Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorМартинюк, Тетяна Борисівнаuk
dc.contributor.authorБойко, Оксана Аркадіївнаuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorМартынюк, Татьяна Борисовнаru
dc.contributor.authorБойко, Оксана Аркадиевнаru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorMartyniuk, Tetiana Borysivnaen
dc.contributor.authorBoiko, Oksana Arkadiivnaen
dc.date.accessioned2015-12-23T11:37:52Z
dc.date.available2015-12-23T11:37:52Z
dc.date.issued2009-01-26
dc.identifier38903
dc.identifier.citationПат. 38903 UA, МПК G06F 7/00. Арифметичний пристрій [Текст] / В. П. Кожем'яко, Т. Б. Мартинюк, О. А. Бойко (Україна). - № u200810057 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2764
dc.description.abstractАрифметичний пристрій містить регістр, суматор, генератор кратних множеного, вузол формування знака, лічильник, програмний блок керування, суматор аналізу положення коми, вузол аналізу цифр множника, причому вхід другого операнда пристрою з'єднаний з інформаційним входом регістра, вихід знакового розряду регістра підключений до першого входу вузла формування знака, виходи програмного блока керування з першого по третій підключені відповідно до входів обнулення регістра, суматора і лічильника, четвертий і п'ятий виходи програмного блока керування підключені до входів керування записом регістра і суматора, вихід старшого інформаційного розряду суматора підключений до інформаційного входу молодшого інформаційного розряду регістра, шостий вихід програмного блока керування підключений до входу керування записом лічильника, вихід ознаки рівності нулю якого підключений до входу ознаки закінчення лічби програмного блока керування, сьомий, восьмий і дев'ятий виходи якого підключені відповідно до входу керування зсувом регістра, входу лічби лічильника, входу керування зсувом суматора, вхід запуску програмного блока керування з'єднаний з входом запуску пристрою, інформаційний вхід лічильника є входом розрядності другого операнда пристрою, десятий і одинадцятий виходи програмного блока керування з'єднані з входами керування записом знака і обнулення старшого k-го розряду регістра. В нього введено суматор-віднімач, причому вхід першого операнда з'єднаний з інформаційним входом суматора, вихід якого з'єднаний з входом генератора кратних множеного, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий і двадцятий виходи програмного блока керування підключені відповідно до входу обнуления, входу керування записом і входу керування зчитуванням суматора-віднімача, вихід регістра з'єднаний з інформаційним входом суматора-віднімача, який також з'єднаний з виходом суматора, вихід суматора-віднімача з'єднаний з інформаційним входом суматора, виходи розрядів суматора-віднімача з'єднані з виходами розрядів результату операції додавання або віднімання, інформаційний вихід генератора кратних множеного з'єднаний з входом суматора-віднімача, вихід знакового розряду суматора з'єднаний з другим входом вузла формування знака, вихід якого з'єднаний зі знаковим розрядом суматора-віднімача і регістра, входи кодів операцій додавання, віднімання і множення з'єднані з відповідними входами програмного блока керування.uk
dc.description.abstractАрифметическое устройство содержит регистр, сумматор, генератор кратных умножаемого, узел формирования знака, счетчик, программный блок управления, сумматор анализа положения точки, узел анализа цифр множителя, причем вход второго операнда устройства соединен с информационным входом регистра, выход знакового разряда регистра подключен к первому входу узла формирования знака, выходы программного блока управления с первого по третий подключены соответственно входам обнуления регистра, сумматора и счетчика, четвертый и пятый выходы программного блока управления подключены к входам управления записью регистра и сумматора, выход старшего информационного разряда сумматора подключен к информационному входу младшего информационного разряда регистра, шестой выход программного блока управления подключен к входу управления записью счетчика, выход признака равенства нулю которого подключен к входу признака окончания счета программного блока управления, седьмой, восьмой и девятый выходы которого подключены соответственно к входу управления сдвигом регистра, входу счета счетчика, входу управления сдвигом сумматора, вход запуска программного блока управления соединен с входом запуска устройства, информационный вход счетчика является входом разрядности второго операнда устройства, десятый и одиннадцатый выходы программного блока управления соединены с входами управления записью знака и обнуления старшего k-го разряда регистра. В него введен сумматор-вычитатель, причем вход первого операнда соединен с информационным входом сумматора, выход которого соединен с входом генератора кратных умножаемого, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый выходы программного блока управления подключены соответственно к входу обнуления, входу управления записью и входу управления считыванием сумматора-вычитателя, выход регистра соединен с информационным входом суматора-вычитателя, который также соединен с выходом сумматора, выход суматора-вычитателя соединен с информационным входом сумматора, выходы разрядов суматора-вычитателя соединены с выходами разрядов результата операции сложения или вычитания, информационный выход генератора кратных умножаемого соединен с входом суматора-вычитателя, выход знакового разряда сумматора соединен со вторым входом узла формирования знака, выход которого соединен со знаковым разрядом сумматора-вычитателя и регистра, входы кодов операций сложения, вычитания и умножения соединены с соответствующими входами программного блока управления.ru
dc.description.abstractArithmetic device has register, adder, generator of multiplier, unit for sign forming, counter, program control block, adder of analysis of position of dot, unit for analysis of digits of multiplier, at that input of second operand of the device is connected to information input of register, output of sign place of register is connected to the first input of the unit of sign formation, outputs of program control block from first to third ones are connected to inputs of register, adder and counter zeroing, respectively, fourth and fifth outputs of program control block are connected to inputs of control of record of register and adder, output of the higher information place of adder it connected to information input of lower information place of register, sixth output of program control block is connected to input of control of counter record, output of sign of equality to zero of that one is connected to input of sign of the end of computing of program control block, seventh, eighth, and ninth outputs of that one are connected to input of control of register shift, input of count of counter, input of control of adder shift. Respectively, output of start of program control block is connected to input of start of the device, information input of counter is input of capacity of second operand of the device, tenth and eleventh outputs of program control block are connected to inputs of control of entering sign and zeroing higher k-th place of register. There is included adder-subtractor, at that input of the first operand is connected to information input of adder output of which is connected to input of generator of multiples of multiplier, eighteenth, nineteenth and tenth outputs of program control block are connected to input of zeroing, input of control of entering and input of control of reading of adder-substractor, output of register is connected to information input of adder-subtractor that is connected to output of adder as well, output adder-subtractor is connected to information input of adder, outputs of places of adder-subtractor are connected to outputs of places of result of operation of adding or subtraction, information output of generator of multiples of multiplier is connected to input of adder-subtractor, output of sign place of adder is connected to second input of the unit of sign formation output of which is connected to sign place of adder0subtractor and register, outputs of codes of operations of adding, subtraction and multiplication are connected to respective inputs of program control block.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06F 7/00
dc.subjectарифметичний прситрійuk
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectоптоелектронні обчислювальні пристроїuk
dc.titleАрифметичний пристрійuk
dc.title.alternativeАрифметическое устройствоru
dc.title.alternativeArithmetical deviceen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record