Show simple item record

dc.contributor.authorРоманюк, О. Н.uk
dc.contributor.authorМельник, О. В.uk
dc.contributor.authorШмалюх, В. А.uk
dc.contributor.authorRomanyuk, O. N.en
dc.contributor.authorMelnyk, O. V.en
dc.contributor.authorShmalyukh, V. A.en
dc.date.accessioned2024-04-02T13:48:05Z
dc.date.available2024-04-02T13:48:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationРоманюк О. Н. Метод прискореної кругової інтерполяції на гексагональному растрі [Текст] / О. Н. Романюк, О. В. Мельник, В. А. Шмалюх // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 2. – С. 81–88.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/41345
dc.description.abstractAn alternative to the rectangular raster, which has become the most widely used in information visualization tools, is the hexagonal raster, in which the pixel has the shape of a regular hexagon. The use of such a raster makes it possible to increase the resolution of screens, and, as a result, to increase the realism of the formation of graphic images. The use of a hexagonal raster allows you to tile the screen plane without gaps and overlaps. Important geometrical features of the hexagon are reflection symmetry and hexabond. Circles are among the most common primitives, so the time of formation of graphic scenes largely depends on the time of formation of circle arcs. The paper provides an analysis of circular interpolation methods, which showed the expediency of using the estimation function method. It is proposed to form a step trajectory of a circle in double increments on a hexagonal grid. A computer program was developed to determine the stochastic distribution of double step trajectories for areas whose borders are 150 degrees apart. Through mathematical modeling of the procedure of interpolation of circles with radii from 1 to 4000 points (the interpolation algorithm provided an interpolation error that did not exceed the discretization step), the specific weight of double increments of a certain type in the total number was determined. The above-mentioned studies make it possible to develop a number of high-performance methods of circular interpolation by taking into account the stochastic distribution of step increments. It is shown that the formation of the step trajectory in each section is possible by two types of fixed double increments. At the same time, to predict the position of the next point of the trajectory, a double step is selected, which has a higher probability of occurrence. In case of incorrect forecasting, the estimation function is corrected with the simultaneous forecasting of the next double increment. The formation of a step trajectory of a circle on a hexagonal grid with double increments made it possible to increase the performance of circular interpolation by an average of 1.7 times.en
dc.description.abstractАльтернативою прямокутного растру, який отримав найбільшого поширення в засобах візуалізації інформації, є гексагональний растр, за якого піксел має форму правильного шестикутника. Використання такого растру дає можливість підвищити роздільну здатність екранів, і, в наслідку, підвищити реалістичність формування графічних зображень. Використання гексагонального растру дозволяє замощувати площину екрану без розривів і накладань. Важливими геометричними особливостями гексагона є рефлекційна симетрія та шестизв’язність. Кола відносять до найпоширеніших примітивів, тому час формування графічних сцен значною мірою залежить від часу формування дуг кіл. У роботі наведено аналіз методів колової інтерполяції, який показав доцільність використання методу оцінювальної функції. Запропоновано формувати на гексагональному растрі крокову траєкторію кола подвійними приростами. Розроблено комп’ютерну програму для визначення стохастичного розподілу подвійних крокових траєкторій для ділянок, границі яких віддалені одна від одної на 15°. Шляхом математичного моделювання процедури інтерполювання кіл радіусами від 1 до 4000 точок (алгоритм інтерполяції забезпечував похибку інтерполювання, що не перевищувала кроку дискретизації) визначено питому вагу подвійних приростів певного виду в загальній кількості. Наведені дослідження дають можливість розробки низки високопродуктивних методів кругової інтерполяції шляхом врахування стохастичного розподілу крокових приростів Показано, що формування крокової траєкторії на кожній ділянці можливе двома типами фіксованих подвійних приростів. При цьому для прогнозування позиції наступної точки траєкторії вибирається подвійний крок, який має більшу ймовірність появи. У випадку неправильного прогнозування виконується корекція оцінювальної функції з одночасним прогнозуванням наступного подвійного приросту. Формування крокової траєкторії кола на гексагональному растрі подвійними приростами дало можливість підвищити продуктивність колової інтерполяції в середньому в 1,7 разівuk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 2 : 81–88.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2867
