Recent Submissions

 • Управління комунікаціями в зовнішньоекономічній діяльності 

  Боковець, В. В. (Вінницький торговельно-економічний інститут, 2021)
 • Управління інвестиціями 

  Боковець, В. В.; Мороз, О. О. (Вінницький фінансово-економічний університет, 2023)
  Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. В цьому навчальному посібнику розкривається основний зміст навчальної дисципліни ...
 • The ways of Improving the Innovation Management in Ukraine Using the International Development 

  Bokovets, V.; Moskvichova, O.; Hryhoruk, I.; Suprunenko, S.; Боковець, В. В. (European Center of Sustainable Development, 2020)
  In the world economic space there is a complex transition from industrial technological system to postindustrial, in which the high tech, informatization and knowledge economy takes on the dominating role of the driving ...
 • Державна підтримка інноваційної діяльності 

  Боковець, В. В.; Махначова, Н. М.; Григулець, А. В. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв громадянин України, 2021)
 • Підривні інновації як технологічні нововведення 

  Боковець, В. В.; Давидюк, Л. П.; Нечитайло, Т. В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2021)
  The article considers the essence of the concept of disruptive innovations and their classification by providing examples that substantiate each of the selected species. In recent years, innovation has become synonymous ...
 • Управління іміджем підприємства 

  Боковець, В. В.; Письменний, Р. С. (Хмельницький національний університет, 2022)
  The article deals with the essence of the image, its types and impact on competitiveness. Factors influencing the external and internal image of the enterprise are highlighted. Identified the main mistakes managers in ...
 • The role of economic risk in ensuring the innovation and investment potential of industrial enterprises 

  Bokovets, V.; Kerezvas, I.; Боковець, В. В.; Керезвас, І. А. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023)
  Аналіз макро- та мікро-економічних теорій розвитку, стійкості та ризику, їх сутнісних засад, генезису та термінологічного апарату дозволяє встановити наявність взаємозв'язків та взаємозалежностей між категоріями "ризик", ...
 • The impact of economic risk tolerance on the development of the innovation and investment potential of industrial enterprises 

  Bokovets, V.; Esmanov, O.; Bodnia, I.; Боковець, В. В.; Есманов, О. М.; Бодня, І. А. (Мукачівський державний університет, 2023)
  The article proves that the creation of a mechanism for ensuring stability in the implementation of innovative strategies, according to the authors, should be based on the use of such a systemic characteristic of the ...
 • Оцінка ефективності управління підприємствами в конкурентному середовищі 

  Боковець, В. В.; Мороз, О. О.; Краєвська, А. С.; Bokovets, V.; Moroz, O.; Kraevska, A. (ВНТУ, 2023)
  The article evaluates the effectiveness of enterprise management with the help of complex of components of management efficiency: financial-economic, technical-technological, labor, partnership, image-brand, administrative ...
 • Інтернет-трейдинг на українському біржовому ринку 

  Пілявоз, Т. М.; Юрченко, М. Д.; Yurchenko, M.; Piliavoz, T. (ВНТУ, 2022)
  Проаналізовано поняття Інтернет-трейдингу, переваги, недоліки та перспективи розвитку Інтернеттрейдингу на українському біржовому ринку.
 • Основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні 

  Пілявоз, Т. М.; Piliavoz, T. (ВНТУ, 2022)
  У статті розглянуті основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні, наведена їх характеристика та визначений характер взаємодії між ними.
 • Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством 

  Глущенко, Л. Д.; Пілявоз, Т. М.; Коваль, Н. О.; Hlushchenko, L.; Piliavoz, T.; Koval, N. (Мукачівський державний університет, 2022)
  Стаття присвячена теоретичні засади управління персоналом у сучасній структурі управління підприємства. Управління персоналом – дуже поширений і важливий соціально-економічний феномен. Це дуже складне, багатоцільове і ...
 • Сучасний стан та перспективи стратегічного розвитку підприємництва в Україні 

  Краєвська, А. С.; Пілявоз, Т. М.; Шварц, І. В.; Krajewska, A.; Piliavoz, T.; Shvarts, I. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2021)
  У статті досліджено сучасний стан та перспективи стратегічного розвитку підприємництва в Україні в умовах динамічності ринкової кон`юнктури та високого рівня конкуренції. Виявлено, що основними проблемами, що пере-шкоджають ...
 • Інноваційний інструментарій банківської сфери на основі бенчмаркінгу 

  Коваль, Н. О.; Пілявоз, Т. М.; Глущенко, Л. Д.; Koval, N.; Pilyavoz, T.; Glushchenko, L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021)
  Проаналізовано особливості застосування різновидів бенчмаркінгу. Виділено його складові при впровадженні позитивного досвіду конкурентів і партнерів. Здійснено оцінку сучасного стану банківської системи України. Нагальної ...
 • Роль та значення маркетингової стратегії на підприємстві за сучасних ринкових економічних умов 

  Безсмертна, О. В.; Шмунь, Я. Ю. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто роль та значення маркетингової стратегії на підприємстві за сучасних ринкових умов
 • Проблеми організації обліку основних засобів в сільському господарстві 

  Безсмертна, О. В. (Житомирський національний агроекологічний університет, 2019)
  В сучасних умовах господарювання важливим питанням є ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних засобів. Актуальною є ця проблема для сільськогосподарських підприємств, адже їх матеріальнотехнічна база є основним ...
 • Роль упаковки в логістиці та страхуванні 

  Безсмертна, О. В.; Дівак, В. В. (ВНТУ, 2020)
  У статті проаналізовано сутність, функції та вимоги до упаковки, виконано відповідну систематизацію підходів, визначено роль пакування у процесі інноваційної діяльності та управління розподілом товарів. За результатами ...
 • Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством 

  Безсмертна, О. В.; Тищенко, А. В. (2021)
  У статті розглядається управління логістикою підприємств. Проаналізовано причини труднощів, що виникають при впровадженні нового методу управління. Розкрита сутність основних наукових методів управління логістикою. ...
 • Oranization-Managerial Mechanism of the Couneraction to Non-Observable Economic Processes in the Agricultural Sphere of Ukraine 

  Moroz, O.; Semtsov, V.; Savina, N.; Shvarts, I.; Bezsmertna, O.; Bilokon, T.; Piliavoz, T.; Мороз, О. О.; Семцов, В.; Савіна, Н. В.; Шварц, І. В.; Безсмертна, О. В.; Білоконь, Т. М.; Пилявоз, Т. М. (Springer, 2020)
  The paper substantiates the author’s approach to the problem of the counteraction to nonobservable economic processes in the agricultural sphere of Ukraine. The approach is based on the monitoring of the actions of the ...
 • Соціальне підприємництво: особливості та можливості створення в Україні 

  Безсмертна, О. В.; Білоконь, Т. М.; Шварц, І. В. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті розглянуто сутність та особливості соціального підприємництва, критерії, яким воно повинно відповідати, а саме соціальний зміст, новизна, самоокупність, тиражованість; аспекти функціонування соціального ...

View more