Show simple item record

dc.contributor.authorМаліновський, Вадим Ігоревичuk
dc.contributor.authorМалиновский, Вадим Игоревичru
dc.contributor.authorMalinovskyi, Vadym Ihorovychen
dc.date.accessioned2015-09-10T09:43:57Z
dc.date.available2015-09-10T09:43:57Z
dc.date.issued2010-12-10
dc.identifier55487
dc.identifier.citationПат. 55487 UA, МПК G09G 3/00. Оптоелектронний елемент відображення інформації [Текст] / В. І. Маліновський (Україна). - № u201008542 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1739
dc.description.abstractОптоелектронний елемент відображення інформації містить шину живлення, шину керування, шину нульового потенціалу та однорідну комірку до складу якої входить: резистор навантаження, перший вивід якого підключений до аноду фотодіода і лямбда-діода, другий вивід якого підключений до шини нульового потенціалу, другий вивід резистора навантаження підключений до шини живлення; два над'яскраві світлодіоди, що включені послідовно, причому анод другого над'яскравого світлодіода з'єднаний з шиною живлення; транзистор, колектор якого з'єднаний з катодом третього над'яскравого світлодіода, катод фотодіода підключений до шини живлення, а анод підключений до бази транзистора та другого виводу резистора навантаження, емітер транзистора підключений до нульової шини і до другого виходу лямбда-діода, причому другий над'яскравий світлодіод оптично з'єднаний з фотодіодом, а оптичний вихід першого над'яскравого світлодіода є першим оптичним виходом пристрою. Введено другу і третю аналогічні комірки, другу і третю шини керування, які підключені до баз транзисторів другої і третьої комірок. Шини нульового потенціалу першої, другої та третьої однорідних комірок об'єднані у загальну шину нульового потенціалу. Над'яскаві світлодіоди кожної з комірок мають один з трьох різних кольорів світіння у кожній комірці. Оптичний вихід над'яскравого світлодіода з другої комірки є другим оптичним виходом пристрою. Оптичний вихід над'яскравого світлодіода з третьої комірки є третім оптичним виходом пристрою.uk
dc.description.abstractОптоэлектронный элемент воспроизведения информации содержит шину питания, шину управления, шину нулевого потенциала и однородную ячейку, в состав которой входит: резистор нагрузки, первый вывод которого подключен к аноду фотодиода и лямбда-диода, второй вывод которого подключен к шине нулевого потенциала, второй вывод резистора нагрузки подключен к шине питания; два сверхъярких светодиода, включенные последовательно, причем анод второго сверхъяркого светодиода соединен с шиной питания; транзистор, коллектор которого соединен с катодом третьего сверхъяркого светодиода, катод фотодиода подключен к шине питания, а анод подключен к базе транзистора и второго вывода резистора нагрузки, эмиттер транзистора подключен к нулевой шине и ко второму выходу лямбда-диода, причем второй сверхъяркий светодиод оптически соединен с фотодиодом, а оптический выход первого сверхъяркого светодиода является первым оптическим выходом устройства. Введены вторая и третья аналогичные ячейки, вторая и третья шины управления, которые подключены к базам транзисторов второй и третьей ячеек. Шины нулевого потенциала первой, второй и третьей однородных ячеек объединены в общую шину нулевого потенциала. Сверхъяркие светодиоды каждой из ячеек имеют один из трех различных цветов свечения в каждой ячейке. Оптический выход сверхъяркого светодиода со второй ячейки является вторым оптическим выходом устройства. Оптический выход сверхъяркого светодиода с третьей ячейки является третьим оптическим выходом устройства.ru
dc.description.abstractThe optoelectronic element of information reproduction comprises a supply bus, a control line, a null potential bus and a homogeneous cell composed of: a load resistor, the first output being connected to a photo diode anode and a lambda- diode, the second output being connected to a null potential bus, the second load resistor output being connected to a supply bus, two superbright light-emitting diodes in series connected where the second superbright light-emitting diode anode is connected to a supply bus, a transistor, the collector being connected to the third superbright light-emitting diode cathode, a photo diode cathode is connected to a supply bus and the anode is connected to a transistor base and the second load resistor output, a transistor emitter is connected to a neutral bus and to the second lambda-diode output where the second superbright light-emitting diode is optically connected to a photo diode and an optical output of the first superbright light-emitting diode is the first optical device output. There are the second and third similar cells, the second and third control buses connected to transistor bases of the second and third cells. The null potential buses of the first, second and third homogeneous cells are integrated to a null potential common bus. The superbright light-emitting diode of each of cells has one of three different emission colors in each cell. The superbright light-emitting diode optical output from the second cell is the second optical device output. The superbright light-emitting diode optical output from the third cell is the third optical device output.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG09G 3/00
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectпристрій відображення інформаціїuk
dc.subjectоптоелектронний елементuk
dc.subjectпристрій візуалізації інформаціїuk
dc.titleОптоелектронний елемент відображення інформаціїuk
dc.title.alternativeОптоэлектронный элемент воспроизведения информацииru
dc.title.alternativeOptoelectronic element of information reproductionen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record