dc.subjectграфічні примітивиuk
dc.subjectколова інтерполяціяuk
dc.subjectгексагональний растрuk
dc.subjectкрокові переміщенняuk
dc.subjectпідвищення продуктивностіuk
dc.subjectgraphic primitivesen
dc.subjectcircular interpolationen
dc.subjecthexagonal rasteren
dc.subjectstep movementsen
dc.subjectproductivity improvementen
dc.titleМетод прискореної кругової інтерполяції на гексагональному растріuk
dc.title.alternativeMethod of Accelerated Circular Interpolation on a Hexagonal Griden
dc.typeArticle
dc.identifier.udc004.92
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, і О. В. Мельник, «Особливості гексагональної моделі піксела,» Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 1, с. 91-95, 2014.uk
dc.relation.referencesО. Н Романюк, і О. В. Мельник, «Формування відрізків прямих на гексагональному растрі,» Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», № 2 (23), с. 69-72, 2016uk
dc.relation.referencesО. Н Романюк, і О. В. Мельник, «Особливості використання гексагонального растра при побудові пристроїв відображення,» Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 3, с. 105-109, 2016uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, О. В. Мельник, і О. В. Романюк, «Реалізація кругової інтерполяції при використанні гексагонального растру,» Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», № 1, с. 53-58, 2017.uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, і О. В. Мельник, «Особливості використання гексагонального растра при побудові пристроїв відображення,» Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 3, с. 105-109, 2016.uk
dc.relation.referencesO. Melnik, O. Romanyuk, O. Romanyuk, and V. Savratsky, Аpplying of hexagonal raster in image formation scientific foundations of modern engineering, monography. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020, рp. 166-175.en
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, О. В. Мельник, і Л. Г. Коваль, «Використання гексагональних комірок у видавничій справі,» в Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі, матеріали П’ятої Міжнародної наукової конференції, Київ, 22 травня, 2022, с. 45-47uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, О. В. Мельник, А. В. Марущак, і В. А. Шмалюх, «Комп’ютерна програма для імітації гексагонального растру,» в Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості, тези Республ. наук.-практ. конф., ІваноФранківськ, 8 жовтня, 2020, с. 70-71.uk
dc.relation.referencesЮ. О. Панфілова, О. Н. Романюк, і О. В. Мельник, «Використання гексагонального растру в комп’ютерних іграх,» Інформаційно-комп’ютерні технології, тези доп. ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, Житомир, 01–03 квітня 2021 р., Житомирська політехніка, 2021, с. 205.uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, О. В. Мельник, Р. Ю. Чехместрук, і С. О. Романюк, «Основні співвідношення гексагонального растру,» Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі, матер. VIІ Міжнар. наук.- практ. конф. м. Київ, 21 квітня 2022, с. 59-61uk
dc.relation.referencesО. Н Романюк, і Ю. О. Панфілова, «Деякі застосування гексагональної моделі піксела,» Інформаційнокомп’ютерні технології – 2020, тези доп. ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, Житомир, 09–11 квітня 2020 р. Житомирська політехніка, 2020, с. 116-117.uk
dc.relation.referencesOlexander Romanyuk, Sergii Pavlov, Olexander Melnyk, Sergii Romanyuk, Andrzej Smolarz, and Madina Bazarova, “Method of anti-aliasing with the use of the new pixel model,” Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 981617, 17 December 2015. https://doi.org/10.1117/12.2229013 .en
dc.relation.referencesМ. М. Гинзбург, і Є. П. Путятин, «Порівняльний аналіз прямокутної та гексагональної ґраток для дискретизації кривих,» Бионика интеллекта, наук.-техн. журнал, № 2 (79), с. 13-18, 2012.uk
dc.relation.referencesА. М. Пєтух, Д. Т. Обідник, і О. Н. Романюк, Інтерполяція в задачах контурного формоутворення, моногр. Вінниця: ВНТУ, 2007, 103 с.uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, М. Д. Захарчук, О. В. Мельник, О. В. Романюк, і С. В. Котлик, «Аналіз гексогональних ігор. Комп’ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації,» в матер. II Всеукраїнської наук.-техн. конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 29-30 вересня 2022 р. Одеса: вид-во ОНТУ, 2022, с. 139-143.uk
dc.relation.referencesО. Н. Романюк, О. В. Мельник, В. А. Шмалюх, і Р. Ю.Чехместрук, «Програмний модуль для формування кіл на гексагональному растрі,» в Modern research in world science, The 12th International scientific and practical conference, February 26-28, 2023. SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2023, рр. 326-332.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-81-88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record