Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorБойко, Оксана Аркадіївнаuk
dc.contributor.authorПанасюк, Юрій Олександровичuk
dc.contributor.authorРакитянська, Наталя Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorБойко, Оксана Аркадиевнаru
dc.contributor.authorПанасюк, Юрий Александровичru
dc.contributor.authorРакитянская, Наталья Анатольевнаru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorBoiko, Oksana Arkadiivnaen
dc.contributor.authorPanasiuk, Yurii Oleksandrovychen
dc.contributor.authorRakytianska, Natalia Anatoliivnaen
dc.date.accessioned2016-01-05T10:43:13Z
dc.date.available2016-01-05T10:43:13Z
dc.date.issued2008-12-10
dc.identifier37742
dc.identifier.citationПат. 37742 UA, МПК G06K 9/00. Пристрій для визначення координат центра мас зображення [Текст] / В. П. Кожем'яко, О. А. Бойко (Україна). - № u200807643 ; заявл. 04.06.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2844
dc.description.abstractПристрій для визначення координат центра мас зображення містить фотоелектричний датчик, два регістри, чотири лічильники, блок керування. В нього введено блок пам'яті, блок порівняння результатів роботи пристрою, оптико-електронний операційний екран, причому блок пам'яті зв'язаний з блоком керування двонаправленим зв'язком, вихід блока пам'яті є входом блока порівняння результатів роботи пристрою, другим і третім входами якого є виходи регістрів, а вихід є відповідним входом оптико-електронного операційного екрана, входами якого також є виходи регістрів, а блок керування виконаний у вигляді мікропрограмного автомата, який працює згідно з записаною в ньому програмою керування яка також визначає вміст блока пам'яті.uk
dc.description.abstractУстройство для определения координат центра масс изображения содержит фотоэлектрический датчик, два регистра, четыре счетчика, блок управления. В него введен блок памяти, блок сравнения результатов работы устройства, оптико-электронный операционный экран, причем блок памяти связан с блоком управления двунаправленной связью, выход блока памяти является входом блока сравнения результатов работы устройства, вторым и третьим входами которого являются выходы регистров, а выход является соответствующим входом оптико-электронного операционного экрана, входами которого также являются выходы регистров, а блок управления выполнен в виде микропрограммного автомата, который работает согласно записанной в нем программе управления, которая также определяет содержание блока памяти.ru
dc.description.abstractDevice for determination of coordinates of center of mass of image has photoelectric indicator, two registers, four counters, control block. There is included memory block, block for comparison of results of operation of the device, optical-electronic operation screen, at that memory block is connected to control block with bi-directed communication, output of memory block is input of block of comparison of results of operation of the device, second and third inputs of that one are outputs of registers and output is respective input of optical-electronic operation screen outputs of which are as well outputs of registers, and control block is arranged as micro-program automation that operates according to control program entered to it that determines content of memory block as well.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06K 9/00
dc.subjectавтоматикаuk
dc.subjectсистеми обробки зображенняuk
dc.subjectвизначення координат центра масuk
dc.titleПристрій для визначення координат центра мас зображенняuk
dc.title.alternativeУстройство для определения координат центра масс изображенияru
dc.title.alternativeDevice for determination of coordinates of center of mass of the imageen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record