Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorКватернюк, О. Є.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorКватернюк, О. Е.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, O. E.en
dc.date.accessioned2015-06-02T15:54:59Z
dc.date.available2015-06-02T15:54:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationПетрук В. Г. Контроль інтегрального рівня токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк // Збірник матеріалів І МНК "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних (ВКДТС -2011)", Вінниця, 18-20 жовтня 2011 р.– Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 211.uk
dc.identifier.issn681.518.5
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1070
dc.description.abstractКонтроль екологічного стану та охорона біорізноманіття водних екосистем займають важливе місце в загальній системі охорони природи і є важливими компонентами, які визначають сталий розвиток суспільства. проте теоретичні та практичні аспекти автоматизованого контролю екологічного стануводних екосистем розвинуті недостатньо, оскільки інтегральні показники, за якими оцінюється їх стан. в значній мірі є відносними і суб’єктивними. Фітопланктон є одним із біологічних елементів класифікації екологічного статусу водних об’єктів відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60. Метою дослідження є підвищення швидкодії та вірогідності контролю токсичності стічних вод на основі біоіндикації по фітопланктону.uk
dc.description.abstractКонтроль экологического состояния и охрана биоразнообразия водных экосистем занимают важное место в общей системе охраны природы и являются важными компонентами, которые определяют устойчивое развитие общества. однако теоретические и практические аспекты автоматизированного контроля экологического стануводних экосистем развиты недостаточно, поскольку интегральные показатели, по которым оценивается их состояние. в значительной степени являются относительными и субъективными. Фитопланктон является одним из биологических элементов классификации экологического статуса водных объектов в соответствии с Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60. Целью исследования является повышение быстродействия и достоверности контроля токсичности сточных вод на основе биоиндикации по фитопланктона.ru
dc.description.abstractMonitoring the ecological condition and preservation of the biodiversity of aquatic ecosystems play an important role in the overall system of nature and are important components that determine the sustainable development of society. but the theoretical and practical aspects of the automated control environmental stanuvodnyh ecosystems underdeveloped as integral indicators for assessing their condition. is largely relative and subjective. Phytoplankton is one of the elements of biological classification of ecological status of water bodies under the EU Water Framework Directive 2000/60. The study is to improve performance and reliability monitoring toxicity of wastewater biological indication based on phytoplankton.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectгідроекологіяuk
dc.subjectводні об’єктиuk
dc.subjectекологічний контрольuk
dc.subjectфітопланктонuk
dc.subjectекологічні нормативиuk
dc.titleКонтроль інтегрального рівня токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктонуuk
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record