Recent Submissions

 • Інтернет-трейдинг на українському біржовому ринку 

  Пілявоз, Т. М.; Юрченко, М. Д.; Yurchenko, M.; Piliavoz, T. (ВНТУ, 2022)
  Проаналізовано поняття Інтернет-трейдингу, переваги, недоліки та перспективи розвитку Інтернеттрейдингу на українському біржовому ринку.
 • Основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні 

  Пілявоз, Т. М.; Piliavoz, T. (ВНТУ, 2022)
  У статті розглянуті основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні, наведена їх характеристика та визначений характер взаємодії між ними.
 • Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством 

  Глущенко, Л. Д.; Пілявоз, Т. М.; Коваль, Н. О.; Hlushchenko, L.; Piliavoz, T.; Koval, N. (Мукачівський державний університет, 2022)
  Стаття присвячена теоретичні засади управління персоналом у сучасній структурі управління підприємства. Управління персоналом – дуже поширений і важливий соціально-економічний феномен. Це дуже складне, багатоцільове і ...
 • Сучасний стан та перспективи стратегічного розвитку підприємництва в Україні 

  Краєвська, А. С.; Пілявоз, Т. М.; Шварц, І. В.; Krajewska, A.; Piliavoz, T.; Shvarts, I. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2021)
  У статті досліджено сучасний стан та перспективи стратегічного розвитку підприємництва в Україні в умовах динамічності ринкової кон`юнктури та високого рівня конкуренції. Виявлено, що основними проблемами, що пере-шкоджають ...
 • Інноваційний інструментарій банківської сфери на основі бенчмаркінгу 

  Коваль, Н. О.; Пілявоз, Т. М.; Глущенко, Л. Д.; Koval, N.; Pilyavoz, T.; Glushchenko, L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021)
  Проаналізовано особливості застосування різновидів бенчмаркінгу. Виділено його складові при впровадженні позитивного досвіду конкурентів і партнерів. Здійснено оцінку сучасного стану банківської системи України. Нагальної ...
 • Роль та значення маркетингової стратегії на підприємстві за сучасних ринкових економічних умов 

  Безсмертна, О. В.; Шмунь, Я. Ю. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто роль та значення маркетингової стратегії на підприємстві за сучасних ринкових умов
 • Проблеми організації обліку основних засобів в сільському господарстві 

  Безсмертна, О. В. (Житомирський національний агроекологічний університет, 2019)
  В сучасних умовах господарювання важливим питанням є ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних засобів. Актуальною є ця проблема для сільськогосподарських підприємств, адже їх матеріальнотехнічна база є основним ...
 • Роль упаковки в логістиці та страхуванні 

  Безсмертна, О. В.; Дівак, В. В. (ВНТУ, 2020)
  У статті проаналізовано сутність, функції та вимоги до упаковки, виконано відповідну систематизацію підходів, визначено роль пакування у процесі інноваційної діяльності та управління розподілом товарів. За результатами ...
 • Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством 

  Безсмертна, О. В.; Тищенко, А. В. (2021)
  У статті розглядається управління логістикою підприємств. Проаналізовано причини труднощів, що виникають при впровадженні нового методу управління. Розкрита сутність основних наукових методів управління логістикою. ...
 • Oranization-Managerial Mechanism of the Couneraction to Non-Observable Economic Processes in the Agricultural Sphere of Ukraine 

  Moroz, O.; Semtsov, V.; Savina, N.; Shvarts, I.; Bezsmertna, O.; Bilokon, T.; Piliavoz, T.; Мороз, О. О.; Семцов, В.; Савіна, Н. В.; Шварц, І. В.; Безсмертна, О. В.; Білоконь, Т. М.; Пилявоз, Т. М. (Springer, 2020)
  The paper substantiates the author’s approach to the problem of the counteraction to nonobservable economic processes in the agricultural sphere of Ukraine. The approach is based on the monitoring of the actions of the ...
 • Соціальне підприємництво: особливості та можливості створення в Україні 

  Безсмертна, О. В.; Білоконь, Т. М.; Шварц, І. В. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті розглянуто сутність та особливості соціального підприємництва, критерії, яким воно повинно відповідати, а саме соціальний зміст, новизна, самоокупність, тиражованість; аспекти функціонування соціального ...
 • Особливості оцінювання майнового потенціалу підприємства в сучасних умовах 

  Шварц, І. В.; Безсмертна, О. В.; Краєвська, А. С.; Shvarts, I.; Bezsmertna, O.; Kraevska, A. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2021)
  Статтю присвячено проблемі оцінювання майнового потенціалу підприємства. Цей процес у сучасних умовах ускладнюється низкою обставин, серед яких: відсутність єдиної методики оцінювання майнового потенціалу під-приємства, ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: теоретичний аспект 

  Пілявоз, Т. М.; Куйбіда, В. Ю. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2021)
  Україна приєдналася до Декларації ОЕСР, що впроваджує соціально-економічну політику відповідального бізнесу. Розпорядженням КМУ від 24 січня 2020 року схвалено «Концепцію реалізації державної політики сприйняття соціальної ...
 • Організаційно-економічні аспекти системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства 

  Пілявоз, Т. М.; Глущенко, Л. Д.; Piliavoz, T. M.; Hlushchenko, L. D.; Пилявоз, Т. Н. (Мукачівський державний університет, 2018)
  Статтю присвячено розгляду організаційно-економічного забезпечення системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства. Визначено компоненти та взаємозв’язок підсистем системи управління інноваційним розвитком ...
 • Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine 

  Tkachuk, V.; Yaremova, M.; Tarasovych, L.; Kozlovskyi, V.; Piliavoz, T.; Козловський, В. О.; Пілявоз, Т. М. (Economic Laboratory for Transition Research, 2019)
  Managing the development of renewable energy in rural areas is a national level priority in the context of the European course of Ukraine. Against this backdrop, rural territories serve as a platform for the formation and ...
 • Фінансові аспекти розвитку кадрового потенціалу малих та середніх промислових підприємств у сучасних умовах 

  Коваль, Н. О.; Глущенко, Л. Д.; Пілявоз, Т. М. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті досліджено фінансові аспекти та проблеми кадрового потенціалу малих та середніх підприємств та розроблено рекомендації щодо його розвитку в сучасних умовах. Рівень кадрового потенціалу вітчизняних малих та ...
 • Особливості управління малими підприємствами в Україні 

  Шварц, І. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Визначено напрями вирішення проблем в системі управління малим підприємством.
 • Фінансова діагностика в антикризовому управлінні підприємством 

  Тихонюк, І. Ю.; Шварц, І. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті проаналізовано особливості фінансової діагностики в системі антикризового управління підприємством. Визначено головні функції фінансової діагностики з позицій антикризового управління.
 • Виробничі функції в економічних дослідженнях 

  Грабовецький, Б. Є.; Шварц, І. В. (Сумський державний університет, 2013)
  Розглянуто теоретико-методологічні питання побудови і напрямів використання виробничих функцій. Акцентовано увагу на необхідність врахування особливостей галузей при формуванні складу факторів виробничої функції. На реальних ...
 • Актуальні питання земельної реформи, яка проводиться в Україні 

  Чаплигіна, О. В.; Шварц, І. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2012)
  В статті розглянуто особливості завершального етапу земельної реформи в Україні, проаналізовано стан земельних відносин, основні проблеми та перешкоди впровадженню нових принципів взаємодії учасників ринку землі, запропоновано ...

View more