Show simple item record

dc.contributor.advisorПетрук, Віра Андріївнаuk
dc.contributor.authorСабадош, Юлія Германівнаuk
dc.contributor.authorSabadosh, Yu. H.en
dc.date.accessioned2021-11-26T07:33:49Z
dc.date.available2021-11-26T07:33:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationСабадош Ю. Г. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів комп'ютерних систем і автоматики [Текст] : дис. ... доктор філософії : 015 / Юлія Германівна Сабадош ; Вінницький національний технічний університет. – Захищена 14.05.2021 ; затв. ?. – Вінниця, 2021. – 254 с. – Бібліог. : с. 84-103, 184-201, 230-231 (378 назв).uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/34614
dc.descriptionНауковий керівник: Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професорuk
dc.description.abstractАктуальність і необхідність дослідження проблеми розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей зумовлена виявленими суперечностями між: суспільним запитом забезпечення конкурентоспроможності випускників технічних закладів вищої освіти та реальним станом сформованості їхньої професійної компетентності; вимогами сучасності до саморозвитку особистості впродовж життя та наявним рівнем показників сформованості самоосвітньої компетентності випускників шкіл і відсутністю спрямованого розвитку самоосвітньої компетентності в галузевих стандартах фахових і робочих навчальних планах фундаментальних дисциплін технічних ЗВО; необхідністю розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів комп’ютерних систем і автоматики у технічних ЗВО як базової складової їхньої професійної компетентності та недостатньою розробленістю теоретично обґрунтованих організаційно-педагогічних умов послідовного розвитку компонентів самоосвітньої компетентності, починаючи з першого курсу навчання.uk
dc.description.abstractThe urgency and necessity of the research of the problem of development of self-educational competence of future specialists of technical specialties are conditioned by revealed contradictions between: public demand for ensuring competitiveness of graduates of technical higher education institutions (HEI) and the real state of formation of their professional competence; modern requirements for self-development of personality during life and the available level of indicators of formation of self-educational competence of school graduates and lack of directed development of self-educational competence in the industry standards of professional and working curricula of fundamental disciplines of technical HEI; the necessity of developing self-educational competence of future engineers of computer systems and automatics in technical HEI as a basic component of their professional competence and insufficient development of theoretically substantiated organizational and pedagogical conditions of consistent development of self-educational competence components, starting from the first year of study.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВінницький національний технічний університетuk
dc.subjectтехнічний заклад вищої освітиuk
dc.subjectсамоосвітня компетентністьuk
dc.subjectмайбутні інженериuk
dc.subjectкомп'ютерні системи і автоматикаuk
dc.subjectавтоматизація та приладобудуванняuk
dc.subjectорганізаційно-педагогічні умовиuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectінтеграція дисциплінuk
dc.subjectінноваційні методи навчання.uk
dc.subjecttechnical institution of higher educationen
dc.subjectself-educational competenceen
dc.subjectfuture engineersen
dc.subjectcomputer systems and automaticsen
dc.subjectautomation and instrument engineeringen
dc.subjectorganizational-pedagogical conditionsen
dc.subjectmodelen
dc.subjectdiscipline integrationen
dc.subjectinnovative teaching methodsen
dc.titleРозвиток самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів комп'ютерних систем і автоматикиuk
dc.title.alternativeDevelopment of self-educational competence of future engineers of computer systems and automaticsen
dc.typeDissertation
dc.identifier.udc378.041:[004.03+681.5]:005.336.2](043.5)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record