Show simple item record

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk
dc.contributor.authorБікс, Ю. С.uk
dc.contributor.authorРатушняк, О. Г.uk
dc.date.accessioned2019-04-04T10:46:15Z
dc.date.available2019-04-04T10:46:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРатушняк Г. С. Фактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломи [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. – № 2. – С. 25-30.uk
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24305
dc.description.abstractДля оцінювання надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних огороджувальних конструкцій виробів із соломи запропоновано їх класифікацію за кількісними та якісними теплофізичними, механічними й екологічними ознаками. Для виявлення ієрархічних зв’язків між класифікаційними параметрами використано математичний апарат нечіткої логіки та лінгвістичні змінні. Лінгвістичну змінну, що описує теплофізичні фактори впливу на надійність забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних огороджувальних конструкцій, представлено лінгвістичними змінними густина, питома теплоємність, теплопровідність, коефіцієнти теплозасвоєння, паропроникнення й повітропроникнення, теплова інертність та імовірність теплової відмови. Лінгвістичну змінну, що описує механічні фактори впливу, представлено лінгвістичними змінними несуча здатність, міцність на стискування, жорсткість, морозостійкість та довговічність. Лінгвістичну змінну, що описує екологічні фактори впливу, представлено лінгвістичними змінними вогнестійкість, хімічна і біологічна стійкість, шкідливість та звукопоглинання.uk
dc.description.abstractTo assess the reliability of energy efficiency of multilayer insulating enclosing structures of products made of straw, their classification is proposed for quantitative and qualitative thermal, mechanical and environmental features. To identify the hierarchical relationships between the classified parameters, the mathematical apparatus of fuzzy logic and linguistic variables are used. The linguistic variable that describes thermal and physical factors influencing the reliability of energy efficiency of multilayer insulating enclosing structures is represented by linguistic variables density, specific heat capacity, thermal conductivity, coefficient of heat absorption, vapor penetration and air penetration, thermal inertia and probability of thermal cancellation. The linguistic variable, which describes the mechanical factors of influence, is represented by the linguistic variables bearing capacity, compressive power, rigidity, frost resistance and durability. The linguistic variable, which describes the environmental factors of influence, is represented by the linguistic variables: fire resistance, chemical and biological resistance, harm and sound absorption.en
dc.description.abstractДля оценивания надежности обеспечения энергоэфективности многослойных теплоизоляционных ограждающих конструкций изделий из соломы предложено их классификацию за количественными и качественными теплофизическими, механическими и экологическими признаками. Для выявления иерархических связей между классифицированными параметрами использовано математический аппарат нечеткой логики и лингвистические переменные. Лингвистическую переменную, которая описывает теплофизические факторы влияния на надежность обеспечения энергоэфективности многослойных теплоизоляционных ограждающих конструкций, представлено лингвистическими переменными плотность, удельная теплоемкость, теплопроводимость, коэффициент теплоусвоения, паропроникновения и воздухопроникновения, тепловая инерционность и вероятность тепловой отмены. Лингвистическую переменную, которая описывает механические факторы влияния, представлено лингвистическими переменными несущая способность, мощность на сжимание, жесткость, морозостойкость и долговечность. Лингвистическую переменную, которая описывает экологические факторы влияния, представлено лингвистическими переменными огнестойкость, химическая и биологическая стойкость, вредность и звукопоглощение.ru
dc.language.isouk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 2 : 25-30.uk
dc.subjectкласифікаціяuk
dc.subjectнадійністьuk
dc.subjectлінгвістична зміннаuk
dc.subjectогороджувальні конструкціїuk
dc.subjectтеплоізоляціяuk
dc.subjectсоломаuk
dc.subjectклассификацияru
dc.subjectнадежностьru
dc.subjectлингвистическая переменнаяru
dc.subjectограждающие конструкцииru
dc.subjectтеплоизоляцияru
dc.subjectсоломаru
dc.subjectclassificationen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectlinguistic variableen
dc.subjectenclosing structuresen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectstrawen
dc.titleФактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломиuk
dc.title.alternativeФакторы надежности обеспечения энергоэфективности многослоистых теплоизоляционных строительных изделий с использованием соломыru
dc.title.alternativeActors of reliability of ensuring the energy efficiency of multilayered heat-insulating construction products using strawen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc691.2
dc.relation.referencesЗакон України « Про енергетичну ефективність будівель» К.: ВВР. 2017, No3, с. 5.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посіб. Вінниця: Універсум Вінниця, 2006. 120 с.uk
dc.relation.referencesФаренюк Г. П. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій. Київ: Гамма Принт, 2009. 137 с.uk
dc.relation.referencesНедбайло О.М. Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі при використанні низькотемпературних систем її теплозабезпечення та термомодернізації огороджувальних конструкцій: автореф. дис. докт. техн. наук. 05.14.06 / Недбайло О.М. – Київ, 2018, 28 с.uk
dc.relation.referencesДБН В.6 – 31:2016. Теплова ізоляція будівель.[Чинний від 2017 05 01]. Вид. Офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2017. – 33 с. (Державні будівельні норми).uk
dc.relation.referencesМетоди вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. ДСТУ Б В.2.6. – 189:2013. [Чинний від 2014 01 01]. Вид. офіц. Київ, Мінрегіон України, 2014. 55 с. (Державні стандарт України).uk
dc.relation.referencesБікс Ю. С. Перспективи використання виробів із соломи в малоповерховому будівництві. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2017. No1. С. 74–83.uk
dc.relation.referencesСемко О. В., Філоненко О. І., Панченко С. П., Мякий Є. І. Спорудження малоповерхових житлових будинків із солом’яних блоків та визначення їх теплотехнічних характеристик. Вісник Придніпр. держ. академ. буд. та арх. Дніпро: ПДАБА. 2013. No8. С. 47–52.uk
dc.relation.referencesЗовнішній стіновий теплозвукоізоляційний блок: пат 121651 Україна: МПК Е04С 2/10. No 2017 06564; заявл. 26.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. No23. 4 с.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г.С. Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом’яний стіновий блок / Г.С. Ратушняк, Ю.С. Бікс, А.О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. No1. – с. 50 55.uk
dc.relation.referencesКаркасна стінова панель із теплозвукоізоляційних солом’яних блоків, пат. 127505 Україна: МПК Е04/С 2/16 заявл. 02.02.2018, опубл. 10.08.2018. Бюл. No15, 7 с.uk
dc.relation.referencesBrojan L., Petric A., Clouston Peggi L. A comparative study of brick and straw bale wall systems from environmental, economical and energy perspectives. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013. Vol. 8, No. 11. P. 920–926.en
dc.relation.referencesСемко В.І. Сталеві холодноформовані тонкостінні конструкції. Монографія / В.І. Семко. – Полтава: ТОВ «АСМГ», 2017. – 325 с.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2018-2-25-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record