Show simple item record

dc.contributor.authorДорощенков, Геннадій Дмитровичuk
dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorМарченко, Інна Василівнаuk
dc.contributor.authorХодяков, Євгеній Олександровичuk
dc.contributor.authorВасильченко, Владислав Георгійовичuk
dc.contributor.authorСалюта, Віктор Григоровичuk
dc.contributor.authorОнищенко, Віктор Костянтиновичuk
dc.contributor.authorАсауленко, Сергій Васильовичuk
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадий Дмитриевичru
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorХодяков, Евгений Александровичru
dc.contributor.authorВасильченко, Владислав Георгиевичru
dc.contributor.authorСалюта, Виктор Григорьевичru
dc.contributor.authorОнищенко, Виктор Константиновичru
dc.contributor.authorАсауленко, Сергей Васильевичru
dc.contributor.authorDoroshenkov, Hennadii Dmytrovychen
dc.contributor.authorKozhemyako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorKhodiakov, Yevhenii Oleksandrovychen
dc.contributor.authorVasylchenko, Vladyslav Heorhiiovychen
dc.contributor.authorSaliuta, Viktor Hryhorovychen
dc.contributor.authorOnyschenko, Viktor Kostiantynovychen
dc.contributor.authorAsaulenko, Serhiy Vasyl'ovichen
dc.date.accessioned2015-09-16T07:55:14Z
dc.date.available2015-09-16T07:55:14Z
dc.date.issued2007-06-11
dc.identifier23998
dc.identifier.citationПат. 23998 UA, МПК G08G 1/095. Пристрій для подання світлових сигналів [Текст] / Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожем'яко, І. В. Марченко, Є. О. Ходяков, В. Г. Васильченко, В. Г. Салюта, В. К. Онищенко, С. В. Асауленко (Україна). - № u200702058 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1816
dc.description.abstractПристрій для подання світлових сигналів містить блок відображення, виконаний у вигляді растра з m x n комірок зображення, кожна комірка зображення якого містить q резисторів, перші виводи яких підключені до перших виводів послідовних кіл j світлодіодів, другі виводи яких об'єднані і є першими виводами блока відображення, які підключені до перших виводів блока ключів, другі виводи якого є загальною шиною, яка підключена до першої шини блока живлення, а входи - до виходів блока елементів І, перші входи якого підключені до виходів кільцевого лічильника, а другі входи - до виходів шифратора, входи якого підключені до виходів дешифратора, входи якого підключені до виходів лічильника часу, входи якого підключені до перших виходів програмного генератора, другі виходи якого підключені до входів кільцевого лічильника. В нього введено комутатор, виходи живлення якого підключені до других виводів блока відображення, вхід живлення - до другої шини блока живлення, а керуючі входи - до третіх виходів програмного генератора, крім того кожна комірка зображення блока відображення виконана у вигляді двох растрів з (q/2)xj світлодіодів, причому один растр містить світлодіоди червоного кольору випромінювання, другий растр - світлодіоди зеленого кольору випромінювання, крім цього другі виводи резисторів, підключених до послідовних кіл світлодіодів растра певного кольору випромінювання, об'єднані і складають другі виводи блока відображення.uk
dc.description.abstractУстройство для подачи световых сигналов содержит блок отображения, выполненный в виде растра из m x n ячеек изображения, каждая ячейка изображения которого содержит q резисторов, первые выводы которых подключены к первым выводам последовательных цепей j светодиодов, вторые выводы которых объединены и являются первыми выводами блока отображения, которые подключены к первым выводам блока ключей, вторые выводы которого являются общей шиной, которая подключена к первой шине блока питания, а входы - к выходам блока элементов И, первые входы которого подключены к выходам кольцевого счетчика, а вторые входы - к выходам шифратора, входы которого подключены к выходам дешифратора, входы которого подключены к выходам счетчика времени, входы которого подключены к первым выходам программного генератора, вторые выходы которого подключены к входам кольцевого счетчика. В него введен коммутатор, выходы питания которого подключены к вторым выводам блока отображения, вход питания - к второй шине блока питания, а управляющие входы - к третьим выходам программного генератора, кроме того каждая ячейка изображения блока отображения выполнена в виде двух растров из (q/2)xj светодиодов, причем один растр содержит светодиоды красного цвета излучения, второй растр - светодиоды зеленого цвета излучения, кроме этого вторые выводы резисторов, подключенных к последовательным цепям светодиодов растра определенного цвета излучения, объединены и составляют вторые выводы блока отображения.ru
dc.description.abstractAppliance to give light signals has representation block, this is arranged as raster of mxn cells of image, each cell of image of which has q resistors, first outputs of those are connected to the first outputs of sequential circles of j luminodiodes, second outputs of those are combined and are first outputs of representation block, those are connected to the first outputs of key block, second outputs are common bus connected to the first bus of feeding block, and inputs – to outputs of block of elements AND first inputs of which are connected to outputs of circular counter, and second inputs – to outputs of coder, its inputs are connected to outputs of decoder, its inputs are connected to the outputs of time counter, its inputs are connected to first outputs of program generator, its second outputs are connected to inputs of circular counter. Switch is included there, its power supply outputs are connected to the second outputs of block of circular counter. Switch is included there, its power supply outputs are connected to the second outputs of representation block, power supply input – to the second bus of power supply, and control outputs – to third outputs of program generator , besides that each cell of image of display block is arranged as two rasters with (q/2)x J luminodiodes, at that one raster includes luminodiodes of light color of radiation, second raster – luminodiodes of green color of radiation, those are combined and form the second outputs of representation block.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG08G 1/095
dc.subjectтехніка сигналізаціїuk
dc.subjectсвітлові сигналиuk
dc.subjectпристрій для подання сигналівuk
dc.subjectрегулювання дорожнього рухуuk
dc.titleПристрій для подання світлових сигналівuk
dc.title.alternativeУстройство для подачи световых сигналовru
dc.title.alternativeAppliance for giving light signalsen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record