Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorДусанюк, Сергій Вікторовичuk
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадій Дмитровичuk
dc.contributor.authorМ'яснянкіна, Сніжана Володимирівнаuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorДусанюк, Сергей Викторовичru
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадий Дмитриевичru
dc.contributor.authorМяснянкина, Снежана Владимировнаru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorDusaniuk, Serhii Viktorovychen
dc.contributor.authorDoroschenkov, Hennadii Dmytrovychen
dc.contributor.authorMiasniankina, Snizhana Volodymyrivnaen
dc.date.accessioned2015-09-11T07:36:25Z
dc.date.available2015-09-11T07:36:25Z
dc.date.issued2010-09-10
dc.identifier52758
dc.identifier.citationПат. 52758 UA, МПК H04N 5/66. Пристрій для відтворення зображення [Текст] / В. П. Кожем'яко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощенков, С. В. М'яснянкіна (Україна). - № u201001941 ; заявл. 22.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1762
dc.description.abstractПристрій для відтворення зображення містить відеопроцесорний блок, інформаційні виходи якого з'єднані з відповідними інформаційними входами блока регістрів, виходи якого з'єднані з відповідними N вертикальними шинами блока відображення, який містить M´N комірок зображення, кожна ij-та комірка зображення з яких містить світловипромінювальний елемент та n-розрядний зсувний регістр, вихід старшого розряду якого з'єднаний з першим входом першого логічного елемента І, вихід якого з'єднаний з першим входом логічного елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом другого логічного елемента І, а М горизонтальних шин блока відображення з'єднані з відповідними виходами блока розгортки, входи рядкової та кадрової синхронізації якого з'єднані відповідно з виходами рядкової та кадрової синхронізації відеопроцесорного блока, вихід режиму роботи і перший вихід синхросигналів якого з'єднані відповідно з входом режиму роботи і першим тактовим входом блока регістрів. В нього введено блок формування тактових сигналів тривалості градацій, вихід якого з'єднаний з входом формування напівтонів блока відображення і другим тактовим входом блока регістрів, а тактовий вхід з'єднаний з другим виходом синхросигналів відеопроцесорного блока, вихід рядкової синхронізації якого з'єднаний з входом рядкової синхронізації блока формування тактових сигналів тривалості градацій і входом перезапису блока регістрів, крім того, блок відображення в кожній ij-тій комірці зображення додатково містить елемент комутації, вихід якого з'єднаний зі світловипромінювальним елементом, а вхід з'єднаний з виходом старшого розряду n-розрядного зсувного регістру, тактовий вхід якого є входом формування напівтонів блока відображення, а інформаційний вхід з'єднаний з виходом логічного елемента АБО, крім того, другий вхід першого логічного елемента І з'єднаний з виходом логічного елемента НІ, вхід якого з'єднаний з i-тою горизонтальною шиною блока відображення і першим входом другого логічного елемента І, другий вхід якого з'єднаний з j-тою вертикальною шиною блока відображення.uk
dc.description.abstractУстройство для воспроизведения изображения содержит видеопроцессорный блок, информационные выходы которого соединены с соответствующими информационными входами блока регистров, выходы которого соединены с соответствующими N вертикальными шинами блока отображения, который содержит MхN ячеек изображения, каждая ij-тая ячейка изображения включает светоизлучающий элемент и n-разрядный регистр сдвига, выход старшего разряда которого соединен с первым входом первого логического элемента И, выход которого соединен с первым входом логического элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом второго логического элемента И, а М горизонтальных шин блока отображения соединены с соответствующими выходами блока развертки, входы строчной и кадровой синхронизации которого соединены соответственно с выходами строчной и кадровой синхронизации видеопроцессорного блока, выход режима работы и первый выход синхросигналов которого соединены соответственно с входом режима работы и первым тактовым входом блока регистров. В него введен блок формирования тактовых сигналов длительности градаций, выход которого соединен с входом формирования полутонов блока отображения и вторым тактовым входом блока регистров, а тактовый вход соединен со вторым выходом синхросигналов видеопроцессорного блока, выход строчной синхронизации которого соединен с входом строчной синхронизации блока формирования тактовых сигналов длительности градаций и входом перезаписи блока регистров, кроме того, блок отображения в каждой ij-той ячейке изображения дополнительно содержит элемент коммутации, выход которого соединен со светоизлучающим элементом, а вход соединен с выходом старшего разряда n-разрядного сдвигового регистра, тактовый вход которого является входом формирования полутонов блока отображения, а информационный вход соединен с выходом логического элемента ИЛИ, кроме того, второй вход первого логического элемента И соединен с выходом логического элемента НЕТ, вход которого соединен с i-той горизонтальной шиной блока отображения и первым входом второго логического элемента И, второй вход которого соединен с j-той вертикальной шиной блока отображения.ru
dc.description.abstractAn image display comprises a video processor unit, information outputs of which are connected to corresponding information inputs of a register bank, outputs of which are connected to corresponding N of vertical buses of a display unit, which comprises MxN pixels, each ij-th pixel comprises a light emitting element and n-digit shift register, output of high-order bit of which is connected to first input of AND first logic element, output of which is connected to first input of OR logic element , second input of which is connected to output of AND second logic element, M horisontal buses of the display unit are connected to corresponding outputs of a time-base unit, inputs of horizontal and frame synchronization of which is connected to outputs of horizontal and frame synchronization of the video processor unit, output of mode of operation, and first input of clock signals of which are connected correspondingly to input of mode of operation; and first clock input of the register bank. Unit for shaping gradation length clock signals is incorporated, output of which is connected to input of halftoning display unit and second clock input of the register bank, clock input is connected to second output of clock signals of display unit of the video processor unit,horizontal synchronization output of which is connected to horizontal synchronization input of the shaping unit for gradation length clock signal and rerecording input of the register bank, moreover, the display unit in every ij pixel comprises a switching element, output of which is connected to light-emitting element, input is connected to output of high-order bit on n-bit shift register, clock input of which is input of shaping halftoning of the display unit, information input is connected to output of OR logic element, Moreover second input of first logic element AND is connected to output of NOT logic element, input of which is connected to i-th horizontal bus of the display unit and first input of second logic element AND, second input of which is connected to j-th vertical bus of the display unit.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH04N 5/66
dc.subjectтехніка телебаченняuk
dc.subjectвідтворення зображенняuk
dc.titleПристрій для відтворення зображенняuk
dc.title.alternativeУстройство воспроизведения изображенияru
dc.title.alternativeImage displayen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record