Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorМаліновський, Вадим Ігоревичuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorМалиновский, Вадим Игоревичru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorMalinovskyi, Vadym Ihorovychen
dc.date.accessioned2015-09-15T08:42:38Z
dc.date.available2015-09-15T08:42:38Z
dc.date.issued2008-07-25
dc.identifier34126
dc.identifier.citationПат. 34126, МПК G01R 13/00, G01R 19/00. Оптоелектронний шкальний індикатор [Текст] / В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський (Україна). - № u200803604 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1797
dc.description.abstractОптоелектронний шкальний індикатор містить амплітудно-часовий перетворювач, генератор імпульсів, перший та другий рахункові тригери, перетворювач оптичного сигналу в електричний, задавач часових інтервалів, перший, другий, третій і четвертий логічні елементи І-НІ, керуючий світлодіод, перший і другий запускаючі світлодіоди, шину живлення, перший, другий та третій резистори, перший, другий, третій і четвертий струмозадавальні резистори, світловипромінюючу шкалу. Крім того, у нього введено n+1 додаткових індикаційних світлодіодів, які є над'яскравими світлодіодами білого кольору світіння, з яскравістю щонайменше 1,5 КД (кандели) та діаграмою розходження світлових променів щонайменше 120°, причому кожна комірка оптоелектронного шкального індикатора містить один парний та один непарний додатковий індикаційний світлодіод, аноди яких підключені до шини живлення, а катоди непарних - до анодів перших індикаційних світлодіодів, катоди парних - до анодів других індикаційних світлодіодів.uk
dc.description.abstractОптоэлектронный шкальный индикатор содержит амплитудно-временной преобразователь, генератор импульсов, первый и второй счетные триггеры, преобразователь оптического сигнала в электрический, задатчик временных интервалов, первый, второй, третий и четвертый логические элементы И-НЕ, управляющий светодиод, первый и второй запускающие светодиоды, шину питания, первый, второй и третий резисторы, первый, второй, третий и четвертый токозадающие резисторы, светтоизлучающую шкалу. Кроме того, в него введены n+1 дополнительных индикационных светодиодов, которые являются сверхяркими светодиодами белого цвета свечения, с яркостью по меньшей мере 1,5 КД (кандел) и диаграммой расхождения световых лучей по меньшей мере 120°, причем каждая ячейка оптоэлектронного шкального индикатора содержит один четный и один нечетный дополнительный индикационный светодиод, аноды которых подключены к шине питания, а катоды нечетных- к анодам первых индикационных светодиодов, катоды четных - к анодам вторых индикационных светодиодов.ru
dc.description.abstractOpto-electronic scale indicator includes amplitude-frequency transformer, pulse generator, first and second computing triggers, transformer of optical signal to electric signal, master of time intervals, first, second, third and fourth logical elements AND-NOT, control luminodiode, first and second starting luminodiodes, power bus, first, second and third resistors, first, second and fourth current-setting resistors, light-emitting scale. Besides that there are included n+1 additional indication luminodiodes that are superbright luminodiodes with light color of glow, with brightness at least 1.5 KD (candelas) and divergence diagram of light rays at least 120°, at that each cell of opto-electronic scale indicator has one even and one odd additional indication luminodiode anodes of which are connected to power supply bus and cathode of odd ones – to anodes of the first indication luminodiodes, cathodes of even ones – to anodes of the second indication luminodiodes.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01R 13/00
dc.subjectG01R 19/00
dc.subjectтехніка індикаціїuk
dc.subjectтехніка індикаціїuk
dc.subjectсистеми відображення інформаціїuk
dc.subjectвізуальний контроль електричних величинuk
dc.titleОптоелектронний шкальний індикаторuk
dc.title.alternativeОптоэлектронный шкальный индикаторru
dc.title.alternativeOptoelectronic scale indicatoren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record