристрій для віброточіння, в якому в корпусі квадратного перерізу з ніжкою кріплення його в стандартизованому різцетримачі верстата та порожниною підводу енергоносія розміщено плунжер-пружину прорізного типу, який торцем плунжерної частини через утворену на ньому сферичну виточку обпертий на сферичний торець грибка ніжки грибоподібного штовхача, кільцевий торець якого контактує з дном розточки в корпусі, в якій розташовано пакет тарілчастих пружин, установлених на циліндричній частині державки різця, причому сферичною виточкою на торці циліндрична частина різця притиснута пакетом тарілчастих пружин до сферичного торця грибка штовхача, а інший торець пакета тарілчастих пружин обпертий на закріплену на корпусі передню кришку, що має центральний осьовий отвір квадратного чи прямокутного перерізу, спряжений за ходовою посадкою з частиною державки різця квадратного чи прямокутного перерізу, причому між внутрішнім торцем передньої кришки і торцевою поверхнею переходу квадратного чи прямокутного перерізу частини державки різця в круговий переріз її циліндричної частини утворено зазор, а пружинна частина плунжера-пружини контактує із задньою з дренажним отвором кришкою, приєднаною до корпусу пристрою, на якому закріплено штуцер для подачі енергоносія в пристрій.uk
dc.description.abstractГидроимпульсное виброударное устройство для виброточения, в котором в корпусе квадратного сечения с ножкой крепления его в стандартизованном резцедержателе станка и полостью подвода энергоносителя расположен плунжер-пружина прорезного типа, который торцом плунжерной части через образовавшуюся на нем сферическую выточку опирается на сферический торец ножки грибовидного толкателя, кольцевой торец которого контактирует с дном расточки в корпусе, в которой расположен пакет тарельчатых пружин, установленных на цилиндрической части державки резца, причем сферической выточкой на торце цилиндрическая часть резца прижата пакетом тарельчатых пружин к сферическому торцу грибка толкателя, а другой торец пакета тарельчатых пружин опирается на закрепленную на корпусе переднюю крышку, которая имеет центральное осевое отверстие квадратного или прямоугольного сечения, сопряженное по ходовой посадке с частью державки резца квадратного или прямоугольного сечения, причем между внутренним торцом передней крышки и торцевой поверхностью перехода квадратного или прямоугольного сечения части державки резца в круговом сечении ее цилиндрической части образован зазор, а пружинная часть плунжера-пружины контактирует с задней с дренажным отверстием крышкой, присоединенной к корпусу устройства, на котором закреплен штуцер для подачи энергоносителя в устройство.ru
dc.description.abstractA hydropulse vibratory impact device for vibratory turning operation, in which in a body of a square section with a fastening root in a standardized tool-holding head and a cavity for supplying energy source a spring plunger of slotted type is located, which by a face of plunger part through a spherical recess formed therein leans against a spherical face of root of mushroom-like pusher, the ring face of which is in contact with the bottom of the bore in body, in which a package of disc springs is located which is mounted on the cylindrical part of tool holder, and by a spherical recess at the end the cylindrical part of the tool is pressed by the package of disc springs against the spherical end face of the mushroom-like pusher and the other end of package of plate springs leans against the front cover fastened on the body, which has a central axial hole of square or rectangular cross section, and between the inner face of the front cover and the front surface of the transition of square or rectangular cross-section of the tool holder in a circular cross-section of the cylindrical part a gap is formed, and the spring part of plunger spring contacts with the rear part with a drain hole by a cover attached to the body of device, on which a nozzle is fixed for supplying energy source into the device.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectB23B 1/00
dc.subjectгідроімпульсний віброударний пристрійuk
dc.subjectмашинобудуванняuk
dc.subjectвіброточінняuk
dc.subjectгенератор імпульсів тискуuk
dc.titleГідроімпульсний віброударний пристрій для віброточінняuk
dc.title.alternativeГидроимпульсное виброударное устройство для виброточенияru
dc.title.alternativeHydropulse vibratory impact device for vibratory turning operationen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record